У Хор­ва­тії — но­вий уряд

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Хор­ват­ський пар­ла­мент пе­ре­ва­жною біль­ші­стю го­ло­сів (91 із 151 де­пу­та­тів) за­твер­див но­вий уряд на чо­лі з лідером кон­се­рва­тив­ної пар­тії Ан­дре­єм Плен­ко­ви­чем. «Ми ста­не­мо уря­дом, який знає, як при­не­сти змі­ни. Ми бу­де­мо по­кра­щу­ва­ти умо­ви для ве­де­н­ня бі­зне­су і про­ве­де­мо по­да­тко­ву ре­фор­му, щоб зро­би­ти си­сте­му опо­да­тку­ва­н­ня про­сті­шою та щоб по­лег­ши­ти тя­гар для гро­ма­дян і під­при­ємств», — ска­зав но­во­обра­ний прем’єр. На­га­да­є­мо, за ре­зуль­та­та­ми до­стро­ко­вих ви­бо­рів 11 ве­ре­сня кон­се­рва­тив­ний Хор­ват­ський де­мо­кра­ти­чний со­юз Ан­дрея Плен­ко­ви­ча здо­був у пар­ла­мен­ті 61 крі­сло зі 151, а по­тім уклав ко­а­лі­цій­ну уго­ду з пар­ті­єю «Міст». Ра­ні­ше Плен­ко­вич був де­пу­та­том Єв­ро­пар­ла­мен­ту та ві­до­мий сво­єю під­трим­кою Укра­ї­ни, адже був го­ло­вою де­ле­га­ції Єв­ро­пар­ла­мен­ту в ко­мі­те­ті асо­ці­а­ції Укра­ї­на-ЄС.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.