Про Рай­нер­та, МВФ і на­шу від­по­від­аль­ність

На кру­гло­му сто­лі в «Дні» екс­пер­ти за­про­по­ну­ва­ли мо­дель пе­ре­за­сну­ва­н­ня еко­но­мі­ки Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Ін­терв’ю «Дня» з все­сві­тньо­ві­до­мим еко­но­мі­стом Ері­ком РАЙНЕРТОМ ( див. « День » №185-186, (2016) за 13—14 жов­тня), як ми й обі­ця­ли, спро­во­ку­ва­ло ви­бух в ду­ма­ю­чих се­ре­до­ви­щах укра­їн­ців. За 10 днів ли­ше на сай­ті га­зе­ти ма­те­рі­ал пе­ре­по­сти­ли 2300 осіб, а про­чи­та­ло — по­над 20 ти­сяч.

Лю­ди дя­ку­ва­ли, за­хо­плю­ва­лись, обу­рю­ва­лись... Але ні­ко­го, хто кла­цнув на по­си­ла­н­ня, це ін­терв’ю не за­ли­ши­ло бай­ду­жим.

Як на­слі­док, на чи­слен­ні про­ха­н­ня чи­та­чів «Дня» ми іні­ці­ю­ва­ли обго­во­ре­н­ня ідей та оці­нок, озву­че­них в ін­терв’ю, які ви­кли­ка­ли най­біль­ший ре­зо­нанс. Зокре­ма — про те, чо­му ро­зум­ний про­те­кціо­нізм укра­їн­ської про­ми­сло­во­сті — єди­ний мо­жли­вий ва­рі­ант ви­хо­ду з кри­зи, і чо­му нео­лі­бе­ра­лізм — мер­тва еко­но­мі­чна те­о­рія, яку нав’язу­ють Укра­ї­ні ті, ко­му ви­гі­дно, щоб ми за­ли­ши­лись бі­дною си­ро­вин­но­о­рі­єн­то­ва­ною дер­жа­вою...

І, на­ре­шті, чи вар­то ви­ко­ну­ва­ти по­ра­ди МВФ. Зокре­ма, в одній із дис­ку­сій на ФБ Во­ло­ди­мир Май­стри­шин на­пи­сав: «Уря­ди са­мо­стій­но про­по­ну­ють ті чи ін­ші нор­ми — під­ви­щи­ти акци­зи, збіль­ши­ти пен­сій­ний вік, та­ри­фи та ін­ші «ре­фор­ми» які до­зво­лять у ко­ро­ткі тер­мі­ни по­вер­ну­ти ко­шти. МВФ ви­ма­гає по­ка­за­ти зба­лан­со­ва­ний ре­а­лі­сти­чний бю­джет, у яко­му пе­ред­ба­ча­ю­ться йо­му ко­шти на по­вер­не­н­ня». Тоб­то — від­по­від­аль­ність не на МВФ, а на нас — за тих, ко­го оби­ра­є­мо і ко­го не кон­тро­лю­є­мо.

Учо­ра в ре­да­кції від­був­ся кру­глий стіл на те­му «У чо­му пра­вий Рай­нерт?». Уча­сни­ки — Ві­ктор ГАЛАСЮК, на­ро­дний де­пу­тат, го­ло­ва пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань про­ми­сло­вої по­лі­ти­ки та під­при­єм­ни­цтва; Во­ло­ди­мир ПАНЧЕНКО, про­грам­ний ди­ре­ктор Ки­їв­сько­го між­на­ро­дно­го еко­но­мі­чно­го фо­ру­му (КМЕФ), ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту ім. Оле­ксан­дра По­ля, го­ло­ва Аген­ції роз­ви­тку Дні­про­пе­тров­ська; Ро­ман СКЛЯРОВ, ди­ре­ктор Цен­тру еко­но­мі­чної де­мо­кра­тії; Во­ло­ди­мир ВЛАСЮК, ди­ре­ктор ДП «Укр­пром­зов­ні­шекс­пер­ти­за»; Ро­сти­слав ЛУКАЧ, екс­перт гро­мад­ської іні­ці­а­ти­ви «Ре­а­ні­ма­цій­ний па­кет ре­форм» та Дми­тро МАРЧЕНКО, ра­дник го­ло­ви ко­мі­те­ту з пи­тань про­ми­сло­вої по­лі­ти­ки та під­при­єм­ни­цтва.

Учо­ра­шня дис­ку­сія — біль­ше ніж обго­во­ре­н­ня ін­терв’ю з Райнертом. Адже ця роз­мо­ва — не про еко­но­мі­чні те­о­рії, чи на­віть істо­ри­чні при­кла­ди ін­ших кра­їн. Ми спро­бу­ва­ли від­вер­то по­го­во­ри­ти про ви­ви­хи укра­їн­ської еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки, їх при­чи­ни та мо­жли­во­сті впра­ви­ти. Адже пра­кти­чно усі пост­ра­дян­ські ре­спу­блі­ки, за ви­ня­тком Бі­ло­ру­сії про­хо­ди­ли етап роз­дер­жав­ле­н­ня еко­но­мі­ки. Але тіль­ки Укра­ї­на на ви­хо­ді отри­ма­ла кла­но­во-олі­гар­хі­чну си­сте­му, яка ли­ше пе­ре­за­сну­ва­лась че­рез два Май­да­ни, і... за­ро­бляє на вій­ні

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.