Шту­чний ін­те­лект Google те­пер мо­же на­вча­ти­ся са­мо­стій­но

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Від­те­пер шту­чний ін­те­лект DeepMind не по­тре­бує для про­це­су нав­ча­н­ня люд­ської до­по­мо­ги. Про це по­ві­дом­ляє «Но­вое вре­мя». До­мог­ти­ся цьо­го вда­ло­ся за до­по­мо­гою впро­ва­дже­н­ня но­вої си­сте­ми Differential Neural Computer (DNC), яка по­єд­нує в со­бі зда­тність комп’юте­рів збе­рі­га­ти ве­ли­кі об­ся­ги ін­фор­ма­ції, ло­гі­чні на­ви­чки шту­чно­го ін­те­ле­кту, а та­кож умі­н­ня ней­рон­ної ме­ре­жі швид­ко шу­ка­ти в схо­ви­ще да­них не­об­хі­дні фра­гмен­ти. «Ця мо­дель зда­тна вчи­ти­ся на при­кла­дах, як ней­рон­на ме­ре­жа, але при цьо­му во­на вміє збе­рі­га­ти ве­ли­кі об­ся­ги да­них, як комп’юте­ри», — по­ясню­ють про­від­ні роз­ро­бни­ки DeepMind Оле­ксандр Грейвс і Грег Вейн. Як по­ясню­ють роз­ро­бни­ки, по­ді­бно до моз­ку, ней­рон­на ме­ре­жа ви­ко­ри­сто­вує ме­ре­жу вза­є­мо­пов’ яза­ни­хву­злів для то­го, щоб сти­му­лю­ва­ти пра­виль­ні цен­три, не­об­хі­дні для ви­ко­на­н­ня по­став­ле­но­го зав­да­н­ня. Шту­чний ін­те­лект опти­мі­зує ро­бо­ту ву­злів для то­го, щоб зна­йти най­швид­ше рі­ше­н­ня, яке при цьо­му бу­де пра­виль­ним. Із ча­сом ШІ бу­де за­сто­со­ву­ва­ти отри­ма­ний до­свід для то­го, щоб шу­ка­ти пра­виль­ну від­по­відь все швид­ше і ефе­ктив­ні­ше.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.