Ре­гу­ля­тор схва­лив за­ко­но­про­ект що­до впро­ва­дже­н­ня 4G

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

На цьо­му ти­жні На­ціо­наль­на ко­мі­сія ре­гу­лю­ва­н­ня зв’яз­ку та ін­фор­ма­ти­за­ції схва­ли­ла но­вий за­ко­но­про­ект (№5051 від 30 сер­пня 2016 ро­ку) про ра­діо­ча­сто­тний ре­сурс. Про це по­ві­дом­ляє пор­тал AIN.ua. До­ку­мент дасть мо­жли­вість ре­гу­ля­то­ру під­го­ту­ва­ти ра­діо­ча­сто­тний ре­сурс до впро­ва­дже­н­ня 4G. Та­кож він пе­ред­ба­чає ска­су­ва­н­ня зай­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня в га­лу­зі ви­ко­ри­ста­н­ня РЧР та по­си­ле­н­ня по­ка­рань для по­ру­шни­ків лі­цен­зій­ни­ху­мов йо­го ви­ко­ри­ста­н­ня. За­ко­но­про­ект до­зво­лить ре­гу­ля­то­ру ефе­ктив­но управ­ля­ти ра­діо­ча­сто­тним ре­сур­сом, щоб під­го­ту­ва­ти йо­го до впро­ва­дже­н­ня 4G. «Сьо­го­дні скла­ла­ся та­ка си­ту­а­ція, що ба­га­то ком­па­ній отри­ма­ли лі­цен­зії на ча­сто­ти, на яки­хмо­гла б ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся зв’язок че­твер­то­го по­ко­лі­н­ня. Ці ча­сто­ти пра­кти­чно не ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться. За­кон дає ін­стру­мен­та­рій сти­му­лю­ва­ти опе­ра­то­рів до ви­ко­ри­ста­н­ня цьо­го ре­сур­су, а якщо во­ни йо­го не ви­ко­ри­сто­ву­ють — то пе­ре­роз­по­ді­ля­ти або ор­га­ні­зо­ву­ва­ти спіль­не ви­ко­ри­ста­н­ня», — по­яснив один з ав­то­рів за­ко­но­про­е­кту Ро­ман Се­ме­ну­ха. Крім цьо­го, за­ко­но­про­ект про­по­нує ска­су­ва­ти рен­тну пла­ту за ра­діо­ча­сто­тний ре­сурс (РЧР) і вве­сти лі­цен­зій­ну пла­ту як обов’яз­ко­вий не­по­да­тко­вий пла­тіж у дер­жав­ну ка­зну. Йо­го роз­мір по­ви­нен вста­но­ви­ти Ка­бі­нет Мі­ні­стрів на під­ста­ві роз­ра­хун­ків те­ле­ком-ре­гу­ля­то­ра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.