Ва­кци­на­ція – пи­та­н­ня нац­без­пе­ки

В Укра­ї­ні спо­сте­рі­га­є­ться най­ниж­чий у сві­ті рі­вень пла­но­вої іму­ні­за­ції, по­ві­дом­ляє МОЗ

Den (Ukrainian) - - День України -

Ли­ше 30% ді­тей у кра­ї­ні бу­ли пов­ні­стю ва­кци­но­ва­ні про­ти ко­ру, тіль­ки 10% — про­ти ге­па­ти­ту В, і мі­зер­ні 3% — про­ти ди­фте­рії, ко­клю­шу та прав­ця ста­ном на сер­пень 2016 ро­ку. Крім то­го, тіль­ки 44% ді­тей ві­ком до 18 мі­ся­ців бу­ли пов­ні­стю іму­ні­зо­ва­ні про­ти по­ліо­мі­є­лі­ту. Ін­фор­ма­ція опри­лю­дне­на на сай­ті Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’я.

Про про­бле­му зга­да­ли в кон­текс­ті Все­сві­тньо­го дня бо­роть­би з по­ліо­мі­є­лі­том, який при­па­дає на 24 жов­тня. Ві­це-прем’єр-мі­ністр Пав­ло Ро­зен­ко від­зна­чив на кру­гло­му сто­лі з на­го­ди ці­єї да­ти: «До­ка­зо­ва ме­ди­ци­на під­твер­джує ефе­ктив­ність ва­кцин для про­фі­ла­кти­ки та­ких за­хво­рю­вань, як по­ліо­мі­є­літ, пра­вець або ко­клюш. Пі­дви­ще­н­ня іму­ні­за­ції є ва­жли­вим зав­да­н­ням та одним із прі­о­ри­те­тів уря­ду, а та­кож пи­та­н­ням на­ціо­наль­ної без­пе­ки».

Одна з основ­них при­чин низь­кої іму­ні­за­ції — не­ста­ча по­ста­вок ва­кцин, за­зна­че­но на сай­ті МОЗ. За за­пи­том Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’я для розв’яза­н­ня ці­єї про­бле­ми ЮНІСЕФ за­ку­пив низ­ку ви­со­ко­які­сних сер­ти­фі­ко­ва­них ва­кцин для за­хи­сту ді­тей від не­без­пе­чних за­хво­рю­вань, зокре­ма від ту­бер­ку­льо­зу, ко­ру, па­ро­ти­ту, кра­сну­хи, ге­па­ти­ту В, ди­фте­рії, ко­клю­шу і прав­ця. Ці ва­кци­ни уже до­став­ле­ні в Укра­ї­ну і ни­ні до­сту­пні в ме­ди­чних за­кла­дах в усіх обла­стях кра­ї­ни.

«Ми­ну­ло­го ро­ку в цей час Укра­ї­на бо­ро­ла­ся зі спа­ла­хом по­ліо. Актив­на від­по­відь на цю ін­фе­кцію за до­по­мо­гою між­на­ро­дних пар­тне­рів ви­яви­ла­ся успіш- ною, але цей успіх до­сі не є ста­лим, — ци­тує сайт МОЗ Ма­ріП’єр Пу­ар’є, ре­гіо­наль­но­го ди­ре­кто­ра ЮНІСЕФ у кра­ї­нах Єв­ро­пи та Цен­траль­ної Азії. — Сьо­го­дні, ко­ли у кра­ї­ну до­ста­ви­ли міль­йо­ни доз ва­кцин, для за­трим­ки про­грам ва­кци­на­ції не­має жо­дних при­чин».

Мі­фи про ще­пле­н­ня, які по­ши­рю­ва­ли­ся Укра­ї­ною про­тя­гом остан­ніх ро­ків, теж впли­ну­ли на те, що у кра­ї­ні тра­пля­ю­ться ви­пад­ки хво­роб, про які дав­но за­бу­ли ін­ші кра­ї­ни, вва­жає ви­ко­ну­вач обов’яз­ків мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Уля­на Су­прун. Пі­дви­ще­н­ня рів­ня іму­ні­за­ції в Укра­ї­ні ни­ні є прі­о­ри­те­том МОЗ. Тож Уля­на Су­прун за­кли­кає гро­ма­дян, які дба­ють про своє жи­т­тя і здо­ров’я, ва­кци­ну­ва­ти­ся й ва­кци­ну­ва­ти сво­їх ді­тей.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.