У ПРООН по­мі­ти­ли «не­ба­жа­ні» змі­ни в си­сте­мі е-де­кла­ру­ва­н­ня

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Упро­довж остан­ніх ти­жнів ста­ло оче­ви­дно, що існу­ють зна­чні від­мін­но­сті між пер­вин­ною си­сте­мою еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня до­хо­дів чи­нов­ни­ків, яку ПРООН на­да­ла На­ціо­наль­но­му агент­ству із за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції, і по­то­чним опе­ра­цій­ним про­грам­ним про­ду­ктом. Про це у сво­їй ко­лон­ці на ЕП на­пи­сав ра­дник з пи­тань де­мо­кра­ти­чно­го управ­лі­н­ня і ке­рів­ник стра­те­гі­чної гру­пи ПРООН Мар­кус Бранд. «Оскіль­ки ПРООН за­без­пе­чи­ла основ­ні еле­мен­ти по­пе­ре­дньої вер­сії про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня, ми ува­жно і де­що три­во­жно від­сте­жу­є­мо остан­ні по­дії», — на­пи­сав Бранд. За йо­го сло­ва­ми, упро­довж остан­ніх ти­жнів ста­ло оче­ви­дно, що існу­ють зна­чні від­мін­но­сті між по­ча­тко­вою си­сте­мою, яку ПРООН на­да­ло НАЗК, і по­то­чним опе­ра­цій­ним про­грам­ним про­ду­ктом. «Деякі ек­спер­ти за­зна­ча­ють, що он­лайн-фор­ми де­кла­ру­ва­н­ня ак- ти­вів, які ни­ні ді­ють, мо­жуть су­пе­ре­чи­ти по­ло­же­н­ням, прийня­тим НАЗК, і За­ко­ну Укра­ї­ни «Про про­ти­дію ко­ру­пції», — за­явив пред­став­ник ПРООН. «Ми вва­жа­є­мо, що ще є час для усу­не­н­ня зга­да­них не­від­по­від­но­стей, щоб си­сте­ма мо­гла вва­жа­ти­ся на­дій­ною і за­слу­го­ву­ва­ти на до­ві­ру. Ін­ший факт, який ви­кли­кає за­не­по­ко­є­н­ня, — за де­сять днів до за­кін­че­н­ня тер­мі­ну по­да­н­ня ли­ше близь­ко 10% де­кла­ран­тів по­да­ли свої еле­ктрон­ні де­кла­ра­ції», — ска­зав Бранд. «Ми то­чно не зна­є­мо, що ста­ло при­чи­ною цьо­го, не­до­ста­тня обі­зна­ність чи не­впев­не­ність, про­те, на на­шу дум­ку, ма­со­ве за­ван­та­же­н­ня ін­фор­ма­ції в остан­ню мить мо­же при­зве­сти до те­хні­чно­го пе­ре­ван­та­же­н­ня, яке ви­йде за ме­жі по­то­чних мо­жли­во­стей си­сте­ми», — ска­зав він. То­му, за йо­го сло­ва­ми, ва­жли­во, аби всі по­тен­цій­ні де­кла­ран­ти швид­ше по­да­ли від­по­від­ну ін­фор­ма­цію.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.