Шульц: в ЄП біль­шість — за без­ві­зо­вий ре­жим з Укра­ї­ною

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пре­зи­дент Єв­ро­пар­ла­мен­ту Мар­тін Шульц під час зу­стрі­чі з пре­зи­ден­том Укра­ї­ни Пе­тром По­ро­шен­ком за­явив, що в Єв­ро­пар­ла­мен­ті є « ста­біль­на біль­шість для за­про­ва­дже­н­ня без­ві­зо­во­го ре­жи­му з Укра­ї­ною». Спів­ро­змов­ни­ки ді­йшли зго­ди що­до не­об­хі­дно­сті збе­ре­же­н­ня сан­кцій про­ти Ро­сії до від­нов­ле­н­ня те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни та обго­во­ри­ли мо­жли­вість їх по­си­ле­н­ня че­рез по­ру­ше­н­ня прав лю­ди­ни в Кри­му. Пре­зи­дент Укра­ї­ни за­кли­кав Єв­ро­пар­ла­мент при­швид­ши­ти ухва­ле­н­ня до­да­тко­вих ав­то­ном­них тор­го­вель­них пре­фе­рен­цій для Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.