У Льво­ві ви­ма­га­ли де­цен­тра­лі­за­ції

Ме­шкан­ці кіль­кох сіл обла­сті скар­жа­ться на не­мо­жли­вість об’єд­на­ти­ся

Den (Ukrainian) - - День України - Пав­ло ПАЛАМАРЧУК, Львів

24 жов­тня під Львів­ською обл­держ­адмі­ні­стра­ці­єю ме­шкан­ці кіль­кох сіл Львів­щи­ни про­ве­ли пі­кет. В рам­ках де­цен­тра­лі­за­ції во­ни ви­рі­ши­ли об’ єд­на­ти­ся в те­ри­то­рі­аль­ні гро­ма­ди. Про­те, як роз­по­ві­ли уча­сни­ки акції, чи­нов­ни­ки, за­мість спри­я­ти, бло­ку­ють про­цес об’ єд­на­н­ня і не вклю­ча­ють ці гро­ма­ди до пер­спе­ктив­но­го пла­ну.

Лю­ди на пі­кет при­йшли із пла­ка­та­ми: « ЛОДА, по­чуй гро­ма­ди » , « Об’ єд­на­ні гро­ма­ди — не фе­одаль­ні кня­зів­ства » , « Ро­зва­дів має пра­во на гро­ма­ду » . Та­кож во­ни пу­ска­ли миль­ні буль­ки, та­ким чи­ном де­мон­стру­ю­чи, що на Львів­щи­ні ре­фор­ма де­цен­тра­лі­за­ції — ли­ше миль­на буль­ба­шка, яка швид­ко трі­скає.

Уча­сни­ки акції роз­по­ві­ли, що у обла­сті ба­га­то гро­мад не мо­жуть прой­ти про­це­ду­ру об’ єд­на­н­ня. Се­ред них зокре­ма Ду­на­їв­ську та Ро­зва­дів­ську. По­при ні­би­то до­бро­віль­ний прин­цип об’єд­на­н­ня на­се­ле­них пун­ктів в гро­ма­ди, у ЛОДА до дум­ки лю­дей не при­слу­ха­ю­ться, а ді­ють на вла­сний роз­суд, го­во­рять уча­сни­ки акції. Так, на весь Пе­ре­ми­шлян­ський ра­йон хо­чуть ство­ри­ти ли­ше дві ве­ли­кі гро­ма­ди — Пе­ре­ми­шлян­ську та Бі­бр­ську. Та­кий ва­рі­ант, пев­ні акти­ві­сти, не пе­ред­ба­чає роз­ви­тку сіл. То­ді, які еко­но­мі­чні роз­ра­хун­ки свід­чать: Ду­на­їв­ська та Ро­зва­дів­ська гро­ма­ди, до яких увій­дуть по кіль­ка сіл, бу­дуть про­фі­ци­тни­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.