Клін­тон –Трамп – 3:0

Ек­спер­ти «Дня» — про ро­сій­ський чин­ник на тре­тіх те­ле­де­ба­тах кан­ди­да­тів від Де­мо­кра­ти­чної та Ре­спу­блі­кан­ської пар­тій

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Кан­ди­дат від Де­мо­кра­ти­чної пар­тії Гіл­ла­рі Клін­тон здо­бу­ла пе­ре­мо­гу на тре­тіх по­спіль те­ле­де­ба­тах, які від­бу­ли­ся вчо­ра ран­ком за ки­їв­ським ча­сом в Уні­вер­си­те­ті Не­ва­ди. Згі­дно з опи­ту­ва­н­ням ка­на­лу CNN, 52% гля­да­чів від­да­ли їй пе­ре­ва­гу, тим ча­сом як ли­ше 39% вва­жа­ли, що на них пе­ре­міг ре­спу­блі­ка­нець-мі­льяр­дер До­нальд Трамп.

Слід від­зна­чи­ти, Трамп і Клін­тон не по­ти­сну­ли одне одно­му ру­ки і на по­ча­тку де­ба­тів, і пі­сля їх за­вер­ше­н­ня. Ці­ка­вим бу­ло і те, що по за­вер­шен­ню де­ба­тів Клін­тон по­ти­сну­ла ру­ку ве­ду­чо­му і одра­зу спу­сти­лась у зал до сво­їх при­хиль­ни­ків, а Трамп за­ли­шив­ся на сце­ні й че­кав, щоб до ньо­го під­ня­лась йо­го ро­ди­на.

Тре­ті де­ба­ти охо­плю­ва­ли шість 15-хви­лин­них се­гмен­тів, у хо­ді яких у кан­ди­да­тів бу­ло по дві хви­ли­ни, щоб да­ти від­по­відь на за­пи­та­н­ня. Для дис­ку­сії бу­ло обра­но шість тем: ім­мі­гра­ція, дер­жав­ний борг та піль­ги, Вер­хов­ний Суд, еко­но­мі­ка, га­ря­чі то­чки у зов­ні­шній по­лі­ти­ці та зда­тність кан­ди­да­тів ви­ко­ну­ва­ти обов’яз­ки пре­зи­ден­та. Мо­де­ра­то­ром був жур­на­ліст те­ле­ка­на­лу Fox News Кріс Вол­лес, ві­до­мий сво­їм агре­сив­ним сти­лем ста­ви­ти за­пи­та­н­ня як до де­мо­кра­тів, так і до ре­спу­блі­кан­ців. Так і бу­ло на цих де­ба­тах.

Де­ба­ти по­ча­ли­ся стри­ма­но, але по­сту­по­во пе­ре­ро­сли в за­пе­клу су­пе­ре­чку, де опо­нен­ти по­стій­но пе­ре­би­ва­ли одне одно­го. Трамп на­звав Клін­тон « ду­же по­га­ною жін­кою » , на що кан­ди­да­тка від де­мо­кра­тів по­ра­ди­ла ре­спу­блі­кан­це­ві пе­ре­ста­ти «ски­гли­ти» че­рез те, що він про­грає на ви­бо­рах.

Як на усіх по­пе­ре­дніх де­ба­тах, по­ру­шу­ва­ла­ся те­ма ро­лі Ро­сії та Пу­ті­на. Трамп не спро­міг­ся чі­тко за­су­ди­ти роль Мо­скви у ха­кер­ських ата­ках на сай­ти Де­мо­кра­ти­чної пар­тії і за­га­лом втру­ча­н­ня в аме­ри­кан­ські ви­бо­ри, про що за­зна­ча­ли усі 17 роз­ві­ду­валь­них агент­ства США. На­то­мість він за­явив, що Во­ло­ди­мир Пу­тін «не по­ва­жає» Клін­тон і «пе­ре­грає» Оба­му. На це кан­ди­да­тка від де­мо­кра­тів від­по­ві­ла, що ро­сій­ський лі­дер про­сто хо­тів би, щоб пре­зи­дент­ське крі­сло по­сі­ла йо­го ма­ріо­не­тка, на­тя­кнув­ши на під­трим­ку Пу­ті­ним її су­пер­ни­ка.

А най­біль­ше всіх ура­зи­ла за­ява Трам­па, який на за­пи­та­н­ня ве­ду­чо­го, чи ви­знає він ре­зуль­та­ти ви­бо­рів, ска­зав та­ке: «Я при­йму рі­ше­н­ня в свій час. По­ки це пи­та­н­ня під­ві­ше­но». На що одра­зу Клін­тон від­по­ві­ла: «Що­ра­зу, ко­ли щось йде не так, як хо­че До­нальд, він го­во­рить, що це сфаль­си­фі­ко­ва­но про­ти ньо­го, хоч би що це бу­ло».

«ПРОБЛЕМА В ТО­МУ, ЩО ДЕЯКІ АМЕ­РИ­КАН­СЬКІ ВИБОРЦІ КЕРУЮТЬСЯ БІЛЬШЕ ЕМОЦІЯМИ, НІЖ РОЗУМОМ» Адрі­ан КАРАТНИЦЬКИЙ,

стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Атлан­ти­чної Ра­ди США, Myrmidon Group, Ва­шинг­тон:

— Як лю­ди­на, яка зне­ва­жає за­ро­зумі­лість і хва­сто­щі До­наль­да Трам­па, я від­чу­вав, що він про­грав де­ба­ти. Про­те про­тя­гом біль­шої ча­сти­ни де­ба­тів Трамп на­ма­гав­ся з усіх сил збе­рі­га­ти спо­кій­ну по­ве­дін­ку. Зре­штою, йо­му цьо­го не вда­ло­ся зро­би­ти, зна­чною мі­рою че­рез слаб­ке во­ло­ді­н­ня про­бле­ма­ми і фа­кта­ми. На про­ти­ва­гу йо­му Гіл­ла­рі Клін­тон во­ло­ді­ла фа­кта­ми, го­во­ри­ла з упев­не­ні­стю та гі­дні­стю. Однак проблема по­ля­гає в то­му, що деякі аме­ри­кан­ські виборці керуються більше емоціями, зокре­ма гні­вом, ніж розумом. Для них ду­же при­ва­бли­вим є агре­сив­ний стиль Трам­па.

Ціл­ком оче­ви­дно, що Трамп не от ри має жод но го ім пуль су пі сля ці­єї дис­ку­сії. Менш ніж за три ти­жні до дня ви­бо­рів ці де­ба­ти мо­жуть на­віть збіль­ши­ти від­рив Клін­тон.

Трамп про­грав де­ба­ти че­рез те, що він не зміг зо­се­ре­ди­ти ува­гу на кон­кре­тних по­лі­ти­чних рі ше­н­нях, пи тан нях, які ма ють пер шо ряд не зна­че­н­ня не тіль­ки для йо­го го­лов­них при хиль ни ків, а й для ви бор - ців, що не ви­зна­чи­ли­ся.

Згід но з де сят ка ми не що дав ніх опи­ту­вань, Трамп про­грає Клін­тон в се ред ньо му на сім від сот ків, при - чо му він від стає від неї на віть у ба - га­тьох шта­тах, у яких йо­му по­трі­бно ви гра ти ( Пів ніч на Ка ро лі на, Віс кон сін, Ко ло ра до, Пен сіль ва - нія). І я не ду маю, що йо му вда ло - ся змі ни ти на строї ви бор ців, які на лаш ту ва лись го ло су ва ти за Гіл - ла рі Клін тон пі сля по яви зви ну ва - чень Трам па в сек су аль них до ма - га­н­нях, які опри­лю­дни­ли, що­най - мен ше, дев’ ять жі нок. Біль ше то - го, Трамп по гір шив своє ста но ви - ще, від мо вив шись ска за ти, що він ви знає ре зуль та ти ви бо рів у ра зі про­гра­шу.

Що сто­су­є­ться мо­жли­во­го впли­ву цих де­ба­тів на дум­ку аме­ри­кан­ців про те, який кан ди дат кра ще від по ві дає по са ді гла ви дер жа ви. Біль ше ніж 90% аме ри кансь ких ви­бор­ців уже прийня­ли рі­ше­н­ня за ко го го ло су ва ти. І ма ло ймо вір но, що де­ба­ти змі­нять їхню дум­ку що­до по точ но го ви бо ру. Крім то го, міль йо ни аме ри кан ців мо жуть го - ло­су­ва­ти напередодні пре­зи­дент­ський ви­бо­рів, які від­бу­ду­ться 8 ли­сто­па­да. І ба­га­то з них уже від­да­ли свої го­ло­си. Що сто­су­є­ться тих, хто не ви­зна­чив­ся, Трам­пу по­трі­бно бу­ло отри­ма­ти ви­рі­шаль­ну пе­ре­мо­гу в де­ба­тах, чо­го, на мій по­гляд, він не зміг до сяг ти, вра хо ву ю чи йо го су­во­рий тон, гру­бу ри­то­ри­ку і по­га­не во­ло­ді­н­ня фа­кта­ми. Ця ха­ра­кте­ри­сти­ка в по­єд­нан­ні з по­ві­дом­ле­н­ня­ми про йо­го хи­жа­цьку се­ксу­аль­ну пра­кти­ку не да­ють під­став вва­жа ти, що ди на мі ка ви бо рів мо же кар­ди­наль­но змі­ни­ться в ре­зуль­та­ті вчо­ра­шніх де­ба­тів.

«ОБІЙМИ ТРАМ­ПА З РОСІЙСЬКИМ ЛІДЕРОМ НАДАЮТЬ ЙО­МУ НЕБАГАТО ПІД­ТРИМ­КИ»

— Біль­шість аме­ри­кан­ців ро­би­ти­муть свій ви­бір, ґрун­ту­ю­чись на вну­трі­шніх пи­та­н­нях. А при­хиль - ни ки Трам па го лов ним чи ном ви - зна­чи­ли­ся у сво­є­му ви­бо­рі, ба­зу­ю­чись на йо­го кри­ти­ці по­то­чно­го ста­ну еко но мі ки і на пад ках на всю еко­но­мі­чну і по­лі­ти­чну елі­ту. Біль­шість опи­ту­вань по­ка­зу­ють, що яв­на біль­шість зго­дна з тим, що Гіл­ла­рі Клін­тон кра­ще під­хо­дить для ви рі шен ня пи тань на ці о наль ної без пе ки і зов ніш ньої по лі ти ки. Однак, яв­но про­пу­тін­ська по­зи­ція Трам­па на­вряд чи до­по­мо­же йо­му, осо­бли­во се­ред аме­ри­кан­ських ви­бор ців, ви хід ців з кра їн Схід ної Єв­ро­пи, Бал­тії та Укра­ї­ни.

На справ ді, пе­ре­ва­жна біль - шість ви­бор­ців ди­ви­ти­ся на Пу­ті­на ду же не га тив но, і обій ми міс те ра Трам­па з російським лідером надають йо­му небагато під­трим­ки. Про­те, те­ма «Аме­ри­ка по­над усе» Трам­па до­бре грає на ізо­ля­ціо­ніст­ських на­стро­ях, які силь­ні в США.

Гіл­ла­рі Клін­тон по­ка­за­ла, що во­на роз­гля­дає Пу­ті­на як ти­ра­на і за­гро­зу між­на­ро­дній си­сте­мі. Во­на, швид­ше за все, про­во­ди­ти­ме більш жорс­тку по­лі­ти­ку, ніж пре­зи­дент Оба­ма. Та­кий жорс­ткий під­хід, ймо­вір­но, бу­де по­си­ле­но не­що­дав­нім зло­мом російським уря­дом еле­ктрон­них ли­стів ра­дни­ків Клін­тон, в то­му чи­слі Ен­то­ні По­де­сти та ін­ших її най­ближ­чих со­ра­тни­ків.

Трамп про­дов­жує ви­хва­ля­ти Пу­ті­на як силь­но­го лі­де­ра. І на­віть то­ді, ко­ли ро­сій­ський лі­дер зни­щує мир­не на­се­ле­н­ня в Си­рії, він ви­сту­пає за со­юз із Ро­сі­єю у бо­роть­бі про­ти «Іслам­ської дер­жа­ви». Хо­ча ре­спу­блі­кан­ський кан­ди­дат ри­то­ри­чно де­кла­рує сим­па­тії до Укра­ї­ни, він, зда­є­ться, від­кри­тий для ви­зна­н­ня не­за­кон­ної ане­ксії Кри­му. Трамп уже за­про­по­ну­вав осла­бле­н­ня вій­сько­вих зо­бов’ язань США чле­нам альян­су НАТО, який він на­звав час­тко­во за­ста­рі­лим. Це не­без­пе­чні по­гля­ди, які обер­ну­ли про­ти ньо­го біль­шу ча­сти­ну ре­спу­блі­кан­сько­го зов­ні­шньо­по­лі­ти­чно­го істе­блі­шмен­ту.

ПРО ГО­ЛО­СИ УКРА­ЇН­СЬКИХ АМЕ­РИ­КАН­ЦІВ

— Біль шість аме ри кансь ких укра­їн­ців те­пер зна­ють, зва­жа­ю­чи на йо­го де­яких ра­дни­ків, що вплив про ро сійсь ко го та бо ру і за хоп лен - ня, яке Трамп має що до Пу ті на, свід­чить про те, що він, без­умов­но, є більш не без печ ним ви бо ром як для Укра­ї­ни, так і для НАТО. Крім то­го, ав­то­ри­тар­ні тен­ден­ції й гі­ган­то­ма­нія Трам­па мо­же спри­чи­ни­ти внут ріш ню по лі тич ну не ста біль - ність в Укра ї ні. Все це бу де гра ти на ру­ку Ро­сії. Біль­шість укра­їн­ських аме ри кан ців ро зу мі ють це. Про те знач на мен шість ук ра їнсь - ких аме­ри­кан­ців вва­жає за кра­ще під­три­му­ва­ти Трам­па за йо­го ан­ти­ім мі гран­тсь ку по лі ти ку та ско ро - чен ня по дат ків, ніж за без пе ку ба­тьків­щи­ни сво­їх пред­ків і по­при на йо­го схваль­ні за­яви про Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на.

«КЛІН­ТОН ЧІ­ТКО РОЗУМІЄ НЕБЕЗПЕКУ ЗОВ­НІ­ШНЬОЇ ПО­ЛІ­ТИ­КИ ПУ­ТІ­НА І НЕОБХІДНІСТЬ ТВЕРДОЇ РЕАКЦІЇ» Джон ГЕРБСТ,

го­ло­ва Єв­ра­зій­сько­го цен­тру Ді­ну Па­три­чі в Аме­ри­кан­ській Ра­ді, екс-по­сол США в Укра­ї­ні, Ва­шинг­тон:

— Клін­тон кра­ще про­ве­ла де­ба­ти, ніж Трамп. Во на зму си ла йо го обо ро ня тись, зок ре ма у пи тан нях став лен ня до жі нок і від но син із пре зи ден том Пу ті ним. Клін тон змог ла ви ко рис та ти на свою ко - ристь за яви рес пуб лі кан ця що до Ро сії. Трамп та кож зро бив по мил - ку, за явив ши, що він мо же не ви - зна­ти ре­зуль­та­тів ви­бо­рів.

Зва жа ю чи на те, що, згід но з біль шіс тю опи ту вань, Клін тон знач но ви пе ред жа ла сво го кон ку - рен та до цих де ба тів, то во ни не впли нуть на її пе ре ва гу. По зи ція Трам­па що­до Пу­ті­на та Ро­сії ма­ти­ме не­зна­чний вплив на йо­го ре­зуль­та­ти на ви­бо­рах.

Що сто­су­є­ться по­зи­ції кан­ди­да­тів сто­сов­но Укра­ї­ни та Ро­сії. Клін­тон чіт ко ро зу міє не без пе ку зов - ні­шньої по­лі­ти­ки Пу­ті­на і необхідність твердої реакції, вклю­ча­ю­чи в Укра­ї­ні. Трамп зро­бив низ­ку на­їв­них і не об ду ма них за яв про Ро сію та Укра­ї­ну. Бу­ло б не­о­бду­ма­но про - ва ди ти по лі ти ку, яка ґрун ту єть ся на та­ких за­явах.

На­скіль­ки я ро­зу­мію, су­пе­реч - ли ві за яви Трам па про Ро сію і Укра­ї­ну не спри­йма­ю­ться за чи­сту мо­не­ту знач ною кіль кіс тю ук ра - їнсь ких аме ри кан ців. Але на віть якщо це так, то та­кі за­яви не впли­нуть на їхній ви­бір на цих ви­бо­рах.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.