Кла­стер ВДНГ-TECh вже дав сві­то­ві три ре­аль­ні про­ду­кти

На чер­зі — аксе­ле­ра­тор аграр­них стар­та­пів

Den (Ukrainian) - - Хай-тек - Ма­рія ЮЗИЧ

Сто­ли­чний ін­но­ва­цій­ний кла­стер ВДНГ-TECh пре­зен­ту­вав ре­зуль­та­ти про­гра­ми роз­ви­тку те­ле­ком-стар­та­пів, за­пу­ще­ної на­ве­сні цьо­го ро­ку за під­трим­ки ком­па­нії «Ки­їв­стар».

■ Впро­довж 3 остан­ні­хмі­ся­ців 11 ко­манд те­ле­ком-аксе­ле­ра­то­ра вчи­ли­ся у про­від­ни­хекс­пер­тів укра­їн­ської та між­на­ро­дної стар­тап-еко­си­сте­ми, а та­кож у най­кра­щи­хфа­хів­ців ком­па­нії.

■ Для обго­во­ре­н­ня умов ко­мер­цій­но­го за­пу­ску в пер­шо­му пів­річ­чі 2017 ро­ку «Ки­їв­стар» обрав три про­е­кти: сер­віс push по­ві­дом­лень, який об’єд­нує кла­си­чне хмар­не рі­ше­н­ня для SMB (ефе­ктив­не по­вер­не­н­ня ко­ри­сту­ва­чів на сайт) Gravitec, без­кар­тко­ва про­гра­ма ло­яль­но­сті для бі­зне­су, яка при ви­ко­ри­стан­ні но­ме­ра те­ле­фо­ну за­мість пла­сти­ка на­дає до­ступ до єди­но­го ко­му­ні­ка­цій­но­го про­сто­ру для клі­єн­та inCust, а та­кож пла­тфор­ма для вір­ту­аль­ни­хпо­до­ро­жей Virbox.

■ Окрім то­го, в рам­ка­хкор­по­ра­тив­ної со­ці­аль­ної від­по­від­аль­но­сті, «Ки­їв­стар» ви­рі­шив під­три­ма­ти ко­ман­ду Nravo Kids, на­дав­ши кон­суль­та­ції і мен­тор­ство. Ко­ман­да за­йма­є­ться ство­ре­н­ням ди­тя­чи­хро­зви­ва­ю­чи­хі­гор для мо­біль­ни­х­при­стро­їв (Android, iOS і Windows Phone) з офлай­но­вим до­пов­не­н­ням.

■ Як роз­по­від­а­ють ор­га­ні­за­то­ри аксе­ле­ра­то­ру, на участь у про­гра­мі пре­тен­ду­ва­ло май­же 120 ко­манд. «Та­ка кіль­кість у чер­го­вий раз до­ве­ло нам, що та­ла­но­ви­ти­хта іні­ці­а­тив­ни­хлю­дей в Укра­ї­ні ду­же ба­га­то. Во­ни всі­ма си­ла­ми шу­ка­ють мі­сця і мо­жли­во­сті для ре­а­лі­за­ції сво­їх ідей. Так що ВДНГ-TECh — це пра­виль­ний шля­хро­з­ви­тку еко­си­сте­ми ін­но­ва­цій та стар­та­пів у на­шій кра­ї­ні», — ка­же за­снов­ник і ке­ру­ю­чий пар­тнер те­хно­ло­гі­чно­го кла­сте­ра Юлія По­ро­шен­ко.

■ Те­ле­ком-аксе­ле­ра­тор за під­трим­ки «Ки­їв­стар» — це пер­ший пі­ло­тний про­ект те­хно­ло­гі­чно­го кла­сте­ра. «Ідея бу­ла в то­му, щоб ство­рю­ва­ти ха­би по ко­жній га­лу­зі. То­му що та­ка мо­дель вза­є­мо­дії змо­же да­ва­ти роз­ви­ток но­вим іде­ям, що ду­же ва­жли­во для Укра­ї­ни», — ка­же ке­рів­ник те­ле­ком-аксе­ле­ра­то­ра ВДНГ-TECh Оле­на Ка­лі­ба­ба. То­му на­сту­пним про­е­ктом кла­сте­ру, роз­по­від­ає во­на, ста­не аксе­ле­ра­тор аграр­них­стар­та­пів. В ці­ло­му до кін­ця ро­ку кла­стер ого­ло­сить про ще п’ять на­прям­ків ро­бо­ти з ін­но­ва­цій­ни­ми про­е­кта­ми.

■ «Про­ект те­ле­ком-аксе­ле­ра­то­ра став пер­шим для те­хно­ло­гі­чно­го кла­сте­ра ВДНГ-TECh. То­му не тіль­ки стар­та­пи та ве­ли­кий бі­знес на­вча­ли­ся вза­є­мо­ді­я­ти один з одним на одній пла­тфор­мі, а й ми для се­бе зби­ра­ли, ана­лі­зу­ва­ли ін­фор­ма­цію про те, які рі­ше­н­ня бу­ли вір­ни­ми, а що мо­жна по­лі­пши­ти в подаль­ши­х­про­е­ктах », — до­дає Юлія По­ро­шен­ко і обі­цяє, що на­сту­пні про­гра­ми бу­дуть від­рі­зня­ти­ся від те­ле­ком-асе­ле­ра­то­ру, адже ко­жна га­лузь має уні­каль­ні осо­бли­во­сті роз­ви­тку стар­та­пів.

■ А все по­ча­ло­ся з то­го, що пів­то­ра ро­ки то­му На­ціо­наль­ний ком­плекс «Ек­спо­центр Укра­ї­ни» отри­мав но­ви­хке­рів­ни­ків, які ви­рі­ши­ли до­ко­рін­но змі­ни­ти образ ви­став­ко­во­го цен­тру в оча­хжи­те­лів сто­ли­ці і пе­ре­тво­ри­ти йо­го на ін­но­ва­цій­ний та куль­тур­ний центр мі­ста. Мен­ше, ніж за рік, Ма­кси­му Ба­хма­то­ву та Ма­кси­му Яко­ве­ру вда­ло­ся під­ви­щи­ти при­бу­тко­вість дер­жав­но­го під­при­єм­ства на 79% та за­лу­чи­ти під про­е­кти в цен­трі 100 млн гри­вень ін­ве­сти­цій.

■ Одним із ва­жли­ви­х­еле­мен­тів онов­ле­но­го ін­но­ва­цій­но-куль­тур­но­го цен­тру і став те­хно­ло­гі­чний кла­стер ВДНГ-TECh. Основ­ним зав­да­н­ням за­снов­ни­ки став­лять «ство­ре­н­ня но­ви­хцін­но­стей для но­во­го по­ко­лі­н­ня » . Тоб­то, об’ єд­на­ти ве­ли­кий бі­знес, стар­та­пи, та­лан­ти, дер­жа­ву, на­вчаль­ні за­кла­ди, на­у­ко­ві ін­сти­ту­ти, щоб ство­ри­ти еко­си­сте­му, яка спри­я­ти­ме роз­ви­тку се­кто­рів еко­но­мі­ки.

■ Ке­рів­ни­цтво кла­сте­ру роз­по­ча­ло пра­цю­ва­ти на­ве­сні, а вже за на по­ча­тку жов­тня пред­ста­ви­ло пер­ші ре­зуль­та­ти ро­бо­ти — ви­пуск те­ле­ком- аксе­ле­ра­то­ра за під­трим­ки «Ки­їв­стар».

■ «Ми хо­ті­ли пе­ре­ві­ри­ти гі­по­те­зу, яка по­ля­га­ла в то­му, що є кор­по­ра­ції, які хо­чуть роз­ви­ва­ти­ся ін­но­ва­цій­но і ди­ви­тись тро­хи шир­ше, ніж у ме­жа­х­сфе­ри сво­єї ді­яль­но­сті, і що та­кі кор­по­ра­ції від­кри­ті та го­то­ві да­ва­ти мо­жли­вість мо­ло­дим. Дру­га гі­по­те­за — що є те­хно­ло­гі­чні під­при­єм­ці, які мо­жуть щось за­про­по­ну­ва­ти та­ким ве­ли­ким кор­по­ра­ці­ям, щоб ра­зом із ни­ми за­ро­бля­ти гро­ші. Тре­тє — ми за­про­по­ну­ва­ли мо­дель, якою ми спро­бу­ва­ли зши­ти ве­ли­кий бі­знес і мо­ло­ди­хпід­при­єм- ців-по­ча­тків­ців. І ре­зуль­та­том ми в ці­ло­му за­до­во­ле­ні», — роз­по­від­ає ди­ре­ктор з роз­ви­тку ВДНГ та спів­за­снов­ник те­хно­ло­гі­чно­го кла­сте­ра ВДНГ-TECh Ма­ксим Яко­вер.

■ За йо­го сло­ва­ми, для ре­а­лі­за­ції про­е­кту ке­рів­ни­ки кла­сте­ра зі­бра­ли кра­щи­хлю­дей у те­ле­ком-га­лу­зі та роз­ро­би­ли уні­каль­ну на­вчаль­ну про­гра­му для цьо­го про­е­кту. «То­му що одне із ва­жли­ви­хзав­дань — да­ти мо­ло­дим під­при­єм­цям той екс­пер­тний по­тен­ці­ал, який є у ве­ли­ких кор­по­ра­цій, адже во­ни мо­жуть со­бі до­зво­ли­ти ду­же до­ро­гих спе­ці­а­лі­стів. Під час аксе­ле­ра­цій­ної про­гра­ми во­ни ді­ли­лись до­сві­дом про те, як пра­цює ін­ду­стрія, ком­па­нія, як за­ро­бля­ти та як по­трі­бно по­бу­ду­ва­ти про­дукт, якщо во­ни хо­чуть, щоб він пра­цю­вав у цій ін­ду­стрії. У нас ви­йшло об’єд­на­ти всі ці ін­гре­ді­єн­ти і ви­ве­сти деякі ко­ман­ди на які­сно но­вий рі­вень», — до­дає Ма­ксим Яко­вер.

■ «Ми ду­же ре­тель­но і дов­го пра­цю­ва­ли на ета­пі ви­бо­ру мо­де­лі кла­сте­ра. Сві­то­ва пра­кти­ка знає без­ліч ва­рі­ан­тів по­ді­бних ор­га­ні­за­цій, нам за­ли­ша­ло­ся зі­бра­ти кра­щі ідеї і ада­пту­ва­ти їхв Укра­ї­ні » , — до­дає Юлія По­ро­шен­ко. За її сло­ва­ми, ті змі­ни, які від­бу­ли­ся з ВДНГ про­тя­гом остан­ні­хпів­то­ра ро­ку, є най­кра­щим свід­че­н­ням то­го, що уря­ду на­брид зби­тко­вий і за­не­па­дни­цький ра­ри­тет ра­дян­ської вла­ди. «То­му во­ни до­ві­ри­ли під­при­єм­ство мо­ло­дим і енер­гій­ним лю­дям, які вди­хну­ли у ВДНГ но­ве жи­т­тя», — до­дає Юлія По­ро­шен­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.