Ан­джей ДУДА,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

пре­зи­дент Поль­щі:

...До­три­ма­н­ня між­на­ро­дно­го пра­ва і, та­ким чи­ном, від­мо­ва від по­ру­ше­н­ня те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни Ро­сі­єю, є пер­шою та го­лов­ною умо­вою для нор­ма­лі­за­ції від­но­син з ці­єю кра­ї­ною. Чи пре­зи­дент Пу­тін змо­же від­мо­ви­ти­ся від ри­то­ри­ки ча­сів хо­ло­дної вій­ни та не­о­ім­пер­ських ам­бі­цій? На да­ний мо­мент про це ні­чо­го не свід­чить. Однак у ди­пло­ма­тії все мо­жли­во. Ро­сія є і за­ли­ши­ться на­шим су­сі­дом. А то­му для нас осо­бли­во ва­жли­во, що­би для За­хо­ду во­на бу­ла пе­ред­ба­чу­ва­ним і на­дій­ним пар­тне­ром, а не гео­по­лі­ти­чним су­пер­ни­ком

(«Поль­ське ра­діо»)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.