Ма­це­ре­вич: Ме­та РФ — від­но­ви­ти до­мі­ну­ва­н­ня над Поль­щею

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Мі­ністр обо­ро­ни Поль­щі Ан­то­ні Ма­це­ре­вич за­явив, що «ме­та дій Ро­сії — від­но­ви­ти до­мі­ну­ва­н­ня над Поль­щею». Про це він ска­зав, ви­сту­па­ю­чи на від­крит­ті на­вчаль­но­го ро­ку у Ви­щій шко­лі гро­мад­ської та ме­дій­ної куль­ту­ри в То­ру­ні, пе­ре­дає «Поль­ське ра­діо». «Змі­на в кра­ї­ні ви­про­мі­нює вплив на гео­по­лі­ти­чну си­ту­а­цію усьо­го сві­ту, а світ і на­ші со­ю­зни­ки по­ба­чи­ли, що по­ля­ки хо­чуть бо­ро­ни­ти свою не­за­ле­жність і сво­бо- ду. Вер­ну­ла­ся зді­бність ви­до­бу­ва­н­ня з поль­сько­го по­тен­ці­а­лу справ­жніх сил», — за­зна­чив він. Ма­це­ре­віч та­кож ви­сло­вив упев­не­ність, що рі­ше­н­ня са­мі­ту НАТО у Вар­ша­ві ма­ють істо­ри­чне зна­че­н­ня для Цен­траль­ної та Схі­дної Єв­ро­пи, оскіль­ки вже не Ро­сія ви­рі­шує, які вій­ська ма­ють пра­во пе­ре бу ва ти на те ри то рії Поль щі. «Кремль — це дже­ре­ло сьо­го­дні­шньої вій­сько­вої за­гро­зи для Єв­ро­пи», — за­явив він.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.