Ко­ру­пція на кор­до­ні три­ває...

Ек­сперт: Ми­тни­ки, по­си­ла­ю­чись на по­лом­ку уста­тку­ва­н­ня, по­ча­ли ча­сті­ше огля­да­ти ван­та­жі вру­чну

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

«На біль­шо­сті укра­їн­ських ми­тниць за­раз спо­сте­рі­га­є­ться та­ке яви­ще: спе­ці­аль­но ви­во­дя­ться з ла­ду ска­не­ри, які ма­ють ска­ну­ва­ти ван­таж у на­ван­та­же­ній ма­ши­ні й ви­зна­ча­ти, чи про­во­зи­ться в ній кон­тра­бан­да. Для чо­го це ро­би­ться? Усе вкрай про­сто. Якщо ска­нер по­ла­ма­ний, а у ми­тни­ка є пі­до­зра, що ма­ши­на про­во­зить кон­тра­бан­дний ван­таж, її за­га­ня­ють на до­гляд. Це озна­чає, що ма­ши­на за­їжджає до спец­схо­ви­ща, і її там роз­ван­та­жу­ють і огля­да­ють, а по­тім за­ван­та­жу­ють зно­ву. По­слу­га ви­ван­та­же­н­ня й за­ван­та­же­н­ня — пла­тна, й та­ри­фи на неї вель­ми ви­со­кі. Ось та­ка пра­кти­ка за­раз про­цві­тає на ми­тни­цях. Ска­не­ри не пра­цю­ють, а пі­до­зри за­ли­ши­ли­ся», — опи­сує си­ту­а­цію ди­ре­ктор гру­пи ком­па­ній PRIME Дми­тро ЛЬОУШКІН.

За сло­ва­ми екс­пер­та, та­кий стан справ не ли­ше ускла­днює ро­бо­ту ім­пор­те­рам й транс­порт­ним ком­па­ні­ям, а й ство­рює по­ту­жне до­да­тко­ве тло для ви­ни­кне­н­ня ко­ру­пції. У будь- яко­му ра­зі бі­знес на ми­тни­цях втра­чає час і гро­ші. Це при­зво­дить до змен­ше­н­ня ван­та­жо­по­то­ку й збіль­ше­н­ня со­бі­вар­то­сті ван­та­жо­пе­ре­ве­зень.

Про те, що ця проблема ві­до­ма вла­ді, вчо­ра в ін­терв’ю УНІАН під­твер­див прем’ єр- мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир ГРОЙСМАН. «Зна­є­те, у нас жо­дно­го ска­не­ра (рент­ге­нів­ський при­стрій, що до­зво­ляє про­во­ди­ти огляд пре­дме­тів, не ви­йма­ю­чи їх з транс­порт­но­го за­со­бу, та­ри або упа­ков­ки. — «День» ) не­має на ми­тни­ці. Усі — ме­ха­ні­чно по­шко­дже­ні. Тоб­то са­мі ми­тни­ки бра­ли їх, би­ли, щоб не ви­дно бу­ло, то­ва­ри пе­ре­мі­ща­ю­ться в кон­тей­не­рах, ав­то­мо­бі­лях...» — за­явив гла­ва КМУ. Він на­звав «пра­цю­ю­чі» ска­не­ри — прі­о­ри­те­том но­мер один для вла­ди. «То­му на­ше зав­да­н­ня сьо­го­дні — те­хні­чно «пе­ре­озбро­ї­ти» їх, мо­дер­ні­зу­ва­ти. Спіль­но ми це ро­би­ти­ме­мо з на­ши­ми аме­ри­кан­ськи­ми пар­тне­ра­ми. Ду­маю, за рік змо­же­мо на­ве­сти лад», — ствер­джує Гройсман.

Тим ча­сом ди­ре­ктор гру­пи ком­па­ній PRIME на­га­дує: ку­пу­ва­ти но­ве уста­тку­ва­н­ня — це до­бре, але на­ба­га­то ко­ри­сні­ше сте­жи­ти за тим, як во­но екс­плу­а­ту­є­ться.

«Як мо­жна ви­пра­ви­ти си­ту­а­цію? По­ла­го­ди­ти ска­не­ри й зро­би­ти так, щоб во­ни не ла­ма­ли­ся. Яким чи­ном це зро­би­ти? До­сить про­сто — це пи­та­н­ня слід до­да­тко­во кон­тро­лю­ва­ти, й ма­ти на ува­зі, що з’яви­ла­ся та­ка схе­ма у спів­ро­бі­тни­ків ми­тни­ці», — го­во­рить Льоушкін.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.