Від­чу­ти Гру­шев­сько­го

2 ли­сто­па­да у сто­ли­чно­му Бу­дин­ку кі­но сту­дія «ВІАТЕЛ» пре­зен­тує вла­сний фільм про ви­да­тно­го укра­їн­сько­го істо­ри­ка і гро­мад­сько­го ді­я­ча

Den (Ukrainian) - - 25 - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Се­рі­ал до­ку­мен­таль­них філь­мів «Гра До­лі», який зні­має вже по­над 10 ро­ків ки­їв­ська сту­дія «ВІАТЕЛ» у жан­рі до­ку­мен­та­лі­сти­ки, по­пов­нив­ся но­вою ро­бо­тою. До 99 се­рій про Та­ра­са Шев­чен­ка, Ле­сю Укра­їн­ку, Ва­си­ля Сте­фа­ни­ка та ін­ших кла­си­ків лі­те­ра­ту­ри, а та­кож ви­зна­чних істо­ри­чних осо­би­сто­стей — кня­ги­ню Оль­гу, Бо­г­да­на Хмель­ни­цько­го, Іва­на Ма­зе­пу — не­що­дав­но при­єд­на­ла­ся кар­ти­на про... Михайла Гру­шев­сько­го.

Як роз­по­вів «Дню» пре­зи­дент сту­дії «ВІАТЕЛ», за­ві­ду­вач ка­фе­дри ре­жи­су­ри те­ле­ба­че­н­ня На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту те­а­тру, кі­но і те­ле­ба­че­н­ня іме­ні І. Кар­пен­ка-Ка­ро­го Ва­силь Ві­тер, над кар­ти­ною пра­цю­ва­ли по­над три ро­ки. «За­дум ство­ри­ти фільм про Михайла Гру­шев­сько­го ви­ник ще до по­дій на Май­да­ні 2013 ро­ку, і він пер­шо­чер­го­во не був при­уро­че­ний до юві­лею ве­ли­ко­го укра­їн­ця. Але оскіль­ки остан­нім ча­сом все важ­че зні­ма­ти че­рез фі­нан­со­ві та ор­га­ні­за­цій­ні тру­дно­щі, то за­вер­ши­ли ми кар­ти­ну тіль­ки за­раз, — го­во­рить Ва­силь Ві­тер. — Для ство­ре­н­ня ці­єї стрі­чки опра­цю­ва­ли чи­ма­ло ар­хів­но­го ма­те­рі­а­лу, адже Гру­шев­ський — це ду­же по­ту­жна істо­ри­чна по­стать, яка, зі­зна­юсь, одра­зу нам не да­ва­ла­ся « в ру­ки » .

Твор­ці стрі­чки за­пев­ня­ють, що по­стать Михайла Гру­шев­сько­го як вче­но­го-істо­ри­ка, гро­мад­сько­го та по­лі­ти­чно­го ді­я­ча — бла­го­ро­дний ма­те­рі­ал для кі­не­ма­то­гра­фі­стів, однак на сьо­го­дні пов­но­цін­них кар­тин про йо­го жи­т­тя і твор­чість май­же не зня­то.

«Істо­ри­чна на­у­ка йде впе­ред. А кі­не­ма­то­граф у пла­ні істо­ри­чних сю­же­тів за­стряг на мі­сці. Хо­ча насправді будь-яка ці­ка­ва істо­рія мо­же бу­ти кі­не­ма­то­гра­фі­чно роз­ка­за­на. Але ва­да на­ших кі­но­ми­тців — во­ни не по­мі­ча­ють справ­жніх укра­їн­ських ге­ро­їв, — про­дов­жує Ва­силь Ві­тер. — Чи ба­чи­ли ви пов­но­цін­ні стрі­чки до 200-лі­т­тя Та­ра­са Шев­чен­ка? Або до 160-річ­чя Фран­ка? Скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що йде сві­до­ме галь­му­ва­н­ня цьо­го про­це­су. При­кро, що на­віть дер­жа­ва в цьо­му пла­ні не сти­му­лює ми­тців. До сло­ва, ми дві­чі по­да­ва­ли про­ект філь­му про Гру­шев­сько­го на пі­тчинг Держ­кі­но. Мо­ва йде про пов­но­ме­тра­жний до­ку­мен­таль­но-ігро­вий фільм, який би міг де­мон­стру­ва- ти­ся в кі­но­те­а­трах. Ці­ка­вий і на­си­че­ний по­ді­я­ми сю­жет ство­ре­н­ня УНР з уча­стью Гру­шев­сько­го. Ві­до­мий актор Та­рас Де­ни­сен­ко мав гра­ти Гру­шев­сько­го, для стрі­чки зна­йшли уні­каль­ну ні­ме­цьку кі­но­хро­ні­ку то­го ча­су. Однак, ми не про­йшли ці пі­тчин­ги. Та я спо­кій­ний ду­шею, адже за під­трим­ки ме­це­на­тів, стрі­чку про ви­да­тно­го істо­ри­ка у рам­ках се­рі­а­лу «Гра до­лі» ми та­ки зня­ли».

«Істо­рія роз’єд­на­них фі­зи­чно і мен­таль­но укра­їн­ців двох ім­пе­рій — ро­сій­ської та ав­стрій­ської — ба­га­то в чо­му по­ка­зо­ва і сьо­го­дні. Істо­рик Іван Крип’яке­вич влу­чно ви­сло­вив­ся про сво­го вчи­те­ля: «Гру­шев­ський усі­ма си­ла­ми ста­рав­ся за­си­па­ти про­ва­л­ля, що ви­тво­ри­ло­ся між си­на­ми одної зем­лі». Вза­га­лі, жи­т­тя і твор­чість Михайла Сер­гі­йо­ви­ча ни­ні є на­дмі­ру по­вчаль­ни­ми для нас, — го- во­рить ви­ко­нав­чий про­дю­сер стрі­чки Га­ли­на КРИВОРЧУК. — Фа­кти­чно він ство­рив під­грун­т­тя для існу­ва­н­ня ни­ні­шньої Укра­ї­ни. Мо­жли­во як політик то­го ча­су Гру­шев­ський був не зов­сім вда­лим, але не та­ким ци­ні­чним, як ни­ні­шні по­лі­ти­ки, а як лю­ди­на — най­му­дрі­шим се­ред них. Та­кий ось па­ра­докс. І та­ким, зі сво­ї­ми успі­ха­ми і нев­да­ча­ми, ми спро­бу­ва­ли йо­го по­ка­за­ти су­ча­сно­му по­ко­лін­ню укра­їн­ців. До­ля окре­мої ви­да­тної лю­ди­ни на тлі бу­рем­ної істо­рії Укра­ї­ни».

Прем’єра філь­му від­бу­ла­ся в мі­сті Холм (Поль­ща), в яко­му на­ро­див­ся 17 ве­ре­сня 1866 ро­ку Ми­хай­ло Гру­шев­ський. В Укра­ї­ні ж кар­ти­ну впер­ше пред­став­лять в сто­ли­чно­му Бу­дин­ку кі­но 2 ли­сто­па­да. По­ча­ток — о 18.30.

ФОТО НАДАНО ВАСИЛЕМ ВІТРОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.