Чим за­гро­жує Укра­ї­ні скан­дал з Гон­та­ре­вою

Зви­ну­ва­че­н­ня на­ро­дно­го де­пу­та­та Та­ру­ти не мо­жна тра­кту­ва­ти одно­зна­чно

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ана­то­лій АМЕЛІН, ди­ре­ктор еко­но­мі­чних про­грам Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту май­бу­тньо­го

Зо­дно­го бо­ку, бу­ду­чи на­ро­дним де­пу­та­том, за на­яв­но­сті ін­фор­ма­ції про пра­во­по­ру­ше­н­ня він міг звер­ну­ти­ся до Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри або іні­ці­ю­ва­ти у ВР ство­ре­н­ня тим­ча­со­вої слід­чої ко­мі­сії.

Але, зва­жа­ю­чи на близь­кість ни­ні­шньої гла­ви НБУ до Пре­зи­ден­та кра­ї­ни і їхню дов­гу істо­рію сто­сун­ків, на­яв­ність по­ту­жної фра­кції Пре­зи­ден­та в пар­ла­мен­ті й пе­ре­бу­ва­н­ня Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри у вер­ти­ка­лі все то­го ж Пре­зи­ден­та, пе­ред­ба­чи­ти ре­зуль­тат на­ве­де­них ви­ще дій не­скла­дно.

Та­ким чи­ном, апе­ля­ція Та­ру­ти до зов­ні­шніх «до­но­рів», від яких за­ле­жить по­лі­ти­ка й еко­но­мі­ка кра­ї­ни, ціл­ком ло­гі­чна.

Здру­го­го бо­ку, якщо по­вер­ну­ти­ся до яко­сті ва­лю­тної й бан­ків­ської по­лі­ти­ки Гон­та­ре­вої, її не мо­жна на­зва­ти ефе­ктив­ною.

Ма­со­ва лі­кві­да­ція бан­ків «де тре­ба й де не тре­ба», за­мість кон­со­лі­да­ції бан­ків­ської си­сте­ми пі­дір­ва­ла до­ві­ру вкла­дни­ків до неї.

До­сі за­ли­ши­ли­ся без від­по­віді за­пи­та­н­ня про ці­лі ба­га­то­мі­льяр­дно­го ре­фі­нан­су­ван­ні бан­ків у 2014—2015 ро­ках, пі­сля яко­го низ­ка бан­ків, що отри­ма­ли до­по­мо­гу, бу­ли лі­кві­до­ва­ні.

Гро­шей для ви­плат де­по­зи­тів лі­кві­до­ва­них бан­ків у фон­ді га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів не­до­ста­тньо, й він ре­гу­ляр­но по­тре­бує до­ка­пі­та­лі­за­ції. Ли­ше у жов­тні цьо­го ро­ку він до­да­тко­во за­лу­чив по­над 6 млрд грн.

Не­зва­жа­ю­чи на від­но­сно ефе­ктив­ну по­лі­ти­ку ста­бі­лі­за­ції ва­лю­тно­го кур­су, бу­ли ство­ре­ні зна­чні обме­же­н­ня на пе­ре­ті­ка­н­ня ка­пі­та­лу, що від­вер­ну­ло ін­ве­сто­рів від Укра­ї­ни. Хто го­то­вий ін­ве­сту­ва­ти в кра­ї­ну, якщо не­має мо­жли­во­сті за­бра­ти за­ро­бле­ний при­бу­ток у ви­гля­ді ди­ві­ден­дів? І це при то­му, що існує ці­лий сі­рий ри­нок, що за­без­пе­чує між­на­ро­дні тран­за­кції під 0,5—4% від та­кої су­ми. Для них обме­жень не­має?

До­сі не іні­ці­йо­ва­ні змі­ни до Де­кре­ту «Про ва­лю­тне ре­гу­лю­ва­н­ня» 1993 ро­ку, що за­ли­ша­ють укра­їн­ську бан­ків­ську й ва­лю­тну си­сте­ма в «пос­тсов­ку». Іні­ці­а­то­ром та­ких змін має бу­ти са­ме На­ціо­наль­ний банк, але цьо­го пи­та­н­ня до­сі не­має на по­ряд­ку ден­но­му».

Кре­ди­ту­ва­н­ня еко­но­мі­ки «де фа­кто» за­мо­ро­же­не нор­ма­ти­ва­ми НБУ, ні гро­ма­дя­ни, ні тим па­че бі­знес не го­то­ві кре­ди­ту­ва­ти­ся під 20—25% рі­чних, це про­сто ро­бить укра­їн­ських під­при­єм­ців не­кон­ку­рен­тни­ми з їхні­ми єв­ро­пей­ськи­ми ко­ле­га­ми.

Че­рез ре­а­лі­за­цію кла­си­чних фун­кцій цен­тро­бан­ку (гро­шо­во-кре­ди­тне ре­гу­лю­ва­н­ня, облі­ко­ва, емі­сій­на по­лі­ти­ка та ін­ші), це одна з най­впли­во­ві­ших ін­сти­ту­цій для за­без­пе­че­н­ня еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку кра­ї­ни. Але та­кі зав­да­н­ня так са­мо не сто­ять ні в по­то­чно­му по­ряд­ку ден­но­му, ні на­віть у пу­блі­чно­му обго­во­рен­ні, хо­ча сьо­го­дні са­ме по­лі­ти­ка Нац­бан­ку мо­же да­ти від­чу­тний по­штовх еко­но­мі­чно­му зро­стан­ню.

Що сто­су­є­ться «фа­кта­жу», озву­че­но­го Та­ру­тою, цим, зві­сно, ма­ють за­йма­ти­ся пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни. Зви­ну­ва­че­н­ня до­сить сер­йо­зні, й у Єв­ро­пі, ку­ди пра­гне Укра­ї­на, цьо­го бу­ло б до­ста­тньо для тим­ча­со­во­го усу­не­н­ня гла­ви Цен­тро­бан­ку на час про­ве­де­н­ня слід­ства.

За­мість пу­блі­чно­го ана­лі­зу на­ве­де­них у бро­шу­рі Та­ру­ти фа­ктів гла­ва цен­тро­бан­ку обра­ла та­кти­ку «най­кра­щий за­хист — це на­пад» і ви­су­ну­ла зви­ну­ва­че­н­ня до Та­ру­ти. Не най­кра­ща та­кти­ка для лю­дей, які сте­жать за сво­єю ре­пу­та­ці­єю. Чим за­кін­чи­ться ін­ци­дент? Упев­не­ний, за­раз по­чнуть спли­ва­ти до­да­тко­ві фа­кти, що під­твер­джу­ють зви­ну­ва­че­н­ня. Во­ро­гів у гла­ви Нац­бан­ку ду­же ба­га­то, це не оми­не й фор­мат від­но­син із зов­ні­шні­ми до­но­ра­ми й пар­тне­ра­ми Укра­ї­ни. Тор­кне­ться цей скан­дал і Пре­зи­ден­та, пов’яза­но­го дов­гою істо­рі­єю сто­сун­ків з Гон­та­ре­вою, чим ско­ри­ста­ю­ться йо­го опо­нен­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.