Amnesty International зви­ну­ва­ти­ла Ро­сію в зни­щен­ні на­се­ле­н­ня Алеп­по

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Мі­жна­ро­дна пра­во­за­хи­сна ор­га­ні­за­ція Amnesty International у звер­нен­ні до Ге­на­сам­блеї ООН за­яви­ла, що си­рій­ська авіа­ція за під­трим­ки ро­сій­ських ВКС на­ма­га­є­ться зро­би­ти так, щоб Алеп­по ста­ло без­лю­дним і взя­ти йо­го під свій кон­троль. На під­твер­дже­н­ня то­го, що си­рій­ська та ро­сій­ська авіа­ція зав­да­ють ці­ле­спря­мо­ва­них уда­рів по жи­тло­вих квар­та­лах, лі­кар­нях, шко­лах, рин­ках і ме­че­тях, ор­га­ні­за­ція опу­блі­ку­ва­ла ка­дри су­пу­тни­ко­вої фо­то­з­йом­ки. При цьо­му пра­во­за­хи­сни­ки на­га­да­ли, що Ро­сія за до­по­мо­гою Ки­таю нав­ми­сно бло­ку­ва­ла ре­зо­лю­цію Ра­дбе­зу ООН, ме­тою якої бу­ло при­пи­не­н­ня кро­во­про­ли­т­тя в Алеп­по, і за­яви­ли, що ма­ють до­ка­зи то­го, що в Си­рії за­сто­со­ву­ю­ться «най­більш руй­нів­ні ро­сій­ські ка­се­тні бом­би». Amnesty International за­кли­ка­ла Ге­на­сам­блею ООН зро­би­ти все мо­жли­ве, щоб зу­пи­ни­ти зни­ще­н­ня ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня схі­дно­го Алеп­по.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.