Акція — без­стро­ко­ва

У Він­ни­цько­му му­зеї укра­їн­ської мар­ки пи­шуть ли­сти укра­їн­ським бій­цям

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця

Му­зей укра­їн­ської мар­ки ім. Яко­ва Ба­ла­ба­на, який не так дав­но роз­по­чав свою ро­бо­ту у Він­ни­ці, окрім що­ден­них екс­кур­сій за­про­шує ді­тей, сту­ден­тів та не­бай­ду­жих він­ни­чан до на­пи­са­н­ня ли­стів бій­цям АТО. Щоб за­ли­ши­ти­ся ві­та­н­ня чи офор­ми­ти ли­стів­ку, до­ста­тньо за­ві­та­ти до му­зею. Па­пір, олів­ці та фло­ма­сте­ри ви­да­ють на мі­сці. За пер­ший ти­ждень акції, яка роз­по­ча­ла­ся з на­го­ди Дня за­хи­сни­ка Ві­тчи­зни, му­зей­ни­ки від­пра­ви­ли на пе­ре­до­ву дві бан­де­ро­лі з ли­ста­ми і ма­люн­ка­ми. У че­твер до від­прав­ки під­го­ту­ва­ли ще чо­ти­ри ве­ли­кі кон­вер­ти, в ко­жно­му з яких — по 30 ли­стів і ві­таль­них ма­люн­ків. За­вер­шу­ва­ти акцію му­зей­ни­ки не зби­ра­ють, бо кіль­кість охо­чих на­пи­са­ти ли­ста бій­цям на пе­ре­до­ву що­дня зро­стає.

«До му­зею при­хо­дять ді­ти з рі­зних шкіл. Вчо­ра, на­при­клад, бу­ли учні з по­ча­тко­вих кла­сів чо­ти­рьох за­кла­дів та дві гру­пи сту­ден­тів з До­не­цько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту. Шко­ля­рі ма­лю­ють, ви­го­тов­ля­ють ли­стів­ки, а сту­ден­ти пи­шуть ли­сти зі щи­ри­ми по­ба­жа­н­ня­ми. Зва­жа­ю­чи на та­ку актив­ність він­ни­чан, ми не бу­де­мо за­вер­шу­ва­ти цю акцію, бо у хо­ло­дні осін­ні дні, не­за­ле­жно від то­го, свя­то це чи ні, тре­ба зі­грі­ва­ти на­ших за­хи­сни­ків гар­ни­ми сло­ва­ми, — за­зна­чає ди­ре­ктор му­зею. —Є й та­кі він­ни­ча­ни, які за­хо­дять до му­зею з по­да­рун­ка­ми для сол­дат. Ми­ну­ло­го ти­жня при­йшла ба­бу­ся і при­не­сла близь­ко со­тні ві­таль­них ли­сті­вок із на­пи­сом «Зі свя­том!». Про­си­ла під­пи­са­ти їх і від­пра­ви­ти в зо­ну АТО. Осо­бли­во тре­пе­тно стає, ко­ли пи­шуть ли­сти ді­ти, чиї ба­тьки за­раз во­ю­ють на пе­ре­до­вій. Їхні по­ба­жа­н­ня щи­рі й сві­тлі, спов­не­ні на­дії на дов­го­о­чі­ку­ва­ний мир і по­вер­не­н­ня та­та до­до­му».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.