Пре­зи­дент ви­ко­ри­став 50% сво­єї кво­ти в Ра­ді Нац­бан­ку

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко сво­їм ука­зом при­зна­чив Бо­г­да­на Да­ни­ли­ши­на та Ва­си­ля Фур­ма­на чле­на­ми Ра­ди Нац­бан­ку Укра­ї­ни. Про це йде­ться у від­по­від­но­му до­ку­мен­ті, опу­блі­ко­ва­но­му на сай­ті Пре­зи­ден­та. По­ро­шен­ко при­зна­чив Да­ни­ли­ши­на та Фур­ма­на чле­на­ми Ра­ди НБУ. «Згі­дно з за­ко­ном що­до роз­бу­до­ви ін­сти­ту­цій­ної спро­мо­жно­сті Нац­бан­ку, по­ста­нов­ляю при­зна­чи­ти чле­на­ми Ра­ди НБУ Бо­г­да­на Да­ни­ли­ши­на зі стро­ком пов­но­ва­жень сім ро­ків та Ва­си­ля Фур­ма­на зі стро­ком пов­но­ва­жень шість ро­ків», — йде­ться у від­по­від­но­му до­ку­мен­ті, роз­мі­ще­но­му на сай­ті Пре­зи­ден­та.

На­га­да­є­мо, тер­мін пов­но­ва­жень чле­нів Ра­ди На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни за­кін­чив­ся 10 ве­ре­сня 2015 ро­ку. Но­вий склад Ра­ди ще не сфор­мо­ва­но.

До скла­ду Ра­ди НБУ вхо­дять чле­ни Ра­ди На­ціо­наль­но­го бан­ку, при­зна­че­ні Вер­хов­ною Ра­дою та пре­зи­ден­том, — по чо­ти­ри. Гла­ва НБУ вхо­дить до скла­ду Ра­ди Нац­бан­ку за по­са­дою.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.