Упер­ше за остан­ніх два ро­ки не­про­ду­кто­вий ри­нок де­мон­струє зро­ста­н­ня

Den (Ukrainian) - - Економіка -

У пер­шо­му пів­річ­чі 2016 ро­ку, за ре­зуль­та­та­ми ау­ди­ту роз­дрі­бної тор­гів­лі (RMS) Nielsen в Укра­ї­ні, ри­нок не­про­до­воль­чих то­ва­рів що­ден­но­го по­пи­ту (FMCG) де­мон­струє пер­ші озна­ки від­нов­ле­н­ня. Так, якщо за все пер­ше пів­річ­чя на рин­ку не­про­до­воль­чих то­ва­рів про­да­жі в на­ту­раль­но­му об­ся­зі зни­зи­ли­ся на 8%, у трав­ні-черв­ні ри­нок впер­ше за два ро­ки по­ка­зав по­зи­тив­ну ди­на­мі­ку +5% до ана­ло­гі­чно­го пе­рі­о­ду ми­ну­ло­го ро­ку. Се­ред зро­ста­ю­чих ка­те­го­рій вар­то ви­окре­ми­ти ди­тя­чі під­гуз­ки (+8% до ана­ло­гі­чно­го пе­рі­о­ду ми­ну­ло­го ро­ку), які впер­ше із се­ре­ди­ни 2014 ро­ку зро­сли в об­ся­гах. Ба більше, зро­сли про­да­жі як ві­до­мих брен­дів, так і вла­сних тор­го­вель­них ма­рок ме­реж і де­шев­ших тор­го­вель­них ма­рок. Ана­ліз про­да­жів то­ва­рів для осо­би­стої гі­гі­є­ни за­свід­чив зро­ста­н­ня у ка­те­го­рі­ях ге­лів для ду­шу, зу­бних щі- ток, за­со­бів для го­лі­н­ня, бритв, а та­кож кон­ди­ціо­не­рів для во­лос­ся. «Ве­сти мо­ву про від­нов­ле­н­ня рин­ку не­про­до­воль­чих то­ва­рів FMCG по­ки що за­ра­но, оскіль­ки не­зна­чне зро­ста­н­ня де­мон­стру­ють зде­біль­шо­го ті гру­пи то­ва­рів, які мі­цно уві­йшли в ужи­ток на­ших гро­ма­дян. Ба­га­тьом зда­ва­ло­ся, що на­ту­раль­ні об­ся­ги та­ких то­вар­них ка­те­го­рій зна­чно не зни­жу­ва­ти­му­ться під час кри­зи — спо­жи­вач швид­ше обме­жи­ться де­шев­шим брен­дом чи еко­но­мі­чною упа­ков­кою. Про­те трен­ди до­во­дять, що в пік кри­зи укра­їн­ці го­то­ві пе­ре­див­ля­ти­ся на­віть ку­пі­вель­ні зви­чки, що най­більш уко­рі­ни­ли­ся. А за­раз ми спо­сте­рі­га­є­мо від­ли­гу у зв’яз­ку з по­рів­ня­ною ста­бі­лі­за­ці­єю еко­но­мі­чної си­ту­а­ції», — ко­мен­тує ке­рів­ник гру­пи по ро­бо­ті з ви­ро­бни­ка­ми не­про­до­воль­чо­го рин­ку Nielsen в Укра­ї­ні Ро­сти­слав СТЕПАНЧУК.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.