Про го­лов­ні трен­ди та сюр­при­зи 39-го Ти­жня мо­ди

Den (Ukrainian) - - Стиль Життя - Оль­га ПІХУН

Укра­їн­ський ти­ждень мо­ди стар­тує то­ді, ко­ли сло­во го­лов­ни­хєв­ро­пей­ськи­хфешн-сто­лиць — Па­ри­жа, Лон­до­на, Мі­ла­на та Нью-Йор­ка вже по­ви­сло в по­ві­трі, а яким бу­де най­за­пи­та­ні­ший образ на­сту­пни­хве­сни-лі­та, вже ві­до­мо.

Укра­їн­ська мо­да від­по­від­ає сві­то­вій вза­єм­ні­стю, але се­ред на­ших­ди­зай­не­рів усе більше з’яв­ля­є­ться тих, хто, орі­єн­ту­ю­чись на гло­баль­ні трен­ди, пе­ред­усім під­по­ряд­ко­ва­ний сво­їй ін­ди­ві­ду­аль­но­сті, сво­є­му сві­то­гля­ду, сво­є­му рів­ню ро­зу­мі­н­ня сві­ту. Адже тен­ден­ції — річ, по су­ті, до­во­лі умов­на, і насправді ли­ше від рів­ня ди­зай­не­ра за­ле­жить, як він ін­тер­пре­тує, при­мі­ром, акту­аль­ну те­му вій­ни. До її пе­ре­о­сми­сле­н­ня вда­ло­ся ба­га­то уча­сни­ків 39-го Ти­жня мо­ди, зокре­ма мо­лодь. Так, мо­ло­да ди­зай­нер­ка Дар’я Га­лу­шка в по­ка­зі «Дем­бель-2016» спро­бу­ва­ла по­єд­на­ти від­чу­т­тя до­ро­ги до­до­му, до мир­но­го жи­т­тя, які пе­ре­жи­ває сол­дат. Ав­тор­ка спро­бу­ва­ла пе­ре­о­сми­сли­ти вій­сько­ву фор­му й ада­пту­ва­ти її для пов­сяк­ден­но­го жи­т­тя. Всі мо­де­лі ви­ко­на­ні у від­по­від­ній до ар­мій­ської ко­лір­ній га­мі. А от ди­зай­нер­ський бренд ROUSSIN by Sofia Rousinovich нав­па­ки — спро­бу­вав ви­ко­ри­ста­ти вій­ну як про­во­ка­цію. Ко­ле­кція Give Me Peace по­ка­зує вій­ну як спо­сіб за­ро­бі­тку і мо­жли­ві­стю від­хо­пи­ти шма­ток ба­гат­ства. Звід­си і зво­ро­тна на­зва — GiveMePiece — Дай ме­ні шма­ток. Ко­ле­кція ви­ко­на­на з ви­ко­ри­ста­н­ням вій­сько­вої те­ма­ти­ки: зам­ша за­хи­сно­го ко­льо­ру з рі­зьбою ру­чної ро­бо­ти, як ма­ску­валь­на сі­тка, та гру­бе взу­т­тя, що на­га­дує бер­ці. Лег­кі ко­льо­ро­ві су­кні, ви­ши­ті за­хи­сни­ми пля­ма­ми, ство­рю­ють вра­же­н­ня ка­му­фля­жної тка­ни­ни. А ро­же­ва та бла­ки­тна ко­лір­на га­ма ви­сту­пає сим­во­лом зверх­ньо­го, глу­зли­во­го, а іно­ді й бай­ду­жо­го став­ле­н­ня лю­дей до вій­ни. До­пов­нює обра­зи яскра­вий на­тіль­ний одяг із зо­бра­же­н­ням су­пер­ге­ро­їв.

Пер­ший день-від­кри­т­тя на Укра­їн­сько­му ти­жні мо­ди тра­ди­цій­но вва­жа­є­ться «удар­ним». Са­ме цьо­го дня се­ред го­стей по­ка­зів най­біль­ше пу­блі­чних осіб. І са­ме то­ді свої ко­ле­кції тра­ди­цій­но пред­став­ля­ють ко­ри­феї укра­їн­сько­го по­ді­у­му. Зокре­ма, Лі­лія Пу­сто­віт. Са­ме її твор­чі­стю сьо­го­дні­шня укра­їн­ська мо­да ве­ли­кою мі­рою ви­зна­че­на та зу­мов­ле­на.

Сво­єю но­вою ко­ле­кці­єю Лі­лія Пу­сто­віт, яка в цьо­му ро­ці від­зна­чи­ла 10-річ­чя брен­да, по­ка­за­ла, що не бо­ї­ться екс­пе­ри­мен­ту­ва­ти із ко­льо­ра­ми та

сти­ля­ми, при цьо­му вміє збе­рег­ти вла­сне ба­че­н­ня і свій, впі­зна­ва­ний, ди­зай­нер­ський по­черк. Во­на «по­ру­ши­ла» чи не всі за­ко­ни по­бу­до­ви си­лу­е­ту та про­де­мон­стру­ва­ла ці­ка­ву та смі­ли­ву ко­ле­кцію — су­кні, блу­зи, те­ні­ски та ком­бі­не­зо­ни пі­жам­но­го крою із спор­тив­ни­ми лам­па­са­ми та мор­ськи­ми еле­мен­та­ми. По­єд­на­н­ня бі­ло­го, си­ньо­го, бла­ки­тно­го, жов­то­го та по­ма­ран­че­во­го ста­ли основ­ни­ми ко­льо­ра­ми ко­ле­кції.

ПО­ВЕР­НЕ­Н­НЯ У... СРСР(!)

А от чи не го­лов­ним сюр­при­зом Ukrainian Fashion Week став по­каз мо­ло­до­го ди­зай­не­ра Артема Клим­чу­ка... «На­зад у СРСР». Пер­спе­ктив­ний та та­ла­но­ви­тий мо­де­льєр кіль­ка се­зо­нів по­спіль де­мон­стру­вав но­ві та ці­ка­ві сти­лі в одя­зі й го­ло­сно за­явив про свої на­мі­ри до­да­ти в укра­їн­ську мо­ду не­ор­ди­нар­но­сті.

Цьо­го ра­зу Ар­тем Клим­чук ви­рі­шив звер­ну­ти­ся до епа­та­жу, про­те не вра­ху­вав ва­жли­вої де­та­лі — су­ча­сної по­лі­ти­чної си­ту­а­ції в дер­жа­ві та став­ле­н­ня укра­їн­ців до ти­хча­сів.

У пер­шу чер­гу для Укра­ї­ни Ра­дян­ський Со­юз — це ГУЛАГ і Го­ло­до­мор, а не ков­ба­са по рубль двад­цять, чор­но-бі­лі те­ле­ві­зо­ри та ди­ско­ві те­ле­фо­ни...

Та­ке за­гра­ва­н­ня з істо­рі­єю сам ди­зай­нер по­яснив про­я­ва­ми йо­го твор­чо­сті:»Я чі­тко роз­ді­ляю по­лі­ти­ку та куль­ту­ру. Та­кож Ро­сія та Ра­дян­ський Со­юз — це для ме­не дві рі­зні кра­ї­ни. Я не жив у ча­си Ра­дян­сько­го Со­ю­зу, але ме­ні ці­ка­вий цей пе­рі­од. Ра­дян­ські му­зи­ка, кі­но, лі­те­ра­ту­ра, ар­хі­те­кту­ра — це те, що ме­ні по­до­ба­є­ться. То­му я ви­рі­шив ство­ри­ти ко­ле­кцію одя­гу і по­фан­та­зу­ва­ти на цю те­му. На­при­клад, ні­хто не лю­бить гво­зди­ки, про­те це моя улю­бле­на кві­тка, я пла­ную її зро­би­ти го­лов­ною кві­ткою на­шо­го брен­да. Ра­дян­ський Со­юз був зов­сім ін­шим, ніж я со­бі йо­го уяв­ляю, бу­ло ба­га­то чо­го хорошого в цьо­му пе­рі­о­ді, й від ньо­го не мо­жна від­мов­ля­ти­ся», — про­ко­мен­ту­вав свою ко­ле­кцію Ар­тем Клім­чук.

За­снов­ни­ця Ти­жня мо­ди Іри­на Да­ни­лев­ська та­кож вва­жає, що нічого стра­шно­го у на­зві по­ка­зу Клим­чу­ка не­має. «70-ті — це яскра­вий стиль, ду­же ком­плі­мен­тар­ний та жі­но­чний. Та­кож це пе­рі­од пі­зньо­го хі­пі. Ми, ті, хто на­ро­див­ся в СРСР, пам’ята­є­мо ці ча­си й асо­ці­ю­є­мо їхіз по­ді­я­ми, а ди­зай­не­ри жи­вуть у гло­баль­но­му сві­ті», — по­ясни­ла у ко­мен­та­рі «Дню» Да­ни­лев­ська. Хо­ча й зі­зна­ла­ся, що осо­би­сто у неї є упе­ре­дже­н­ня що­до ра­дян­ськи­хча­сів. «Я зав­жди го­во­ри­ла, що в Укра­ї­ні не при­жи­ву­ться 80-ті, то­му що для ме­не піджак із ши­ро­ки­ми пле­чи­ма — це бре­хли­ва ди­ктор те­ле­ба­че­н­ня, яка го­во­рить про те, що ава­рія на ЧАЕС — це нічого стра­шно­го. Але для мо­ло­до­го по­ко­лі­н­ня, яке не жи­ло в Ра­дян­сько­му Со­ю­зі, це ці­ка­ва істо­рія і ці­ка­ва мо­да», — по­ясни­ла Іри­на Да­ни­лев­ська.

КОМЕРЦІЯ. PR. ЕПАТАЖ

Ди­зай­не­ри Ukrainian Fashion Week де­да­лі ча­сті­ше звер­та­ю­ться до епа­та­жу, адже ця по­дія для ни­хбіль­ше спо­сіб за­яви­ти про се­бе, ніж за­ро­би­ти на за­мов­ле­н­ня­хвід ба­є­рів... Як не кру­ти, а в Укра­ї­ні фе­шен — це все ще твор­чість, а не бі­знес.

Му­зи­ка ста­ла дже­ре­лом на­тхне­н­ня для та­ких­ди­зай­не­рів, як AYSINA, Яна Бе­ля­є­ва, АМG, Оле­на Бур­ба. Во­ни про­гно­зу­ють, що в на­сту­пно­му се­зо­ні зно­ву бу­де акту­аль­ний одяг у сти­лі ди­ско та рок-н-рол — су­кні з во­ла­на­ми, на­пів­про­зо­рі су­кні та со­ро­чки, а та­кож ши­ро­кі брю­ки із за­ви­ще­ною та­лі­єю.

Се­ле­брі­ті — це та ка­те­го­рія лю­дей, яка ча­сті­ше оби­рає смі­ли­ві обра­зи, ніж пе­ре­сі­чні укра­їн­ці. Оче­ви­дно, са­ме во­ни й є ці­льо­вою ау­ди­то­рі­єю мо­дних по­ка­зів.

Спі­ва­чка Ма­ша Фо­кі­на, яка вже по­над 15 ро­ків є при­хиль­ни­цею одя­гу від Оль­ги Нав­ро­цької, про­те при­ди­ви­ла­ся кіль­ка обра­зів від Оле­ни Бур­би:

«Ме­ні ду­же по­до­ба­є­ться но­ва тен­ден­ція укра­їн­ських­ди­зай­не­рів, які ви­ко­ри­сто­ву­ють фра­зи на ан­глій­ській мо­ві. Це тренд не ли­ше в Укра­ї­ні, ай у Аме­ри­ці. Ско­рі­ше за все, я зно­ву но­си­ти­му дов­гі спі­дни­ці».

Ко­ле­кція Оле­ни Бур­би до­зво­лить дів­ча­там ви­йти за рам­ки, так вва­жає шо­у­мен В’яче­слав Со­лом­ко:

«Вко­тре Оле­на Бур­ба де­мон­струє лег­кість та не­ви­му­ше­ність в одя­зі. Що­ра­зу во­на оби­рає не­ймо­вір­ні тка­ни­ни і вміє їхком­бі­ну­ва­ти. Оле­на ство­рює обра­зи, в яких­до­три­ма­на зба­лан­со­ва­ність — во­на ні­ко­ли не пе­ре­хо­дить ме­жу вуль­гар­но­сті. Її одяг про­да­є­ться, і в ньо­му чу­до­во ви­гля­да­ти­муть ме­дій­ні пер­со­ни на ве­чір­ка­хта світ­ськи­хзах одах. Но­ва ко­ле­кція — не­ша­блон­ні ре­чі, про­те во­ни до­по­мо­жуть дів­ча­там ви­йти за рам­ки».

Одні­єю з улю­бле­них­ди­зай­не­рів укра­їн­ськи­хзна­ме­ни­то­стей є Оль­га Нав­ро­цька. Цьо­го ра­зу во­на пред­ста­ви­ла те­му Афри­ки — кві­тко­ву ко­ле­кцію су­конь та ко­стю­мів з афри­кан­ськи­ми ор­на­мен­та­ми. Не обі­йшло­ся і без аб­со­лю­тно про­зо­ри­хсу­конь, які більше на­га­ду­ють пе­нью­ар. Се­ред ко­льо­рів ко­ле­кції пе­ре­ва­жа­ють олив­ко­вий, тем­но-си­ній та бі­лий.

Під­три­ма­ти зір­ко­во­го ди­зай­не­ра при­йшли й укра­їн­ські зна­ме­ни­то­сті, які під час по­ка­зу вже по­ба­чи­ли се­бе у но­ви­хсу­кня­хвід NAVRO.

«Ме­ні спо­до­ба­ло­ся аб­со­лю­тно все. Хо­че­ться при­мі­ря­ти та по­ма­ца­ти тка­ни­ну. Су­кні, які пред­ста­ви­ла ди­зай­нер, мо­жна одя­га­ти як що­дня, так і на світ­ський за­хід. Для се­бе я обра­ла кіль­ка су­конь, але по­трі­бно при­мі­ря­ти», — по­ді­ли­ла­ся вра­же­н­ня­ми спортс­мен­ка Лі­лія Под­ко­па­є­ва.

На дум­ку те­ле­ве­ду­чої Ма­ші Єфро­си­ні­ної, су­кні NAVRO «чу­до­во ви­гля­да­ти­муть у ка­дрі».

«Це бу­ла не­ти­по­ва NAVRO. Ме­ні ду­же по­до­ба­є­ться, ко­ли ди­зай­не­ри не ко­пі­ю­ють са­мі се­бе. Су­кні фан­та­сти­чно ви­гля­да­ють у ка­дрі. Ху­до­жни­ки ство­рю­ють кар­тин­ку, я впев­не­на, що ці на­ря­ди іде­аль­но пі­ді­йдуть для зйо­мок. Обра­ла для се­бе ефе­ктну, дов­гу су­кню, яка при­кра­ше­на ор­на­мен­та­ми».

Ди­зай­нер-бун­тар Оле­ксій Залевський та­кож на­ле­жить до тих, хто ста­вить со­бі за ме­ту ство­рю­ва­ти епатаж нав­ко­ло сво­єї пер­со­ни. Йо­го но­ва ко­ле­кція на­га­дує до­ма­шній одяг — мі­ні- й ма­ксі­су­кні з три­ко­та­жу, шер­сті й окса­ми­ту, а та­кож ха­ла­ти та ком­бі­не­зо­ни. По­єд­на­н­ня зе­ле­но­го, чор­но­го, ро­же­во­го і тем­но-си­ньо­го ко­льо­рів, а та­кож тра­ди­цій­ни­хкон­траст чор­но­го та бі­ло­го ста­ли основ­ни­ми трен­да­ми но­вої ко­ле­кції.

«Дрес-код дав­но змі­нив своє зна­че­н­ня. Мі­ліо­не­ри у сі­ри­хфут­бол­ка­х­при­хо­дять на зу­стріч з офі­сни­ми спів­ро­бі­тни­ка­ми, а кро­сів­ки дав­но до­пов­ню­ють ве­чір­ні су­кні на кон­цер­ті. То­му ко­ле­кція Dress Code-S — для тих, ко­му на­бри­дло одя­га­ти­ся у так зва­ну шкіль­ну фор­му», — про­ко­мен­ту­вав Оле­ксій Залевський.

Окрім зі­рок шоу-бі­зне­су, ки­їв­ська мо­лодь та­кож лю­бить епатаж та ори­гі­наль­ність. Для то­го, щоб ви­ді­ли­ти­ся з ма­си, під­лі­тки та ті­ней­дже­ри ви­ко­ри­сто­ву­ють по­єд­на­н­ня чор­но­го та ро­же­во­го. Ко­ле­кцію для ки­їв­ської мо­ло­ді пред­ста­ви­ла мо­ло­дий ди­зай­нер Ана­ста­сія Ді­ден­ко, за­снов­ни­ця брен­ду SIYA.

«Ми по­ка­за­ли ко­ле­кцію, яка при­свя­че­на ту­сов­кам пе­ре­ро­дже­но­го Ки­є­ва — це те, що з’яви­ло­ся тут, у сто­ли­ці. Це не но­ва те­ма в укра­їн­ській мо­ді. Чо­ке­ри ста­ли ча­сти­ною мо­го брен­да. Ці­льо­ва ау­ди­то­рія ці­єї ко­ле­кції — смі­ли­ві лю­ди, які не бо­я­ться бу­ти не­зро­зумі­ли­ми і при цьо­му по­чу­ва­ю­ться ком­фор­тно», — роз­по­ві­ла Ана­ста­сія Ді­ден­ко.

Прес-се­кре­тар ВО «Ба­тьків­щи­на» Те­тя­на Зо­ло­та­рьо­ва — по­стій­ний клі­єнт RITO, та­кож обра­ла для се­бе но­вин­ки для но­во­го се­зо­ну:

«Ко­ле­кція RITO, на мій по­гляд, ду­же лег­ка. У ме­не з’яви­ла­ся асо­ці­а­ція з не­бом, мо­рем, сон­цем та хма­ра­ми. По­ра­ду­ва­ла при­су­тність ні­жно-бла­ки­тно­го ко­льо­ру. RITO тра­ди­цій­но ви­ко­на­ла свої мо­де­лі ду­же жі­но­чни­ми, які під­кре­сли­ли си­лу­ет. Най­го­лов­ні­ше, що ха­ра­кте­ри­зує бренд, — це де­мо­кра­ти­чність мо­де­лей, ці­ни та ком­форт. Є та­кий ви­раз:»пляж, ба­ня, ре­сто­ран» — це про одяг цьо­го ди­зай­не­ра. Ме­ні ду­же спо­до­ба­ла­ся плі­си­ро­ва­на бла­ки­тна спі­дни­ця, я впев­не­на, що її при­дбаю. Та­кож ду­же вра­зив три­ко­та­жний ку­паль­ник — я ду­маю, що це бу­де фі­шка лі­тньо­го се­зо­ну», — під­кре­сли­ла Те­тя­на Зо­ло­та­рьо­ва.

Чор­но-бі­лі ко­льо­ри — це кла­си­ка, яка ні­ко­ли не ви­йде з мо­ди. Са­ме до неї звер­ну­ло­ся чи­ма­ло ди­зай­не­рів при ство­рен­ні ко­ле­кції ве­сна-лі­то 2017. Одяг, без­умов­но, від­обра­жає наш на­стрій та є спосо­бом са­мо­ви­ра­же­н­ня. Та чи тен­ден­ція чор­но-бі­ли­хко­льо­рів — це справ­ді те, що бу­де акту­аль­ним май­бу­тньої ве­сни та лі­та, чи все-та­ки це спро­ба ди­зай­не­рів при­сто­су­ва­ти­ся до кри­зо­вих умов та на­ма­га­н­ня ство­ри­ти уні­вер­саль­ний одяг?

Ди­зай­не­ри Хри­сти­на Боб­ко­ва та DATUNA про­гно­зу­ють ве­сну у чор­но­бі­ли­хко­льо­рах . Чор­ні та бі­лі су­кні, ко­стю­ми із шов­ку з ого­ле­ни­ми ча­сти­на­ми ті­ла — го­лов­ний тренд, за вер­сі­єю ди­зай­не­рів.

Ві­до­ма скри­па­чка та спі­ва­чка Асія Ахат є при­хиль­ни­цею брен­да DATUNA «Ме­ні ду­же спо­до­ба­ла­ся ко­ле­кція, я вже при­ди­ви­ла­ся кіль­ка мо­де­лей для се­бе. Я по­стій­но ку­пую її одяг, і з ці­єї ко­ле­кції мо­жна одя­га­ти все», — по­ді­ли­ла­ся вра­же­н­ня­ми Асія Ахат.

Ще одним трен­дом ве­сня­но­го се­зо­ну є ха­ла­ти, кі­мо­но віль­но­го крою.

«Чор­но-бі­лі від­тін­ки — це кла­си­ка, во­на зав­жди є акту­аль­ною. Ду­же спо­до­ба­ли­ся яскра­ві акцен­ти у ко­ле­кції, які до­да­ють но­ви­зну сьо­го­дні­шньо­го дня. Ме­ні по­до­ба­ю­ться ко­ле­кції Боб­ко­вої, то­му що во­ни зав­жди ці­ка­ві та іно­ді не­зро­зумі­лі. В та­ко­му обра­зі мо­жна хо­ди­ти в офіс та у мі­сця від­по­чин­ку. Я вже обра­ла для се­бе су­кню буз­ко­во­го ко­льо­ру», — про­ко­мен­ту­ва­ла при­хиль­ни­ця твор­чо­сті ди­зай­не­ра Май­ра Осма­но­ва.

ПО-УКРАЇНСЬКИ

Є ди­зай­не­ри, які на­ма­га­ю­ться ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на­ціо­наль­ну те­ма­ти­ку у сво­ї­хко­ле­кці­ях .

По­пу­ля­ри­зу­ва­ти укра­їн­ські ор­на­мен­ти та ви­шив­ки, по­вер­ну­ти мо­ду на ав­тен­ти­чні на­ціо­наль­ні мо­ти­ви ви­рі­ши­ли за­снов­ни­ці брен­да T. Moska — ди­зай­нер­ський ду­ет Ка­те­ри­на Квіт та Окса­на Го­луб­чен­ко. Во­ни ство­ри­ли кар­ди­га­ни-ви­ши­ван­ки, а та­кож су­кні, блу­зи та ко­стю­ми у на­ціо­наль­но­му сти­лі.

«Це ти­по­ва для нас ко­ле­кція, то­му що ми ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли в’яза­н­ня. Ми на­ма­га­ли­ся ін­тер­пре­ту­ва­ти но­ві ви­ши­ван­ки та укра­їн­ські мо­ти­ви. Ве­сна — це зав­жди яскра­ві ко­льо­ри. Про­те в да­ній ко­ле­кції під на­звою «Пе­ре­ро­дже­н­ня» осно­вою є чор­но-бі­лі ко­льо­ри, так зва­не пе­ре­ро­дже­н­ня від тем­но­го до сві­тло­го і нав­па­ки. Та­кож існу­ють яскра­ві акцен­ти. Ми зав­жди ство­рю­є­мо одяг, щоб мо­жна бу­ло одяг­ти і вран­ці, і вве­че­рі та зав­жди ви­гля­да­ти не­пе­ре­вер­ше­ною», — роз­по­ві­ла ди­зай­нер Ка­те­ри­на Квіт.

Етно­мо­ти­ви у сво­їй ко­ле­кції та­кож пред­ста­ви­ла ди­зай­нер SEREBROVA. Укра­їн­ські спів­а­чки й актор­ки — ду­ет Ан­на-Ма­рія — обра­ли кіль­ка сце­ні­чних обра­зів для сце­ни ди­зай­не­ра Се­ре­бро­вої:

«В опи­сі ко­ле­кції бу­ло за­зна­че­но, що ди­зай­нер пред­ста­ви­ла образ укра­їн­ки, яка є гро­ма­дян­кою сві­ту. Тоб- то це лю­ди­на, яка по­ва­жає свою кра­ї­ну, знає її істо­рію, але во­на від­кри­та для всьо­го сві­ту. Ми є са­ме та­ки­ми укра­їн­ка­ми. То­му нам ду­же спо­до­ба­ла­ся ця ко­ле­кція, й ми се­бе по­ба­чи­ли в обра­зах. Ми отри­ма­ли за­до­во­ле­н­ня від ко­ле­кції як та­кої та від му­зи­чно­го су­про­во­ду, на що ми звер­та­є­мо ве­ли­ку ува­гу. Му­зи­ка до­пов­нює сприйня­т­тя одя­гу й обра­зів. Для се­бе ми обра­ли кіль­ка обра­зів, і уяви­ли се­бе на сце­ні в них».

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Мі­лі­та­рі стиль та куль­ту­ру брейк-ден­су пред­ста­вив бренд AMG

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «

Яна Бє­ля­є­ва пе­ре­о­сми­сли­ла мо­ду 20-х ро­ків та п зен­ту­ва­ла бли­ску­чі су­кні з во­ла­на­ми

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Ар­тем Клім­чук у сво­їй «ра­дян­ській ко­ле­кції» де­мон­струє ши­ро­кі піджа­ки тем­них ко­льо­рів та паль­то

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Чор­но-бі­лі ко­стю­ми та су­кні з яскра­ви­ми еле­мен­та­ми ля­гли в осно­ву ко­ле­кці­ї­брен­да Bobkova

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.