Три ан­шла­ги в Па­ри­жі

Акто­ри те­а­тру «Ко­ле­со» пред­ста­ви­ли у Фран­ції свою ви­ста­ву-ві­зи­тів­ку «У Ки­є­ві, на По­до­лі...»

Den (Ukrainian) - - День України - Ільї­на ГЕНСІЦЬКА

Ни­ні­шній рік у Ки­їв­сько­му ака­де­мі­чно­му те­а­трі « Ко­ле­со » мо­жна на­зва­ти фран­цузь­ким. Ко­ле­ктив за­по­ча­тку­вав між­на­ро­дний арт- про­ект « Па­риж. Мон­мартр — Ки­їв. Ан­дрі­їв­ський узвіз». На­га­да­є­мо, у кві­тні на сце­ні « Ко­ле­са » ( за про­гра­мою Фран­цузь­кої ве­сни в Укра­ї­ни) свою ви­ста­ву пред­ста­ви­ли акто­ри те­а­тру l’Atalante за п’єсою Жа­на-По­ля Сар­тра «За за­чи­не­ни­ми две­ри­ма». Ни­ні ки­я­ни по­ка­за­ли в те­а­трі l’Atalante свій спе­ктакль- ві­зи­тів­ку « У Ки­є­ві, на По­до­лі...», по­став­ле­ний Во­ло­ди­ми­ром Пе­тра­ню­ком за п’єсою укра­їн­сько­го дра­ма­тур­га Миколи Ян­чу­ка «По яр­мар­ку». Ця мі­ська бай­ка про ко­ло­ри­тних су­сі­дів — єв­рей­ську та укра­їн­ську ро­ди­ну — ду­же спо­до­ба­ла­ся пу­блі­ці.

— Це не пер­ша по­їзд­ка на­шо­го те­а­тру до Фран­ції, — роз­по­ві­ла «Дню» ху­до­жній ке­рів­ник «Ко­ле­са» Іри­на КЛІЩЕВСЬКА. — В се­ре­ди­ні 1990-х наш ко­ле­ктив здій­снив спіль­ний про­ект із ко­ле­кти­вом «Ша­пі­то-Фа­тра­зі». То­ді був по­став­ле­ний спе­ктакль «Ве­чор­ни­ці». Укра­їн­ські та фран­цузь­кі акто­ри, му­зи­кан­ти ці­лий мі­сяць гра­ли ра­зом ту ви­ста­ву. Че­рез кіль­ка ро­ків пі­сля цьо­го про­е­кту ми здій­сни­ли на­сту­пний. Для по­ста­нов­ки спе­кта­клю за п’ єсою ав­стрій­сько­го дра­ма­тур­га Пе­те­ра Ганд­ке «Ка­спар» за­про­си­ли фран­цузь­ко­го ре­жи­се­ра П’ єра-Жа­на Ва­лен­та ( він по­ста­вив «На­бук­ко» Дж. Вер­ді в На­ціо­наль­ній опе­рі Укра­ї­ни). Пер­ший мі­сяць ре­пе­ти­цій­но­го про­це­су ми про­ве­ли в Страс­бур­зі, а по­тім при­їха­ли до Ки­є­ва, де по­ста­ви­ли спе­ктакль. Для нас це ста­ло ве­ли­ким твор­чим до­сві­дом.

Ни­ні­шня по­їзд­ка — но­вий етап твор­чих від­но­син з Фран­ці­єю. Ми здій­сни­ли обмін ви­ста­ва­ми в ме­жах на­ми ж іні­ці­йо­ва­но­го про­е­кту « Па­риж. Мон­мартр — Ки­їв. Ан­дрі­їв­ський узвіз» між на­шим те­а­тром і те­а­тром l’Atalante. За­раз пра­цю­є­мо над роз­ши­ре­н­ням цьо­го про­е­кту і хо­че­мо до­лу­чи­ти до ньо­го му­зеї, га­ле­реї, му­зи­кан­тів. Та­кож від­бу­ва­є­ться ро­бо­та над під­пи­са­н­ням до­го­во­ру про спів­пра­цю між По­діль­ським ра­йо­ном у Ки­є­ві та 18-м окру­гом мі­ста Па­ри­жа (Мон­мар­тром).

ФОТО З АРХІВУ ТЕ­А­ТРУ «КО­ЛЕ­СО»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.