«Зе­ле­на» про­па­ган­да

Во­се­ни у Ки­є­ві від­бу­де­ться кіль­ка ма­со­вих ви­са­док де­рев. Чо­му вар­то до­лу­чи­ти­ся до цьо­го?

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

«Лю­ди, які са­джа­ють де­ре­ва, ду­ма­ють про май­бу­тнє. Во­ни ро­зу­мі­ють, що тре­ба бу­ду­ва­ти і вкла­да­ти у мі­сце, де ти жи­веш», — пе­ре­ко­на­на Лі­лія Тка­чен­ко, за­снов­ни­ця між­на­ро­дної іні­ці­а­ти­ви «Де­ре­ва ми­ру». Ро­змов­ля­є­мо, ко­ли во­на їде ди­ви­ти­ся ло­ка­цію для про­ве­де­н­ня вже че­твер­тої акції у рам­ка­х­про­е­кту.

Ініціатива «Де­ре­ва ми­ру» по­ча­ла­сьP у кві­тні 2015 ро­ку. За рік бу­ло ви­са­дже­но по­над 30 000 де­рев d у 150 мі­ста­хі се­ли­ща­хУкра­ї­ни — до­лу­ча­ли­ся на­віть вій­сько­ві на Дон­ба­сі. За­га­лом акцію під­три­ма­ли пред­став­ни­ки 19 кра­їн сві­ту, зокре­ма 16 по­слів. На­сту­пна по­дія в ме­жа­х­іні­ці­а­ти­ви від­бу­де­ться 22 жов­тня у На­ціо­наль­но­му бо­та­ні­чно­му са­ду іме­ні М. М. Гри­шка НАН Укра­ї­ни. У ній пла­ну­ють взя­ти участь по­сли, ді­ти- пе­ре­се- лен­ці, пред­став­ни­ки бла­го­дій­них ор­га­ні­за­цій.

«Вза­га­лі ми са­джа­є­мо рі­зні де­ре­ва. Цьо­го ра­зу це бу­дуть хвой­ні. Те­ри­то­рія бо­та­ні­чно­го са­ду — мі­сце, де жи­ли кня­зі Ки­їв­ської Ру­сі, і ми бу­де­мо від­нов­лю­ва­ти ро­слин­ність тих ча­сів, це бу­дуть ялин­ки, — ді­ли­ться Лі­лія Тка­чен­ко. — Та­кож з усі­ма уча­сни­кам акції ство­рю­ва­ти­ме­мо Кар­ти­ну ми­ру. Бу­де­мо і са­джа­ти, і ма­лю­ва­ти». Во­се­ни ма­со­ва по­сад­ка де­рев від­бу­де­ться тіль­ки у бо­тса­ду, під час ве­сін­ні­ха­кцій ор­га­ні­за­то­ри го­ту­ють ко­ор­ди­на­то­рів для про­ве­де­н­ня ви­са­док по всій кра­ї­ні.

Са­ма Лі­лія за­йма­є­ться еко­ло­гі­чною ді­яль­ні­стю з 2013 ро­ку, ко­ор­ди­ну­ва­ла во­лон­те­рів у рам­ка­хмі­жна­ро­дної іні­ці­а­ти­ви «Зро­би­мо Укра­ї­ну чи­стою!», очо­лює гро­мад­ську ор­га­ні- за­цію «Укра­їн­ські кре­а­тив­ні ре­фор­ма­то­ри». «Ви­рі­ши­ла ство­ри­ти акцію, яка б на­ро­ди­ла­ся в Укра­ї­ні і ста­ла все­сві­тньою, — роз­по­від­ає Лі­лія про по­яву іні­ці­а­ти­ви «Де­ре­ва ми­ру». — За­раз зго­ло­си­ли­ся під­три­ма­ти про­ект пред­став­ни­ки 50 кра­їн. Ро­зу­мі­є­мо, що одним де­ре­вом не вря­ту­є­мо світ, але якщо ро­би­мо та­ке, про­яв­ля­є­мо свою по­зи­цію на під­трим­ку ми­ру. Нам ва­жли­во змі­ню­ва­ти сві­до­мість лю­дей, бу­ти при­кла­дом для ді­тей. Хо­че­мо за­по­ча­тку­ва­ти тра­ди­цію, щоб ба­тьки ви­са­джу­ва­ли де­ре­ва ра­зом з ді­тьми, ро­би­ти­ме­мо фле­шмоб «Істо­рія мо­го де­ре­ва». Це і своє­рі­дна про­па­ган­да, і озе­ле­не­н­ня. Ду­маю, так лю­ди усві­дом­лю­ють, що вар­то бу­ти не спо­жи­ва­ча­ми, а твор­ця­ми».

До ре­чі, 22 жов­тня у сто­ли­ці стар­ту­ють за­галь­но­мі­ські то­ло­ки, ор­га­ні­зо­ва­ні за під­трим­ки ко­му­наль- но­го об’єд­на­н­ня «Ки­їв­зе­лен­буд». Во­ни від­бу­ва­ти­му­ться що­су­бо­ти про­тя­гом трьо­хти­жнів, по­ві­дом­ляє пор­тал Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції. До кін­ця ро­ку обі­ця­ють ви­са­ди­ти 7000 де­рев. На­йма­со­ві­ша ви­сад­ка за­пла­но­ва­на на 29 жов­тня — пі­сля цьо­го у Ки­є­ві має ста­ти на 1000 де­рев більше. То­ло­ки від­бу­ва­ти­му­ться у кіль­ко­хпар­ках­сто­ли­ці, та­кож хо­чуть ство­ри­ти жи­ву ого­ро­жу для за­три­ма­н­ня га­зу і пи­лу в Ма­рі­їн­сько­му пар­ку. З де­таль­ним пла­ном про­ве­де­н­ня то­лок мо­жна озна­йо­ми­тись на сай­ті КО «Ки­їв­зе­лен­буд».

Тож з акти­ві­ста­ми, ко­му­наль­ни­ка­ми чи про­сто з близь­ки­ми лю­дьми, без усі­ля­ки­хфле­шмо­бів — ви­са­джуй­те де­ре­ва, щоб ро­би­ти про­стір кра­ї­ни здо­ро­ві­шим.

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.