«ВСІ­ЛЯ­КО НАМАГАВСЯ ДО­ПО­МОГ­ТИ ЗДОБУТИ ДЕРЖАВНІСТЬ»

Den (Ukrainian) - - Пам’ять - Під­го­ту­вав Ва­лен­тин ТОРБА, «День» Во­ло­ди­мир ВА­СИ­ЛЕН­КО, юрист-між­на­ро­дник:

— Осо­би­стість Бо­г­да­на Гав­ри­ли­ши­на бу­ла не­пе­ре­сі­чною. Він ду­же ба­га­то зро­бив для Укра­ї­ни, що ще при­йде­ться оці­ни­ти. Впер­ше я йо­го зу­стрів 1990 ро­ку, ко­ли бу­ло обра­но но­вий пар­ла­мент під час пер­ших віль­них ви­бо­рів. То­ді ще існу­вав Ра­дян­ський Со­юз і Укра­ї­на не обра­ла сво­єї не­за­ле­жно­сті. ЗМІ ще зна­хо­ди­лись під кон­тро­лем Ком­пар­тії, але вже бу­ла аль­тер­на­ти­ва — ви­бо­ри се­ред кіль­кох кан­ди­да­тів на одне мі­сце. Са­ме то­ді до Вер­хов­ної Ра­ди по­тра­пи­ло близь­ко 120 де­пу­та­тів, які по­зи­ціо­ну­ва­ли се­бе як пред­став­ни­ки на­ціо­наль­но-де­мо­кра­ти­чно­го ру­ху.

Богдан Гав­ри­ли­шин ува­жно від­слід­ко­ву­вав ці по­дії, але був не ли­ше спо­сте­рі­га­чем, а й актив­ним їх уча­сни­ком. Він всі­ля­ко намагався до­по­мог­ти здобути державність та на­си­ти­ти кер­ма­ни­чів, пар­ла­мен­та­рів які­сно но­вим до­сві­дом. Зокре­ма зав­дя­ки йо­го зу­си­л­лям при го­ло­ві Вер­хов­ної Ра­ди бу­ло ство­ре­но кон­суль­та­тив­но-до­рад­чу ра­ду, до якої уві­йшов ці­лий спектр пред­став­ни­ків екс­пер­тно­го се­ре­до­ви­ща, як Укра­ї­ни так і За­хо­ду. Це бу­ли ду­же ві­до­мі в Єв­ро­пі і сві­ті по­лі­ти­ки, чле­ни пар­ла­мен­тів кіль­кох за­хі­дних дер­жав. Ще до по­ча­тку се­сії но­во­го пар­ла­мен­ту в трав­ні мі­ся­ці зав­дя­ки зу­си­л­лям Гав­ри­ли­ши­на бу­ло ор­га­ні­зо­ва­но про­сві­тни­цький се­мі­нар для укра­їн­ських пар­ла­мен­та­рів. Ле­кто­ра­ми цьо­го се­мі­на­ру бу­ли пред­став­ни­ки пар­ла­мен­тів кіль­кох єв­ро­пей­ських дер­жав. Ці за­хо­ди до­по­мо­гли у на­ла­го­дже­ні ро­бо­ти у Вер­хов­ній Ра­ді.

Що­до остан­ніх ро­ків йо­го ді­яль­но­сті, то я мо­жу ска­за­ти, що він і ме­ні жа­лів­ся на те, що вла­дна вер­хів­ка Укра­ї­ни пра­кти­чно від­мо­ви­лась від кон­та­ктів з ним. Більш то­го, Гав­ри­ли­шин не один за­ли­шив­ся не­по­трі­бним цим но­вим кер­ма­ни­чам. Сьо­го­дні­шня вла­да не до­слу­ха­є­ться до ду­мок екс­пер­тно­го, як укра­їн­сько­го так і між­на­ро­дно­го се­ре­до­ви­ща. На­то­мість до вла­ди на кон­кре­тні по­сти за­про­шу­ю­ться пред­став­ни­ки ін­ших кра­їн, що є аб­со­лю­тно не­вір­ним і ан­ти­кон­сти­ту­цій­ним під­хо­дом, адже за­кор­дон­ні екс­пер­ти ма­ють бу­ти ра­дни­ка­ми, а не чле­на­ми уря­ду. Уряд має бу­ти сфор­мо­ва­ний ви­клю­чно з укра­їн­ців і у нас до­сить ква­лі­фі­ко­ва­них фа­хів­ців, яким так са­мо тре­ба на­ко­пи­чу­ва­ти до­свід, ста­ва­ти дер­жав­ни­ка­ми, як в сві­до­мо­сті так і на пра­кти­ці. Са­ме нам по­трі­бні ра­дни­ки та­ко­го рів­ня, як Богдан Гав­ри­ли­шин, і остан­нім ча­сом він ду­же пе­ре­жи­вав, що цьо­го не від­бу­ва­є­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.