Жо­ден про­ро­сій­ський кан­ди­дат не по­тра­пив до пар­ла­мен­ту

Ек­сперт — про сен­са­цій­ну пе­ре­мо­гу «Со­ю­зу се­лян і «зе­ле­них» Ли­тви»

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

На пар­ла­мент­ських ви­бо­рах у Ли­тві, де ми­ну­лої не­ді­лі від­бу­вав­ся дру­гий тур, не­спо­ді­ва­но пе­ре­мо­гу здо­бу­ла опо­зи­цій­на пар­тія агра­рі­їв — «Со­юз се­лян і « зе­ле­них » Ли­тви » (ЛСКЗ). Ця по­лі­ти­чна си­ла на чо­лі з мі­льяр­де­ром-агра­рі­єм і зем­ле­вла­сни­ком Ра­му­на­сом Кар­ба­у­скі­сом отри­ма­ла 56 ман­да­тів у 141-мі­сно­му пар­ла­мен­ті. Цей факт став сен­са­ці­єю, адже за під­сум­ка­ми по­пе­ре­дніх ви­бо­рів, у «Со­ю­зу се­лян і « зе­ле­них » Ли­тви » бу­ло ли­ше одне крі­сло.

Кон­се­рва­тив­ний «Со­юз Ві­тчи­зни — Хри­сти­ян­ські де­мо­кра­ти Ли­тви» під ке­рів­ни­цтвом Га­брі­е­лю­са Ландс­бер­гі­са по­сі­дає дру­ге мі­сце (31 ман­дат), а Со­ці­ал-Де­мо­кра­ти­чна пар­тія Ли­тви (СДПЛ) під го­ло­ву­ва­н­ням прем’єра Аль­гір­да­са Бу­ткя­ві­чю­са — ли­ше тре­тє (17 ман­да­тів). Що сто­су­є­ться роз­по­ді­лу ре­шти ман­да­тів. Лі­бе­ра­ли отри­ма­ли — 14, «По­ря­док і спра­ве­дли­вість» — 8, ІАПЛ-СХС — 8, са­мо­ви­су­ван­ці — 4, Пар­тія пра­ці — 2, Пар­тія цен­тру — 1, Ли­тов­ська пар­тія зе­ле­них — 1 і «Ли­тов­ський спи­сок» — 1 ман­дат.

Лі­дер спи­ску (ЛСКЗ), ко­ли­шній го­ло­ва МВС кра­ї­ни Са­у­люс Сквер­не­ліс, кан­ди­дат на пост прем’єр-мі­ні­стра, в ін­терв’ю Reuters по­обі­цяв: «Наш уряд бу­де від­кри­тим, від­по­від­аль­ним, про­фе­сій­ним і рі­шу­чим». Він та­кож за­зна­чив, що пар­тія го­то­ва до пе­ре­го­во­рів із кон­сер­ва­то­ра­ми і со­ці­ал-де­мо­кра­та­ми про ко­а­лі­цій­ний уряд.

Дру­гою сен­са­ці­єю на цих ви­бо­рах став про­граш Бу­ткя­ві­чю­са в одно­ман­да­тно­му окру­зі у Віл­ка­ві­шкі­сі, де він оби­рав­ся до пар­ла­мен­ту з 1996 ро­ку. Там пе­ре­міг кан­ди­дат від Со­ю­зу се­лян Кя­сту­тіс Смір­но­вас.

Лі­дер ЛСКЗ Ра­му­нас Кар­ба­у­скіс уже зу­стрів­ся з пре­зи­ден­том Да­лею Гри­ба­у­скай­те й обго­во­рю­вав із нею від­по­від­аль­ність, яка ля­гає на «агра­рі­їв» пі­сля ви­бо­рів. За йо­го сло­ва­ми, йо­го по­лі­ти­чна си­ла має аб­со­лю­тну до­ві­ру з бо­ку пре­зи­ден­та.

«Ми по­ді­ли­ли­ся тим, як ми ба­чи­мо си­ту­а­цію, і як Її ви­со­ко­по­ва­жність пре­зи­дент оці­нює най­біль- ші про­бле­ми Ли­тви. Ду­же те­пла бе­сі­да», — ска­зав Кар­ба­у­скіс. Він за­зна­чив, що по­ки що пе­ред­ча­сно го­во­ри­ти про кан­ди­да­ту­ри прем’єр-мі­ні­стра й ін­ших чле­нів уря­ду, оскіль­ки прав­ля­ча ко­а­лі­ція по­ки що не сфор­мо­ва­на. «Я мо­жу ска­за­ти одне. Я вва­жаю, що ми впи­ше­мо які­сно но­ву сто­рін­ку у спів­пра­ці Се­йму, уря­ду й адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та», — ска­зав по­лі­тик.

«День» звер­нув­ся до ли­тов­сько­го по­лі­то­ло­га Ла­у­ра­са БЕЛІНІСА з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти ре­зуль­та­ти ви­бо­рів і по­ясни­ти успіх пар­тії агра­рі­їв і зе­ле­них.

«ВИБОРЦІ «КЛЮНУЛИ» НА ПОПУЛІЗМ»

— По-пер­ше, та­кі ре­зуль­та­ти мо­жна по­ясни­ти тим, що по­пе­ре­дня ко­а­лі­цій­на біль­шість по­во­ди­лась не ду­же рі­шу­че. Ці пар­тії не на­да­ли на­се­лен­ню чі­тко­го кон­кре­тно­го ба­че­н­ня ре­форм, які во­ни зби­ра­ли­ся ре­а­лі­зу­ва­ти. По-дру­ге, основ­ні си­стем­ні пар­тії, кон­сер­ва­то­ри і со­ці­ал­де­мо­кра­ти ве­ли ду­же мля­ву ви­бор­чу кам­па­нію і тим са­мим не охо­пи­ли ве­ли­кої кіль­ко­сті на­се­ле­н­ня, ла­сої до по­пу­ліст­ської агі­та­ції. То­му но­ва пар­тія «Ли­тов­ський со­юз «зе­ле­них» і се­лян» і пе­ре­мо­гла.

По су­ті спра­ви, ця пар­тія обі­цяє і го­во­рить те са­ме, що го­во­ри­ли на всіх ви­бо­рах усі по­лі­ти­чні пар­тії, які ви­гра­ва­ли: що во­ни ре­а­лі­зо­ву­ва­ти­муть змі­ни, пра­гну­ти­муть про­зо­ро­го управ­лі­н­ня. По­ки що це ли­ше сло­ва, на які лю­ди ре­а­гу­ють. Але як во­ни на­справ­ді ді­я­ти­муть при вла­ді, ми по­ба­чи­мо за їхньо­го управ­лі­н­ня.

Успіх «Ли­тов­сько­го со­ю­зу «зе­ле­них» і се­лян» по­ясню­є­ться тим, що всі пар­тії-фа­во­ри­ти упу­сти­ли ве­ли­че­зну кіль­кість аб­со­лю­тно апо­лі­ти­чних ви­бор­ців, для яких по­трі­бно бу­ло зна­йти по­пу­ляр­ні по­ясне­н­ня. А во­ни їх не зна­йшли.

Якщо під­су­му­ва­ти, то мо­жна ска­за­ти, що ли­тов­ці про­го­ло­су­ва­ли за на­дію без ро­зу­мі­н­ня, що ця на­дія здій­сню­є­ться ли­ше за умо­ви сер­йо­зної ро­бо­ти без зай­вих по­пу­ліст­ських слів. У да­но­му ви­пад­ку, гру­бо ка­жу­чи, во­ни «клюнули» на популізм.

Че­сно ка­жу­чи, я зав­жди був за стру­ктур­ні пар­тії. Кра­ще бу­ло б, як­би спра­ва, то кон­сер­ва­то­ри і лі­бе­ра­ли, а злі­ва, то со­ці­ал-де­мо­кра­ти. Ці пар­тії ро­зу­мі­ють свою від­по­від­аль­ність, ма­ють пев­ні на­ви­чки і зна­н­ня. З ци­ми пар­ті­я­ми, на мою дум­ку, мо­жна бу­ло б спо­кій­но по­чу­ва­ти­ся. А ни­ні­шня ситуація де­що хви­лює, ми не зна­є­мо, хто при­хо­дить. Біль­шість но­вих де­пу­та­тів у «Ли­тов­сько­му со­ю­зі «зе­ле­них» і се­лян» не ма­ють пра­кти­ки і, по су­ті спра­ви, са­мі не ро­зу­мі­ють, ку­ди во­ни по­тра­пи­ли і яка від­по­від­аль­ність на них ля­гла.

Що сто­су­є­ться лі­де­ра «Ли­тов­сько­го со­ю­зу «зе­ле­них» і се­лян» Ра­му­на­са Кар­ба­у­скі­са. Він не но­ва­чок, уже був у пар­ла­мен­ті і рі­зних стру­кту­рах. Іна­кше ка­жу­чи, він зав­жди був у по­лі­ти­ці і до­во­лі обі­зна­ний про те, що від­бу­ва­є­ться і як тре­ба по­во­ди­тись. Тим біль­ше, він ро­зу­міє роль пре­зи­ден­та Да­лі Гри­ба­у­скай­те в ни­ні­шній си­ту­а­ції. І, як ми ба­чи­мо, Кар­ба­у­скіс ду­же сер­йо­зно акцен­тує опо­ру на рі­ше­н­ня пре­зи­ден­та. При цьо­му, мо­жли­во, Гри­ба­у­скай­те за­про­по­нує якісь кан­ди­да­ту­ри в чле­ни уря­ду. І він під­кре­слив, що прийме та­кі кан­ди­да­ту­ри для си­ло­вих мі­ні­стерств.

Якщо ра­ні­ше лі­дер «Ли­тов­сько­го со­ю­зу «зе­ле­них» і се­лян» обі­цяв ство­ри­ти ши­ро­ку ко­а­лі­цію, то сьо­го­дні вно­чі ста­ло ясно, що йо­му бу­де важ­ко до­мо­ви­ти­ся з лі­бе­ра­ла­ми, з кон­сер­ва­то­ра­ми і со­ці­ал-де­мо­кра­та­ми. Ду­маю, що про­цес до­мов­ле­но­стей Кар­ба­у­скі­са з ін­ши­ми пар­ті­я­ми ми спо­сте­рі­га­ти­ме­мо не один день.

Що сто­су­є­ться ро­сій­сько­го чин­ни­ка на ви­бо­рах. У нас був один про­ро­сій­ський кан­ди­дат, який не про­йшов у пар­ла­мент. А в ці­ло­му про­ро­сій­ський вплив у пар­ла­мен­ті чи уря­ді не від­чу­ва­є­ться.

ФОТО РЕЙТЕР

Лі­де­ри «Со­ю­зу се­лян та «зе­ле­них» Ра­му­нас Кар­ба­у­скіс і Са­у­люс Сквер­не­ліс (на фото злі­ва на­пра­во) по­обі­ця­ли сфор­му­ва­ти ра­ціо­наль­ний ко­а­лі­цій­ний уряд і за­про­си­ти до ньо­го лю­дей, які хо­чуть ре­аль­них змін у кра­ї­ні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.