Фран­ція оста­то­чно за­кри­ває та­бір мі­гран­тів бі­ля Ка­ле

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Вчо­ра фран­цузь­ка вла­да по­ча­ла про­цес оста­то­чної ева­ку­а­ції мі­гран­тів та зне­се­н­ня не­сан­кціо­но­ва­но­го та­бо­ру «Джун­глі». «Це ва­жли­вий день. Дер­жа­ва до­кла­дає зна­чних зу­силь», — ци­тує пред­став­ни­ка МВС Фран­ції П’єра-Ген­рі Бран­де­та аген­ція dpa. Те­пер мі­гран­ти бу­дуть до­прав­ле­ні в цен­три для бі­жен­ців по всій Фран­ції, де во­ни змо­жуть по­ча­ти про­це­ду­ру по­да­н­ня за­яв­ки на отри­ма­н­ня при­тул­ку. Як по­ві­дом­ля­є­ться, біль­шість з цих цен­трів роз­та­шо­ва­на на пів­дні Фран­ції, да­ле­ко від пів­ні­чно­го пор­ту Ка­ле, де ба­га­то лю­дей зу­пи­ня­ли­ся з на­ді­єю пе­ре­тну­ти Ла-Манш ван­та­жів­ка­ми або ту­ри­сти­чни­ми ту­не­ля­ми. Та­бір по­бли­зу Ка­ле про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків був клю­чо­вим пе­ре­ва­ло­чним пун­ктом для мі­гран­тів, які на­ма­га­ли­ся ді­ста­ти­ся Ве­ли­ко­бри­та­нії. У 1999 ро­ці Між­на­ро­дний ко­мі­тет Чер­во­но­го Хре­ста від­крив бі­ля Ка­ле та­бір Sangatte. Але че­рез тиск з бо­ку Бри­та­нії, яка на­зва­ла це фа­кто­ром, що тіль­ки при­тя­гує мі­гран­тів, та­бір бу­ло за­кри­то 2002 ро­ку.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.