Пі­сля Бер­лі­ну до Брюс­се­ля

Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко зу­стрів­ся з пре­зи­ден­том Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту Мар­ті­ном Шуль­цом

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Спів­ро­змов­ни­ки обго­во­ри­ли необхідність збе­ре­же­н­ня по­лі­ти­ки сан­кцій що­до Ро­сії до від­нов­ле­н­ня те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни, по­ві­дом­ляє сайт гла­ви дер­жа­ви. Та­кож бу­ло обго­во­ре­но мо­жли­вість по­си­ле­н­ня обме­жу­валь­них за­хо­дів про­ти Ро­сії в кон­текс­ті по- ру­ше­н­ня прав лю­ди­ни в Кри­му. Пре­зи­дент По­ро­шен­ко ви­со­ко оці­нив по­стій­ну під­трим­ку з бо­ку Єв­ро­пар­ла­мен­ту Укра­їн­ської дер­жа­ви в про­ти­дії ро­сій­ській агре­сії та про­дов­жен­ні ре­форм. Гла­ва Укра­їн­ської дер­жа­ви за­кли­кав Єв­ро­пар­ла­мент яко­мо­га швид­ше на­да­ти укра­їн­цям без­ві­зо­вий ре­жим. «У Єв­ро­пар­ла­мен­ті є ста­біль­на біль­шість для за­про­ва­дже­н­ня без­ві­зо­во­го ре­жи­му з Укра­ї­ною», — за­зна­чив Мар­тін Шульц. Спів­ро­змов­ни­ки та­кож по­го­ди­ли­ся, що Уго­да про асо­ці­а­цію має бу­ти не­гай­но ра­ти­фі­ко­ва­на.

ФОТО МИХАЙЛА ПАЛІНЧАКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.