В ар­мії Ізра­ї­лю го­ту­ва­ти­муть роз­ро­бни­ків дро­нів

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Управ­лі­н­ня ка­дрів Ар­мії обо­ро­ни Ізра­ї­лю від­кри­ває но­ву про­гра­му під­го­тов­ки ака­де­мі­чно­го ре­зер­ву, пи­ше Depo.ua. Про­гра­ма при­зна­че­на для ви­пу­скни­ків шкіл, які ба­жа­ють ви­вча­ти ае­ро­ко­смі­чну те­хні­ку. Уча­сни­ки про­гра­ми отри­ма­ють у сти­слий тер­мін, за чо­ти­ри ро­ки, пер­шу і дру- гу ака­де­мі­чну сту­пінь з ае­ро­ко­смі­чної те­хні­ки та ав­то­ном­них си­стем по­льо­тів. Пі­сля за­кін­че­н­ня нав­ча­н­ня, яке пов­ні­стю опла­чує Ар­мія обо­ро­ни Ізра­ї­лю, ви­пу­скни­ки про­хо­дять офі­цер­ські кур­си, а по­тім слу­жать у до­слі­дни­хпі­дроз­ді­ла­хмі­ні­стер­ства обо­ро­ни і ВПС Ізра­ї­лю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.