Не за­мов­чу­ва­ти про­бле­му

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Іл­ля СКИРТАЧ

Вра­же­н­ня від по­їзд­ки «Му­зи­чно­го ба­таль­йо­ну» в При­ду­нав’я

«Рус­ский мир», ви­яв­ля­є­ться, по­при вій­ну на схо­ді, ні­ку­ди не по­дів­ся, ли­шень при­тих. У цьо­му я пе­ре­ко­нав­ся, пе­ре­бу­ва­ю­чи ни­ні­шньої осе­ні на пів­дні Оде­щи­ни в мі­ста­хІзма­їл, Ре­ні, Вил­ко­ве та на о. Змі­ї­ний, де від­був­ся III Бла­го­дій­ний фе­сти­валь укра­їн­ської рок-му­зи­ки «Ду­най­ська Січ». Необхідність цьо­го за­хо­ду, пе­ред­усім, у про­ти­дії про­я­вам про­ро­сій­ських на­стро­їв у при­кор­дон­но­му ре­гіо­ні.

Оде­ська область — стра­те­гі­чно ва­жли­вий для Укра­ї­ни ре­гіон із ве­ли­че­зним еко­но­мі­чним по­тен­ці­а­лом і ба­га­то­на­ціо­наль­ним на­се­ле­н­ням. Пів­день Оде­щи­ни гео­гра­фі­чно від­ді­ле­ний від Оде­си Дні­стров­ським ли­ма­ном. Істо­ри­чно цей ре­гіон на­зи­ва­є­ться Бу­джак або Бес­са­ра­бія.

«Ми — бес­са­ра­би, ми не до­зво­ли­мо укра­їн­цям тут до­мі­ну­ва­ти чи ха­зяй­ну­ва­ти», — за­пев­нив ме­не 45-рі­чний Оле­ксандр, ван­та­жник із пор­ту Ре­ні, під час про­ве­де­н­ня в мі­сті кон­цер­ту укра­їн­ської му­зи­ки в рам­ка­хфе­сти­ва­лю «Ду­най­ська Січ». За 15 хви­лин на­шої дис­ку­сії ста­ло зро­зумі­ло, що ван­та­жник Оле­ксандр — «се­ре­дній» пред­став­ник сво­го су­спіль­но­го про­шар­ку. За цей час до нас пі­ді­йшло близь­ко де­ся­тка лю­дей рі­зни­х­про­фе­сій і ста­тків, які де­мон­стру­ва­ли лег­ку не­вдо­во­ле­ність, як во­ни ка­за­ли: «про­па­ган­дою Укра­ї­ни на на­шій зем­лі». На­яв­ність у ни­хса­мих­до­ку­мен­тів гро­ма­дян Укра­ї­ни та на­ле­жність те­ри­то­рій пів­дня Оде­щи­ни до Укра­ї­ни їха­ні­скіль­ки не тур­бу­ва­ли.

Укра­їн­ське При­ду­нав’я не­рів­но­мір­но на­се­ле­не укра­їн­ця­ми, ро­сі­я­на­ми, бол­га­ра­ми, мол­да­ва­на­ми, га­га­у­за­ми та ру­му­на­ми. Ро­сі­я­ни скла­да­ють біль­шість мі­сько­го на­се­ле­н­ня, а укра­їн­ці — сіль­сько­го. У Бол­град­сько­му, Та­ру­тин­сько­му та Ар­цизь­ко­му ра­йо­на­хбіль­шість скла­да­ють бол­га­ри, а в Ре­ній­сько­му — мол­да­ва­ни. Пред­став­ни­ків усі­хци­хна­ціо­наль­но­стей ра­зом об’єд­нує ро­сій­ська мо­ва та куль­ту­ра. Во­на ще з ім­пер­ськи­хча­сів ста­ла та­кою со­бі Leitkultur для муль­ти­на­ціо­наль­но­го на­се­ле­н­ня пів­дня Укра­ї­ни. І са­ме ро­сі­я­ни за­раз фор­му­ють су­спіль­ну дум­ку в цьо­му ре­гіо­ні.

«У Ре­ні ма­ло па­трі­о­тів. Ба­га­тьом лю­дям не по­до­ба­є­ться, що сю­ди хо­чуть до­не­сти укра­їн­ську куль­ту­ру, хо­ча тут і укра­їн­ці жи­вуть. ЗМІ ду­же по­га­но пра­цю­ють. Лю­ди див­ля­ться ро­сій­ське те­ле­ба­че­н­ня та надають пе­ре­ва­гу російським ін­фор­ма­цій­ним дже­ре­лам. За мо­ї­ми спо­сте­ре­же­н­ня­ми, 70% мі­сце­ви­хсим­па­ти­зу­ють Ро­сії», — роз­по­вів жи­тель Ре­ні Оле­ксій Вол­ков, мі­сце­вий му­зи­кант.

На да­ний час дер­жа­ва фа­кти­чно не при­ді­ляє ува­ги ро­бо­ті з на­се­ле­н­ням ре­гіо­ну. За па­трі­о­ти­чне ви­хо­ва­н­ня «взя­ли­ся» во­лон­те­ри, зокре­ма во­ї­ни куль­тур­но­го фрон­ту з «Му­зи­чно­го ба­таль­йо­ну».

Ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор «Му­зба­ту» Ва­ле­рій Су­бо­тін си­ту­а­цію про­ко­мен­ту­вав так: «2014 ро­ку ми по­ба­чи­ли на­галь­ну необхідність про­сві­тни­цької ро­бо­ти не ли­ше на вхо­ді, а й на пів­дні — у При­ду­нав’ї. То­ді ж ми за­по­ча­тку­ва­ли в мі­сті Ізма­їл фе­сти­валь укра­їн­ської му­зи­ки «Ду­най­ська Січ». На­ші ре­сур­си вель­ми обме­же­ні. Та все ж ми на­ма­га­є­мо­ся до­не­сти до жи­те­лів При­ду­нав’я твор­чість су­ча­сни­хукра­їн­ськи­хви­ко­нав­ців. Цьо­го­річ на за­хо­ді ви­сту­пи­ли «Гай­да­ма­ки», «Тінь Сон­ця», «Та­Ру­та», «Оле­ум», W.H.I.T.E, «Те­ле­рі», «Дже­ро­ні­мо», «Оче­ре­тя­ний кіт», «Со­ня­чна ма­ши­на», «Знай­де­ні ре­чі», «Гі­та­ри­на і Ко», «Дру­же Му­зи­ко» та ав­тор-ви­ко­на­вець ін­тер­нет-хі­та «Бан­де­ра» Сер­гій Фай­фу­ра. Ко­жно­го ро­ку ми ба­чи­мо про­грес се­ред про­укра­їн­ськи­хна­стро­їв мі­сце­вих, але ми не мо­же­мо бу­ти при­су­тні тут по­стій­но. Так, цьо­го ро­ку на­шій ді­яль­но­сті чи­ни­ли спро­тив: бу­ли де­мон­то­ва­ні бі­гбор­ди з афі­ша­ми «Ду­най­ської Сі­чі», не­ві­до­мі зни­щу­ва­ли пла­ка­ти з анон­су­ва­н­ням фе­сти­ва­лю», — на­го­ло­сив ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор «Му­зи­чно­го ба­таль­йо­ну» Ва­ле­рій Су­бо­тін.

Мі­сце­ві па­трі­о­ти по­ді­ля­ють за­не­по­ко­є­ність со­ці­аль­ною си­ту­а­ці­єю. При­мі­ром, в Ізма­ї­лі укра­їн­ці до­сі не мо­жуть отри­ма­ти від мі­сце­вої вла­ди при­мі­ще­н­ня чи ді­лян­ку зем­лі під бу­дів­ни­цтво Укра­їн­ської пра­во­слав­ної цер­кви Ки­їв­сько­го па­трі­ар­ха­ту. До сло­ва, біль­шість де­пу­та­тів ізма­їль­ської мі­ськра­ди скла­да­ють пред­став­ни­ки «Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка». На цер­ков­ну гро­ма­ду, яка до­би­ва­є­ться ви­рі­ше­н­ня цьо­го пи­та­н­ня, чи­ни­ться тиск. Вплив мо­сков­ської цер­кви в ре­гіо­ні ве­ли­че­зний і без­аль­тер­на­тив­ний.

Із гу­ма­ні­тар­ни­хпи­тань хо­че­ться зу­пи­ни­ти­ся ще на одно­му. Як ска­зав Ва­лен­тин Лу­ней­ко, ви­да­вець і ре­а­лі­за­тор укра­ї­но­мов­ної лі­те­ра­ту­ри: «По­пит на укра­ї­но­мов­ну лі­те­ра­ту­ру на пів­дні Оде­щи­ни над­зви­чай­но низь­кий. Єди­не, чим ці­кав­ля­ться по­ку­пці в ре­гіо­ні, — ди­тя­чі книж­ки та по­сі­бни­ки з укра­їн­ської мо­ви. Це по­трі­бно їм для нав­ча­н­ня ді­тей у шко­лах. По­ку­пці роз­ка­зу­ють, що їм про­сто не по­трі­бна укра­їн­ська мо­ва, в ни­хне­має ані пра­кти­ки, ані мо­жли­во­сті її за­сто­со­ву­ва­ти. За­раз на Дон­ба­сі за­ці­кав­ле­ність в укра­ї­но­мов­ній лі­те­ра­тур­ній про­ду­кції зна­чно ви­ща, ніж у При­ду­нав’ї».

При­вер­ну­ти ува­гу дер­жав­ної вла­ди до ці­єї про­бле­ми — на­рі­жне­зав­да­н­ня гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства. Час за­мов­чу­ва­н­ня та ло­яль­но­го став­ле­н­ня до ре­гіо­наль­них«осо­бли­во­стей» має ми­ну­ти, якщо ми не хо­че­мо отри­ма­ти ще одну про­бле­му на пів­дні кра­ї­ни. Адже сце­на­рій, який роз­гор­нув­ся на схо­ді та який мо­же роз­гор­ну­ти­ся в При­ду­нав’ї, фа­кти­чно одна­ко­вий. Єди­на від­мін­ність — Ро­сія не по­руч. Але не­по­да­лік — ма­ріо­не­тко­ве ро­сій­ське При­дні­стров’я, що роз­гля­дає Укра­ї­ну як по­тен­цій­но­го про­тив­ни­ка з ча­су пе­ре­мо­ги Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті.

У ци­ху­мо­ва­хво­лон­те­ри то­го ж « Му­зи­чно­го ба­таль­йо­ну » вже під­го­ту­ва­ли звер­не­н­ня до ві­це­прем’єр-мі­ні­стра Укра­ї­ни з гу­ма­ні­тар­ни­хпи­тань В’ яче­сла­ва Ки­ри­лен­ка. А от чи ви­ста­чить по­лі­ти­чної во­лі для розв’яза­н­ня ці­єї про­бле­ми — від­кри­те пи­та­н­ня.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Гурт «Гай­да­ма­ки» на «Ду­най­ській сі­чі»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.