Го­то­ві за­хи­ща­ти своє мі­сто

На Хер­сон­щи­ні про­йшли на­вча­н­ня за­го­ни те­ри­то­рі­аль­ної обо­ро­ни

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

По­бли­зу мі­ста Оле­шки від­бу­ли­ся чер­го­ві на­вча­н­ня за­го­нів те­ри­то­рі­аль­ної обо­ро­ни. Їхні уча­сни­ки — чо­ло­ві­ки при­зов­но­го ві­ку з рі­зних ра­йо­нів обла­сті, які зго­ди­лись від­пра­цьо­ву­ва­ти основ­ні вій­сько­ві на­ви­чки і го­то­ві ста­ти на за­хист сво­го на­се­ле­но­го пун­кту у ра­зі мо­бі­лі­за­ції.

Цьо­го ра­зу на­вча­н­ня про­йшли два за­го­ни обо­ро­ни, які на­лі­чу­ва­ли 525 осіб. Во­ни від­пра­цьо­ву­ва­ли на­ви­чки зі стріль­би, ме­та­н­ня гра­на­ти, на­да­н­ня ме­ди­чної до­по­мо­ги, на­ви­чки мін­но-під­рив­ної спра­ви й та­кти­чної під­го­тов­ки ( дії під­роз­ді­лу в обо­ро­ні та на­сту­пі). Пе­ред по­ча­тком на­вчань вій­сько­во­слу­жбов­ці обла­сті про­де­мон­стру­ва­ли уча­сни­кам збо­рів рі­зно­ви­ди та­кти­ки на­сту­пу і при­кри­т­тя під час об- стрі­лів та ру­ху вій­сько­вих груп. Пі­сля на­вча­н­ня всі охо­чі ма­ли змо­гу до­лу­чи­ти­ся до змо­де­льо­ва­них бо­йо­вих си­ту­а­цій, по­ві­дом­ляє сайт Хер­сон­ської ОДА.

« Укра­їн­ські те­ри­то­рії зав­жди під вар­тою справ­жніх за­хи­сни­ків. Ми не да­мо втор­гну­ти­ся во­ро­го­ві на на­ші зем­лі. Са­ме то­му си­сте­ма­ти­чно про­во­дять збо­ри фор­му­вань те­ри­то­рі­аль­ної обо­ро­ни всіх ра­йо­нів Хер­сон­щи­ни. Це са­ме ті лю­ди, які го­то­ві бо­ро­ни­ти су­ве­рен­ність і не­до­тор­ка­ність на­шої дер­жа­ви», — про­ко­мен­ту­вав за­сту­пник го­лов­но­го ко­мі­са­ру Хер­сон­сько­го обла­сно­го військ­ко­ма­ту пол­ков­ник Ана­то­лій Бон­да­рук.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.