Чу­ли про День вом­ба­та?

Den (Ukrainian) - - 25 - Ан­на ГАВРИЛЮК

Як ві­до­мо, Ав­стра­лія сла­ви­ться ве­ли­че­зною кіль­кі­стю уні­каль­них тва­рин, які жи­вуть тіль­ки на цьо­му кон­ти­нен­ті. Ось і 22 жов­тня свій вла­сний день в ав­стра­лій­сько­му ка­лен­да­рі отри­мав най­біль­ший нір­ний сум­ча­стий сса­вець. Хи­мер­на істо­та схо­жа чи то на ве­ли­че­зно­го хом’яка, чи то на ма­лень­ко­го ве­дме­дя — а насправді — про­сто вом­бат.

Вом­ба­ти біль­шу ча­сти­ну жи­т­тя про­во­дять у но­рах, які ри­ють са­мі. Єди­на при­чи­на для не­ча­стих «ви­хо­дів у світ» для цих до­мо­сі­дів — го­лод. Хар­чу­ю­ться во­ни тра­ва­ми, яго­да­ми, гри­ба­ми та ко­рін­ця­ми. Але так дов­го пе­ре­трав­лю­ють по­ді­бну їжу, що мо­жуть не їсти до двох ти­жнів!

Сі­мей­ство вом­ба­тів на­лі­чує всьо­го ли­ше три ви­ди, най­мен­ший з яких — « квін­сленд­ський» — опи­нив­ся під за­гро­зою пов­но­го ви­ми­ра­н­ня. На сьо­го­дні квін­сленд­ських вом­ба­тів за­ли­ши­ло­ся тро­хи більше, ніж сто осо­бин. І жи­вуть во­ни у спе­ці­аль­но­му за­по­від­ни­ку.

Ав­стра­лій­ці від­зна­ча­ють День вом­ба­та з 2005 ро­ку. І ко­жен ро­бить це по-сво­є­му. Хтось від­ві­дує за­по­від­ник, хтось вдя- гає фут­бол­ку зі смі­шною вом­ба­то­вою мар­миз­кою, а хтось на­віть пе­че тор­ти у ви­гля­ді цих уні­каль­них вай­лу­ва­тих тва­ри­нок.

МАЛЮНОК АВ­ТО­РА

МАЛЮНОК «Дня»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.