Сві­жі яблу­ка як від­по­відь ван­да­лам

Жи­те­лі Дні­пра від­но­ви­ли по­ні­ве­че­ну скуль­птур­ну ком­по­зи­цію

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

Жи­те­лі Дні­пра від­но­ви­ли по­ні­ве­че­ну ван­да­ла­ми скуль­птур­ну ком­по­зи­цію — укра­їн­сько­го бій­ця з дів­чин­кою в мі­сце­во­му му­зеї АТО. Ця скуль­пту­ра є одні­єю з цен­траль­них ча­стин екс­по­зи­ції «Шля­ха­ми Дон­ба­су», яку бу­ло від­кри­то на­при­кін­ці трав­ня цьо­го ро­ку. Ху­до­жню ком­по­зи­цію бу­ло ви­го­тов­ле­но з ла­ту­ні.

Як роз­по­від­а­ють у му­зеї, до ство­ре­н­ня пам’ятни­ка на­ди­хну­ла ре­аль­на істо­рія укра­їн­сько­го бій­ця, 35-рі­чно­го Іва­на По­го­рє­ло­го, який, бу­ду­чи важ­ко по­ра­не­ним у зо­ні АТО, вря­ту­вав ма­лень­ку ди­ти­ну з- під об­стрі­лу. Ав­тор ком­по­зи­ції — скуль­птор з Хар­ко­ва Во­ло­ди­мир Рай­чен­ко. Скуль­птур­на ком­по­зи­ція « Вдя­чність » зо­бра­жує во­ї­на й уря­то­ва­ну ним дів­чин­ку, яка да­рує сол­да­то­ві яблу­ко.

Однак три ти­жні то­му тра­пи­лась при­кра істо­рія — ла­тун­не яблу­ко, яке дів­чин­ка про­тя­гує бій­цю, вкра­ли не­ві­до­мі ван­да­ли. За фа­ктом ско­є­но­го дні­пров­ська по­лі­ція по­ру­ши­ла кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня, а в істо­ри­чно­му му­зеї ім. Д.Явор­ни­цько­го, фі­лі­єю яко­го є му­зей АТО, щоб від­но­ви­ти мо­ну­мент, зби­ра­лись най­ближ­чим ча­сом ви­го­то­ви­ти но­ве яблу­ко — те­пер уже з гли­ни. Та­ке зав­да­н­ня на­віть до­ру­чи­ли ди­тя­чій ху­до­жній май­стер­ні.

На­га­да­є­мо, тим ча­сом дні­пров­ські во­лон­те­ри і від­ві­ду­ва­чі му­зею АТО зна­йшли ори­гі­наль­ну від­по­відь ван­да­лам. Що­дня во­ни вкла­да­ють в ру­ки дів­чин­ки сві­жі яблу­ка. На дум­ку ба­га­тьох, та­ке ори­гі­наль­не рі­ше­н­ня ду­же «ожи­ви­ло» ме­та­ле­ву скуль­пту­ру. Те­пер і са­мі му­зей­ни­ки від­зна­ча­ють, що при­но­си­ти яблу­ка до екс­по­зи­ції в му­зей АТО мо­же ста­ти ці­ка­вою па­трі­о­ти­чною тра­ди­ці­єю.

ФОТО З САЙТА RADIOSVOBODA.ORG

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.