Фе­но­мен мон­та­жно­го кі­не­ма­то­гра­фа

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Во­ло­ди­мир ВОЙТЕНКО

Вно­чі з 23 на 24 жов­тня о 00.55 у про­гра­мі «Ар­ґу­мент-Кі­но» на те­ле­ка­на­лі «1+1» у роз­мо­ві з укра­їн­ським ре­жи­се­ром-де­бю­тан­том Дми­тром Бон­дар­чу­ком іти­ме­ться про фе­но­мен «мон­та­жно­го кі­но» та про йо­го пов­но­ме­тра­жний мон­та­жний фільм «Істо­рія рук», що де­мон­стру­ва­ти­ме­ться як осо­бли­ва по­дія на 46-му Ки­їв­сько­му МКФ «Мо­ло­дість». Ця уні­каль­на стрі­чка скла­да­є­ться з фра­гмен­тів бі­ля 700 філь­мів сві­то­во­го кі­не­ма­то­гра­фа й роз­гор­тає на екра­ні істо­рію люд­сько­го жи­т­тя та люд­ських при­стра­стей від на­ро­дже­н­ня до про­ща­н­ня зі світом.

Та­кож на гля­да­чів чекає роз­по­відь про най­при­кме­тні­ші кі­но­те­а­траль­ні прем’єри на­сту­пно­го ти­жня: аме­ри­кан­ський блок­ба­стер за мо­ти­ва­ми ко­мі­ксів «До­ктор Стрендж» реж. Ско­та Де­ри­ксо­на, фран­цузь­ка ко­ме­дія актри­си й ре­жи­сер­ки Жю­лі Дель­пі «Ма­ту­син си­но­чок» та іспан­ська ані­ма­ція для най­мен­ших гля­да­чів «Ве­ли­ка вте­ча» реж. Хо­ма­на де Со­ма­вії.

Окрім то­го, у най­ближ­чо­му ви­пу­ску «Ар­ґу­мен­ту-Кі­но» — те­ле­сеї про кла­си­ка іта­лій­сько­го кі­но Лу­кі­но Ві­скон­ті («Рок­ко і йо­го бра­ти», «За­ги­бель бо­гів», «Сі­мей­ний порт­рет в ін­тер’єрі») та ви­да­тно­го но­во­зе­ланд­сько­го ре­жи­се­ра Пі­те­ра Дже­ксо­на («Во­ло­дар пер­снів», «Кі­нґ-Ко­нґ»).

В ру­бри­ці «Се­рі­аль­ний кі­но­ефект» іти­ме­ться про не­пе­ре­сі­чні кі­не­ма­то­гра­фі­чні че­сно­ти по­пу­ляр­но­го те­ле­ві­зій­но­го се­рі­а­лу «Справ­жній де­те­ктив» та ав­то­ра ідеї цьо­го тво­ру й сце­на­ри­ста Ні­ка Па­цо­лат­то.

ІЛЮСТРАЦІЮ НАДАНО АВ­ТО­РОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.