«Не­до­те­па із Вер­те­пу»

25 і 26 жов­тня куль­то­ву ви­ста­ву, яка є ві­зи­тів­кою За­кар­пат­сько­го те­а­тру ля­льок «Бав­ка», по­ба­чать ки­я­ни

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

П’єсу «Не­до­те­па із Вер­те­пу» Дми­тро Ке­ше­ля на­пи­сав на за­мов­ле­н­ня те­а­тру ля­льок, і з 2004 ро­ку ви­ста­ва при­кра­шає афі­шу за­кар­па­тців. Во­на є ре­зуль­та­том твор­чої спів­пра­ці ре­жи- се­ра Оле­ксан­дра Ку­ци­ка, ко­трий є та­кож ав­то­ром му­зи­чно­го оформ­ле­н­ня, ху­до­жни­ка Яро­сла­ва Да­ни­лі­ва й ар­ти­стів На­та­лії Орє­шні­ко­вої та Ми­ко­ли Кар­пен­ка і ни­ні є ві­зи­тів­кою те­а­тру. Ця по­ста­нов­ка ці- ка­ва як для ді­тей, так і до­ро­слих. Во­на пе­ре­но­сить гля­да­чів у яскра­вий світ за­кар­пат­сько­го се­ла.

«Вер­теп» — не ли­ше мі­сце, де на­ро­див­ся Ісус Хри­стос, а й на­зва ста­ро­вин­но­го укра­їн­сько­го на­ро­дно­го ляль­ко­во­го те­а­тру і на­зва одно­го ма­льов­ни­чо­го вер­хо­вин­сько­го се­ла. Са­ме в се­лі Вер­теп ме­шка­ють ді­йо­ві осо­би ви­ста­ви — баб­ця Фі­ска­ро­шка, вчи­тель Фій­са, ін­спе­ктор Го­дя, дід Со­ло­мон, а го­лов­ним ге­ро­єм п’єси є до­пи­тли­вий ма­лень­кий хло­пчик Ми­трик.

Ви­ста­ва скла­да­є­ться з но­вел, кар­тин-спо­га­дів ди­тин­ства (Ве­лик­день, Ци­га­ни, Зву­ки при­ро­ди, Шко­ла, Іспит, Ве­сі­л­ля, Рі­здво), і в її ма­те­рі­а­лі здо­ро­вий сіль­ський за­кар­пат­ський пра­гма­тизм хи­мер­но й во­дно­час при­ро­дно пе­ре­плі­та­є­ться з ко­смі­чним ре­лі­гій­но-фі­ло­соф­ським сві­то­с­прийня­т­тям. У ви­ста­ві зву­чить за­кар­пат­ська на­ро­дна му­зи­ка, ви­ко­ри­ста­но та­кож ком­по­зи­ції сер­ба Емі­ра Ку­сту­рі­ци та юго­сла­ва Го­ра­на Бре­го­ви­ча.

За по­ста­нов­ку « Не­до­те­па із Вер­те­пу » те­атр « Бав­ка » здо­був чи­ма­ло на­го­род, пред­став­ля­ю­чи цю ви­ста­ву на пре­сти­жних те­а­траль­них фо­ру­мах. У на­шій сто­ли­ці за­кар­пат­ські ми­тці ви­сту­па­ти­муть на сце­ні Ки­їв­сько­го ака­де­мі­чно­го те­а­тру ля­льок.

ФОТО НАДАНО ЛІТЧАСТИНОЮ ТЕ­А­ТРУ «БАВ­КА»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.