«РОЗУМІЮ — ТРЕ­БА ЧИ­ТА­ТИ!»

Den (Ukrainian) - - Акція «дня» -

сту­ден­тка V кур­су фа­куль­те­ту фі­ло­ло­гії та жур­на­лі­сти­ки Схі­дно­єв­ро­пей­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки:

— Я вже не пер­ший раз при­хо­джу на зу­стріч із па­ні Ів­ши­ною. Ра­ні­ше ма­ло за­ду­му­ва­ла­ся над спіль­ним у істо­рії Укра­ї­ни та Бол­га­рії. В ди­тин­стві бу­ла там і за­пам’ята­ла мо­ре і сма­чне мо­ро­зи­во. Сьо­го­дні розумію — тре­ба чи­та­ти. Я за­раз ду­же ці­кав­лю­ся пе­рі­о­дом дав­ньої істо­рії на­шої кра­ї­ни і вже ба­чу, що в книзі чи­ма­ло ста­тей при­свя­че­но цьо­му пе­рі­о­ду — про кня­зя Свя­то­сла­ва, про Спар­та­ка, хре­ще­н­ня слов’ян. Ще ці­ка­во, що се­ред авторів кни­ги по­ба­чи­ла прі­зви­ще Ан­дрія Люб­ки, ду­же лю­блю йо­го стиль пи­сьма. Та­кож, пі­сля зу­стрі­чі, хо­чу біль­ше ді­зна­ти­ся про жи­т­тя Ле­сі Укра­їн­ки в Бол­га­рії. Дя­кую за ду­же ін­фор­ма­тив­ну зу­стріч і ці­ка­ву пре­зен­та­цію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.