Пам’ять ОЛЬВIЇ

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

На по­ча­тку цьо­го ти­жня з’яви­ла­ся до­бра но­ви­на: на­ка­зом мі­ні­стра ін­фра­стру­кту­ри Укра­ї­ни Во­ло­ди­ми­ра Оме­ля­на дер­жав­не під­при­єм ст во « Спе ці а лі зо ва ний морсь - кий порт «Октя­брьск» пе­ре­йме­но­ва но на дер жав не під при єм ст во « Сти ві дор на ком па нія « Оль вія » . При­клад ро­зум­ної де­ко­му­ні­за­ції і во­дно­час «штрих» до ба­га­то­рі­чної ідеї го лов но го ре дак то ра « Дня » про те, що са ме Оль вія має ста ти ми­ко­ла­їв­ським «брен­дом». Цій те­мі на­віть був при­свя­че­ний один із ви­пу­сків глян­це­во­го «Мар­шру­ту №1» (за ли­пень 2014 ро­ку). Ла­ри­са Ів­ши на на пи са ла то ді у сво їй ко - лон­ці: «Га­зе­та «День» хоч і не про­во­дить «роз­ко­пки», про­те ми про­сто сти­му­лю­є­мо до то­го, щоб лю­ди шир­ше по­ди­ви­ли­ся на світ і на се­бе. Якщо яки­мось чи­ном їх це «за­че­пить», то, я пе­ре­ко­на­на, во­ни са­мі за­хо­чуть ді­зна­ти­ся більше. Але ж їм тре­ба зна­йти і на­ти­сну­ти «від­прав­ну то­чку»... Са­ме про це я ду­ма­ла, від­ві­ду­ю­чи Ми­ко­ла­їв ще за ча­сів, ко­ли ме­ром був Во­ло­ди­мир Чай ка, який пі шов від нас, але мі­сто йо­го вдя­чно пам’ятає. Ма­ю­чи з ним роз мо ву, я за пи та ла: «Що мо­жна на­зва­ти брен­дом Ми­ко ла є ва? Як ви це від чу ва є те?.. Цим пи тан ням про « реб рен динг » міс та я за хо пи ла йо го де що зне - на­цька, але він при­пу­стив: «Мож- ли­во, це на­ші ві­до­мі со­ки?..» Я то­ді від­по­ві­ла, що це ду­же ва­жли­во, адже тор­го­ві мар­ки ство­рю­ють ро­бо чі міс ця, на пов ню ють бюд жет, але я маю на ува зі де що ін ше... Тож я за­пи­та­ла: «А як що­до Оль­вії? » І він вра же но від по вів: « Справ ді! » — і по чав із за хва том при­га­ду­ва­ти і пе­ре­ра­хо­ву­ва­ти всі « скар би » Оль вії, зок ре ма й брон - зо вих дель фін чи ків, які бу ли пра­пра­щу­ра­ми пер­ших гро­шо­вих мо нет... Ми ко ла є ву по тріб но щось, щоб він асо­ці­ю­вав­ся з ви­со­кою куль­ту­рою, щоб бу­ло зро­зумі­ло, що це пуль­су­ю­ча ци­ві­лі­за­ція, яка не зга­сла...».

Но ви на про пе рей ме ну ван ня ста ла при во дом для ак ту а лі за ції гли­бин­них істо­ри­ко-гео­гра­фі­чних пла­стів, яку зро­бив у сво­є­му ма­те­рі­а­лі наш ав­тор із Ми­ко­ла­є­ва, кан­ди дат гео гра фіч них на ук В’ ячес - лав Кулаков.

Порт у Ми­ко­ла­є­ві отри­мав но­ву на­зву

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.