У Ту­реч­чи­ні під­го­ту­ва­ли про­ект но­вої Кон­сти­ту­ції

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Прав­ля­ча Пар­тія спра­ве­дли­во­сті і роз­ви­тку Ту­реч­чи­ни під­го­ту­ва­ла про­ект но­вої Кон­сти­ту­ції в кра­ї­ні, яка пе­ред­ба­чає пе­ре­хід до пре­зи­дент­ської си­сте­ми. Про це по­ві­до­мив прем’єр-мі­ністр кра­ї­ни Бі на лі Йил ди рим, пе ре дає Hurriyet Daily News. «Ми за­кін­чи­ли на­шу ро­бо­ту над но­вою Кон­сти­ту­ці­єю і пре­зи­дент­ською си­сте­мою. Ми вже про­ве­ли чи­ма­ло дис­ку­сій як у пар­ла­мен­ті, так і з гро­мад­ські­стю. За­раз ми на­пра­ви­мо на­ші про­по­зи­ції в пар­ла­мент, щоб він прийняв рі­ше­н­ня»,— ска­зав він. На­га­да­є­мо, ту­ре­цький уряд бу­де до­ма­га­ти­ся про­ве­де­н­ня ре­фе­рен­ду­му що­до за­про­ва­дже­н­ня пре­зи­дент­ської си­сте­ми, не­за­ле­жно від то­го, чи пар­ла­мент прийме кон­тро­вер­сій­ну по­прав­ку до Кон­сти­ту­ції. Будь-яка змі­на до Кон­сти ту ції по тре бує під трим ки не менш 367 де пу та тів, щоб бу ти прий ня тою, а прав ля ча пар тія має ли­ше 317 місць. То­ді ре­фор­ма бу­де ви­рі­шу­ва­ти­ся на ре­фе­рен­ду­мі, якщо во­на отри­має під­трим­ку хо­ча б 330 де­пу­та­тів. За­зна­чи­мо, що дві най­біль­ші опо­зи­цій­ні пар­тії, світ­ська Ре­спу­блі­кан­ська на­ро­дна пар­тія (CHP) і курд­ська На­ро­дно-де­мо­кра­ти­чна пар­тія (HDP) ви­сту­па­ють про­ти від­мо­ви від пар­ла­мент­ської си­сте­ми в Ту­реч­чи­ни. Опо­зи­ція по­бо­ю­є­ться, що пе­ре­хід до пре зи ден­тсь кої сис те ми при­зве­де до ав­то­ри­та­ри­зму.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.