Фо­то­граф Ко­стян­тин Се­ми­цький — про те, чо­му зав­жди бра­ти­ме участь у Між­на­ро­дно­му фо­то­кон­кур­сі га­зе­ти «День»

Den (Ukrainian) - - Акція «дня» - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк Фото Костянтина СЕМИЦЬКОГО

«Жи­вий» ре­пор­таж із презентації но­вої кни­ги га­зе­ти «День — «Се­cтра моя, Со­фія...» зро­бив Ко­стян­тин Се­ми­цький, фо­то­граф із Лу­цька з до­сві­дом і на­го­ро­да­ми. То­рік він був при­зе­ром Між­на­ро­дно­го фо­то­кон­кур­су га­зе­ти «День». «В 2014 ро­ці по­дав пер­ший раз свої ро­бо­ти — не по­ща­сти­ло, в 2015 р. зно­ву по­дав, і аж три ро­бо­ти по­тра­пи­ли на ви­став­ку, дві з них отри­ма­ли від­зна­ки: Це знім­ки «Па­сіо­на­рій» (ді­ти спів­а­ють гімн Укра­ї­ни) — пре­мія від про­гра­ми роз­ви­тку ООН в Укра­ї­ні та «Сер­йо­зний укра­ї­нець» — пре­мія від Дро­го­би­цько­го дер­жав­но­го пе­да­го­гі­чно­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Фран­ка, — роз­по­від­ає Ко­стян­тин. — Ця сві­тли­на пі­сля від­кри­т­тя фо­то­ви­став­ки ще зна­хо­ди­ться в ка­бі­не­ті мі­сько­го го­ло­ви Глу­хо­ва Мі­ше­ля Те­ре­щен­ка. У цьо­му ро­ці теж по­дав свої ро­бо­ти на фо­то­кон­курс «Дня», один із най­пре­сти­жні­ших».

«Та­ко­го жит­тє­во­го ре­пор­та­жно­го фор­ма­ту ви­став­ки в нас в Укра­ї­ні не­має, за що ор­га­ні­за­то­рам ве­ли­ке спа­си­бі. Ро­бо­ти, які пред­став­ле­ні, від­обра­жа­ють всю біль та ра­дість укра­їн­сько­го на­ро­ду. Сві­тли­ни по­ка­зу­ють, як роз­ви­ва­є­ться Укра­ї­на, чим жи­ве, — ді­ли­ться фо­то­граф. — Для се­бе ви­рі­шив, що у фо­то­ви­став­ці «Дня» зав­жди бра­ти­му участь (не­за­ле­жно від ре­зуль­та­ту) і зав­жди по мо­жли­во­сті бу­ду її від­ві­ду­ва­ти, щоб три­ма­ти рі­вень».

Від зйом­ки презентації кни­ги «Се­стра моя, Со­фія...» у Костянтина теж є свої вра­же­н­ня: «Ко­ли зні­маю, ста­ра­ю­ся вло­ви­ти емо­ції лю­ди­ни, вло­ви­ти ко­жну не­по­втор­ну мить, щоб мо­жна бу­ло зга­да­ти з ча­сом, за­ли­ши­ти згад­ку про да­ну по­дію, зу­стріч! Га­зе­ту «День» чи­таю ре­гу­ляр­но на сто­рін­ці в Фейс­бу­ці, а п’ятни­чний но­мер ку­пую. Чи­та­ти ці­ка­во, від­рі­зня­є­ться від біль­шо­сті ЗМІ. Ду­же по­до­ба­є­ться по­да­ча но­вин, не про­сто фа­кти, а з роз­ду­ма­ми, з ін­фор­ма­ці­єю! Пре­зен­та­ція кни­ги «Се­стра моя, Со­фія...» спо­до­ба­лась. Ла­ри­са Ів­ши­на гар­но роз­по­від­ає, влучно бу­ло ска­за­но, що нам по­трі­бна силь­на дер­жа­ва із ін­фор­мо­ва­ним су­спіль­ством, щоб змен­ши­ти вплив Ро­сії в ін­фор­ма­цій­но­му про­сто­рі. Знім­ки ро­бив для се­бе, хо­ті­ло­ся за­ли­ши­ти со­бі до­бру пам’ять про цю не­пе­ре­сі­чну по­дію».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.