Де­кла­ра­ції про­ти кі­но­про­па­ган­ди,

Або Чий вплив силь­ні­ший: спіль­ної за­яви Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни та Се­йму Поль­щі чи ан­ти­укра­їн­сько­го філь­му «Во­линь»?

Den (Ukrainian) - - День України - Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

20 жов­тня Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни одно­ча­сно з Сей­мом Поль­щі ухва­ли­ла «Спіль­ну Де­кла­ра­цію пам’яті та со­лі­дар­но­сті» пар­ла­мен­тів обох кра­ї­ни. В до­ку­мен­ті мі­сти­ться ба­га­то чу­до­вих, пра­виль­них слів про «ша­ну міль­йо­нам жертв, яких за­зна­ли на­ші на­ро­ди під час Дру­гої сві­то­вої вій­ни», про за­су­дже­н­ня «зов­ні­шніх агре­со­рів, які на­ма­га­лись зни­щи­ти на­шу не­за­ле­жність», про «здій­сне­н­ня Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю агре­сив­ної зов­ні­шньої по­лі­ти­ки, оку­па­цію Кри­му, під­трим­ку й здій­сне­н­ня нею зброй­ної ін­тер­вен­ції на схо­ді Укра­ї­ни».

Цей до­ку­мент мо­жна бу­ло б ли­ше щи­ро ві­та­ти, як­би не одне, про­те вель­ми по­ва­жне, «але». 7 жов­тня в Поль­щі від­бу­ла­ся прем’єра філь­му ре­жи­се­ра Вой­це­ха Сма­жов­сько­го « Во­линь » (2,5-го­дин­ний «блок­ба­стер», зро­бле­ний до­во­лі про­фе­сій­но!), де укра­їн­ці, на­віть не тіль­ки бій­ці УПА, а й на пер­ший по­гляд ціл­ком «мир­ні» укра­їн­ці, по­ка­за­ні вар­ва­ра­ми-вбив­ця­ми, які рі­жуть, па­лять, роз­стрі­лю­ють без­за­хи­сне ци­віль­не поль­ське на­се­ле­н­ня, аж до ма­лих ді­тей вклю­чно. Укра­їн­ці-свя­ще­ни­ки «бла­го­слов­ля­ють» зброю (но­жі, зокре­ма), якою вби­ва­ти­муть мир­них по­ля­ків (це що, ре­мі­ні­сцен­ція з «Гай­да­ма­ків» Шев­чен­ка), вчо­ра­шній до­брий су­сі­да-укра­ї­нець стає вбив­цею, ще більш зві­ря­чим за ні­ме­цьких во­я­ків...

Пов­то­рю­ся, фільм зня­тий дій­сно май­стер­но (те, що він слу­жив яв­ній про­па­ган­дист­ській мі­фо­ло­ге­мі про «укра­їн­ців-рі­зу­нів», не су­пе­ре­чить цьо­му). Що ва­жли­во: за­ли кі­но­те­а­трів у Поль­щі, де по­ка­зу­ють «Во­линь», лом­ля­ться від гля­да­чів (поль­ська сто­ро­на «на­по­ле­гли­во про­сить», щоб фільм В. Смар­жов­сько­го по­ка­за­ли в Укра­ї­ні!). А те­пер пи­та­н­ня, чи­та­чу: що са­ме, яка по­дія є ді­є­ві­шою в сен­сі впли­ву на ду­ші міль­йо­нів лю­дей (пе­ре­дов­сім у Поль­щі) — фільм «Во­линь» чи зга­да­на Де­кла­ра­ція пар­ла­мен­тів? Нев­же ви вва­жа­є­те, що Де­кла­ра­ція? І ще за­пи­та­н­ня: а що за­ва­жає на­шим «ви­со­ким уря­до­вим ін­стан­ці­ям» (Мін­куль­ту­ри, на­сам­пе­ред) зна­йти та­ла­но­ви­то­го ре­жи­се­ра й про­спон­со­ру­ва­ти (за дер­жав­ні ко­шти, бо «Во­линь» від­тво­рює дер­жав­ний по­гляд) зйом­ку яскра­во­го філь­му, який пе­ре­кон­ли­во по­да­вав би укра­їн­ський по­гляд на тра­ге­дію? Брак ко­штів чи убоз­тво сві­то­гля­ду й звід­си — ни­цість ре­аль­них дій?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.