«Ру­біж-2016»

«На­бу­тий до­свід на­вчань бу­де уза­галь­не­но та впро­ва­дже­но у вій­ськах і на­вчаль­них за­кла­дах», — на­чаль­ник Ген­шта­бу ЗСУ Ві­ктор МУЖЕНКО

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

До про­ве­де­н­ня на­вчань під ке­рів­ни­цтвом на­чаль­ни­ка Ген­шта­бу — Го­лов­но­ко­ман­ду­ва­ча ЗС Укра­ї­ни Віктора Му­жен­ка за­лу­ча­ли­ся ор­га­ни вій­сько­во­го управ­лі­н­ня стра­те­гі­чно­го та опе­ра­тив­но-стра­те­гі­чно­го рів­ня, а та­кож ви­зна­че­ні вій­сько­ві ча­сти­ни ( під­роз­ді­ли) усіх ком­по­нен­тів Зброй­них сил Укра­ї­ни, по­ві­дом­ляє сайт Мі­н­обо­ро­ни. Зокре­ма, вчо­ра на по­лі­го­ні « Ді­ви­чки » , що на Ки­їв­щи­ні, від­бу­ла­ся пра­кти­чна фа­за — та­кти­чні на­вча­н­ня з бо­йо­вою стріль­бою са­мо­хі­дних та га­у­би­чних ар­ти­ле­рій­ських під­роз­ді­лів. Ар­ти­ле­ри­сти успі­шно ви­ко­на­ли низ­ку во­гне­вих вправ зі зни­ще­н­ня та по­дав­ле­н­ня взво­дних опор­них пун­ктів про­тив­ни­ка.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.