Вер­хов­на Ра­да прийня­ла за осно­ву за­ко­но­про­ект про ре­стру­кту­ри­за­цію бор­гів ТКЕ і во­до­ка­на­лів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни у че­твер ухва­ли­ла в пер­шо­му чи­тан­ні уря­до­вий за­ко­но­про­ект про вре­гу­лю­ва­н­ня і ре­стру­кту­ри­за­цію бор­гів під­при­ємств те­пло­енер­ге­ти­ки і во­до­ка­на­лів за спо­жи­ті енер­го­ре­сур­си. За ухва­ле­н­ня за­ко­но­про­е­кту №5273 «Про за­хо­ди, спря­мо­ва­ні на вре­гу­лю­ва­н­ня за­бор­го­ва­но­сті те­пло­по­ста­чаль­них і те­пло­ге­не­ру­ю­чих ор­га­ні­за­цій і під­при­ємств цен­тра­лі­зо­ва­но­го во­до­по­ста­ча­н­ня і во­до­від­во­ду за спо­жи­ті енер­го­но­сії» про­го­ло­су­ва­ли 265 де­пу­та­тів. Ра­ні­ше за­сту­пник мі­ні­стра ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва і жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства Еду­ард Кру­гляк за­зна­чав, що за­ко­но­про­ект пе­ред­ба­чає при­зу­пи­не­н­ня ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня, зокре­ма, роз­бло­ку­ва­н­ня фі­нан­со­во-го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті під­при­ємств, зня­т­тя аре­штів з май­на і по­то­чних ра­хун­ків, зу­пин­ку на­ра­ху­ва­н­ня пе­ні і штра­фних сан­кцій за енер­го­но­сії. За йо­го сло­ва­ми, в до­ку­мен­ті та­кож про­пи­су- ється про­це­ду­ра по­ета­пно­го зни­же­н­ня рів­ня кре­ди­тор­ської за­бор­го­ва­но­сті за спо­жи­ті та­ки­ми під­при­єм­ства­ми енер­го­ре­сур­си, зокре­ма, від­шко­ду­ва­н­ня з держ­бю­дже­ту за­бор­го­ва­но­сті з рі­зни­ці в та­ри­фах для на­се­ле­н­ня і бю­дже­тних ор­га­ні­за­цій, ре­стру­кту­ри­за­ції кре­ди­тор­ської за­бор­го­ва­но­сті шля­хом укла­де­н­ня до­го­во­ру про роз­стро­че­н­ня бор­гу стро­ком на 60 мі­ся­ців із за­лу­че­н­ням га­ран­тій мі­сце­вих бю­дже­тів. У ра­зі до­три­ма­н­ня ви­мог про­це­ду­ри ре­стру­кту­ри­за­ції і пов­ної ви­пла­ти бор­гу за­ко­но­про­ект пе­ред­ба­чає спи­са­н­ня ра­ні­ше на­ра­хо­ва­ної пе­ні і штра­фних сан­кцій. Згі­дно із по­ясню­валь­ною за­пи­скою, кре­ди­тор­ська за­бор­го­ва­ність те­пло­по­ста­чаль­них і те­пло­ге­не­ру­ю­чих ор­га­ні­за­цій за при­ро­дний газ, ви­ко­ри­ста­ний для ви­ро­бни­цтва те­пло­вої енер­гії і на­да­н­ня по­слуг з цен­тра­лі­зо­ва­но­го опа­лю­ва­н­ня і по­ста­ча­н­ня га­ря­чої во­ди ста­ном на 1 ли­пня 2016-го, ста­но­ви­ла 18,7 млрд грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.