РЕЗОНАНС

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Ві­дгук на ста­т­тю Ро­ма­на ГРИВІНСЬКОГО «Я бу­ла «стал­ке­ром-роз­ві­дни­ком» («День» № 185-186 від 13 жов­тня 2016 р.)

Не­що­дав­но Оле­ся Бер­дни­ка вша­но­ву­ва­ли на кон­фе­рен­ції, при­свя­че­ній кра­я­нам-юві­ля­рам, в Ми­ко­ла­є­ві...

Facebook-ко­ри­сту­вач Ган­на ОНКОВИЧ

Ві­дгук на ста­т­тю Ал­ли ДУБРОВИКРОХОВОЇ «Укра­ї­на сьо­го­дні — це Пе­ру 1979-го» («День» № 185-186 від 13 жов­тня 2016 ро­ку)

Мо­ва йде про те, що Укра­ї­на пе­ре­тво­рю­є­ться на при­ва­бли­вий шма­ток те­ри­то­рії, але без на­се­ле­н­ня, для но­во­го по­ко­лі­н­ня ра­бо­вла­сни­ків (фе­о­да­лів), то­му галь­му­є­ться бу­дів­ни­цтво ін­фра­стру­кту­ри (до­ріг, енер­ге­ти­ки, про­ми­сло­во­сті), для ко­го? Ще не ро­зі­гра­ли вла­сни­ків, то­му по­трі­бно при­пи­ни­ти будь-яку по­лі­ти­за­цію і ду­ма­ти над тим, як за­пу­сти­ти про­ми­сло­вість, ви­ро­бни­цтво, бу­дів­ни­цтво, да­ти лю­дям ро­бо­ту і бу­ду­ва­ти в сво­ї­хкор­до­нах не­за­ле­жну від су­сі­дів еко­но­мі­ку і дер- жа­ву. Ми мо­же­мо пов­ні­стю бу­ти са­мо­до­ста­тні­ми, і при за­кри­ти­хкор­до­нах , го­лов­не галь­мо — це т.зв. по­лі­ти­чні си­ли — ко­рум­по­ва­ні пар­тії, які гра­ю­ться в ка­ру­сель, не до­пу­ска­ю­чи здо­ро­ві си­ли до про­ду­ктив­ної ро­бо­ти.

Facebook-ко­ри­сту­вач Ми­ко­ла ЗАЛЕВСЬКИЙ

Ві­дгу­ки на ста­т­тю На­та­лі­ї­МАЛІМОН «Ме­ді­а­гі­гі­є­на» в час вій­ни» («День» № 185-186 від 13 жов­тня 2016 ро­ку)

Текст дій­сно ду­же вча­сний. Справ­ді, для оби­ва­те­ля не­о­че­ви­дні йо­го про­гра­ші у ра­зі ро­сій­ської оку­па­ції. Тоб­то по­трі­бно при­мі­тив­не тлу­ма­че­н­ня: за­раз ти йдеш до ар­мії не­да­ле­ко від до­му (вій­на не на­зав­жди), а бу­деш слу­жи­ти в Си­бі­ру. Ти га­да­єш, що при­йде Пу­тін, а при­йде Ка­ди­ров. І та­ке ін­ше.

Facebook-ко­ри­сту­вач Mizantrop-s

Дя­кую за цей пра­виль­ний і акту­аль­ний текст!

Facebook-ко­ри­сту­вач Nathalie ISHCHENKO

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.