«Тре­ба го­ту­ва­ти­ся до три­ва­лої бо­роть­би»

Що мо­же­мо зро­би­ти для зни­клих без­ві­сти крим­ських та­тар

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

«Про цю про­бле­му не­об­хі­дно го­во­ри­ти по­стій­но. Якщо про аре­штан­тів ві­до­мо хо­ча б, де во­ни пе­ре­бу­ва­ють, то про цих лю­дей мов­чать, не­зрід­ка на­віть не зна­ють їхніх імен » , — ка­же Та­мі­ла Та­ше­ва, спів­за­снов­ни­ця і ко­ор­ди­на­тор гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції « Крим SOS » . Уже вче­твер­те під По­соль­ством Ро­сії в Укра­ї­ні від­був­ся пі­кет, уча­сни­ки яко­го ви­ма­га­ли у вла­ди РФ зна­йти зни­клих без­ві­сти ме­шкан­ців Кри­му.

ВЛА­ДА РО­СІЇ «ВМИВАЄ РУ­КИ»

«Де Ер­він?» — це за­пи­та­н­ня за­ли­ша­є­ться без від­по­віді п’ять мі­ся­ців. На­га­да­є­мо, Ер­ві­на Ібра­гі­мо­ва, чле­на ре­гіо­наль­но­го ме­джлі­су крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду в Ба­хчи­са­раї та ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту Все­сві­тньо­го кон­гре­су крим­ських та­тар, ви­кра­ли на оку­по­ва­но­му пів­остро­ві біля йо­го вла­сно­го бу­дин­ку 24 трав­ня 2016 ро­ку. Ка­ме­ри ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня за­фі­ксу­ва­ли, що зро­би­ли це лю­ди у фор­мі спів­ро­бі­тни­ків ДАІ. За­фі­ксо­ва­ний і ав­то­мо­біль, на яко­му уве­зли чо­ло­ві­ка. Але жо­дної до­сто­вір­ної ін­фор­ма­ції про мі­сце­зна­хо­дже­н­ня. Ер­ві­на Ібра­гі­мо­ва до­сі не­має.

«Кіль­ка по­ві­дом­лень про Ер­ві­на бу­ло. Одне з них — про те, що він у Се­ва­сто­по­лі, пе­ре­бу­ває в яко­мусь при­мі­щен­ні, під­ва­лі або ще десь. Йо­го ба­тькам хтось го­во­рив, що ні­би йо­го від­пу­стять одра­зу пі­сля ви­бо­рів на те­ри­то­рії Кри­му (ви­бо­ри до ро­сій­ської Дер­жду­ми від­бу­ли­ся 18 ве­ре­сня. — Авт.), але Ер­ві­на до­сі не­має», — за­зна­чає Та­мі­ла Та­ше­ва.

За­га­лом із мо­мен­ту ане­ксії ста­ло ві­до­мо про зни­кне­н­ня по­над 20 жи­те­лів пів­остро­ва, сім ви­кра­де­них лю­дей зна­йшли мер­тви­ми. Та­мі­ла Та­ше­ва ді­ли­ться: «Ми під­три­му­є­мо пи­сьмо­вий кон­такт із ро­сій­ською вла­дою на те­ри­то­рії ма­те­ри­ко­вої Ро­сії. Во­ни на­да­ють ін­фор­ма­цію до оку­па­цій­ної вла­ди, а ті від­по­від­а­ють, що жо­дних по­ру­шень не­має, слід­ство три­ває що­до всіх ви­пад­ків».

Акти­ві­сти звер­та­ю­ться і до між­на­ро­дної спіль­но­ти. «На­при­клад, у спра­ві Ер­ві­на Ібра­гі­мо­ва та ін­ших ана­ло­гі­чних ви­пад­ків звер­та­ли­ся до Ко­мі­те­ту ООН з на­силь­ни­цьких зни­кнень. Зна­є­мо, що від­бу­ва­є­ться пев­на ро­бо­та з їхньо­го бо­ку— во­ни всту­пи­ли в ко­му­ні­ка­цію з пред­став­ни­ка­ми ро­сій­ської вла­ди що­до цих справ», — до­дає Та­мі­ла Та­ше­ва.

Між тим для близь­ких зни­клих пи­та­н­ня, чи на­да­ва­ти спра­ві роз­го­ло­су, є скла­дною ди­ле­мою. «Пу­блі­чні ви­сту­пи зав­жди пов’яза­ні з ри­зи­ком від­чу­ти на со­бі ре­а­кцію де-фа­кто вла­ди Кри­му. Тре­ба зва­жа­ти, на­скіль­ки цей ри­зик ви­прав­да­ний, — за­ува­жує Ма­рія Гур’єва, ре­чни­ця пра­во­за­хи­сної ор­га­ні­за­ції Amnesty International в Укра­ї­ні. — Але фа­кти­чно ли­ше гло­баль­ний роз­го­лос на­дає мо­жли­вість хо­чя­кось змі­ни­ти си­ту­а­цію. Хо­ча, зві­сно, впли­ва­ти звід­си на те, що від­бу­ва­є­ться на пів­остро­ві, ду­же скла­дно».

«ПЕ­РЕ­СЛІ­ДУ­ВАНЬ ПОБІЛЬШАЛО»

Вза­га­лі ця осінь у Кри­му ста­ла ета­пом чер­го­во­го по­си­ле­н­ня ре­пре­сій про­ти не­зго­дних з ане­ксі­єю. Ме­джліс крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду Ро­сія ви­зна­ла екс­тре­міст­ською ор­га­ні­за­ці­єю; від­бу­ли­ся об­шу­ки у крим­ських му­суль­ман, яким за­ки­да­ють участь у те­ро­ри­сти­чній ор­га­ні­за­ції; про­ти акти­ві­ста Су­ле­йма­на Ка­ди­ро­ва по­ру­ши­ли кри­мі­наль­ну спра­ву за се­па­ра­тизм... «Що­дня в Кри­му щось від­бу­ва­є­ться: су­ди, об­шу­ки», — ка­же Та­мі­ла Та­ше­ва.

Те, що ситуація з пра­ва­ми лю­ди­ни в Кри­му по­гір­шу­є­ться, кон­ста­тує і Ма­рія Гур’ єва. Amnesty International до­слі­джує це пи­та­н­ня з мо­мен­ту ане­ксії пів­остро­ва, ор­га­ні­за­ція вже пред­став­ля­ла звіт на цю те­му, за­раз го­тує на­сту­пний, і пра­во­за­хи­сни­ки по­мі­ча­ють та­ку тен­ден­цію. «Пе­ре­слі­ду­вань побільшало, лю­ди біль­ше на­ля­ка­ні, біль­ше бо­я­ться го­во­ри­ти пу­блі­чно » , — роз­по­від­ає Ма­рія Гур’єва.

Мов­ча­зні охо­рон­ці під ро­сій­ським по­соль­ством уна­о­чню­ють ре­а­кцію вла­ди РФ на ре­гу­ляр­ні пі­ке­ти акти­ві­стів. Втім, Ма­рія Гур’ єва за­пев­няє, що по­ве­дін­ка Ро­сії в цій си­ту­а­ції не та­ка й ва­жли­ва. Ре­чни­ця Amnesty International в Укра­ї­ні пе­ре­ко­на­на: « Ці акції по­трі­бні, бо да­ють змо­гу три­ма­ти пи­та­н­ня зни­кнень у Кри­му на по­ряд­ку ден­но­му укра­їн­ських по­лі­ти­ків та між­на­ро­дної спіль­но­ти, впли­ва­ти на акти­ві­за­цію між­на­ро­дно­го ти­ску для розв’ яза­н­ня про­бле­ми».

На по­ча­тку жов­тня ма­ти зни­кло­го Ер­ві­на Ібра­гі­мо­ва — Лі­ля Алі­є­ва — за до­по­мо­гою те­ле­ка­на­ла ATR пе­ре­да­ла Пре­зи­ден­то­ві Пе­тру По­ро­шен­ку від­кри­тий лист з про­ха­н­ням до­по­мог­ти в по­шу­ках си­на. Чи від­по­вів їй очіль­ник дер­жа­ви, не­ві­до­мо. Але акти­ві­сти «Крим SOS» за­кли­ка­ють усіх охо­чих ви­сло­ви­ти їй сло­ва під­трим­ки — це мо­жна зро­би­ти че­рез еле­ктрон­ну фор­му на сай­ті ор­га­ні­за­ції.

А що­до дій укра­їн­ської вла­ди — пра­во­за­хи­сни­ки ка­жуть, що не­об­хі­дно до­ку­мен­ту­ва­ти всі по­ру­ше­н­ня прав лю­ди­ни на пів­остро­ві і пра­цю­ва­ти на між­на­ро­дно­му рів­ні, що­би в пер­спе­кти­ві вин­них у зло­чи­нах по­ка­ра­ли. «Є Між­на­ро­дний кри­мі­наль­ний суд та ін­ші пра­во­ві ме­ха­ні­зми, які мо­жуть до­по­мог­ти у розв’язан­ні про­бле­ми, — ре­зю­мує Ма­рія Гур’єва. — Ін­ша річ, що це займе ба­га­то ча­су. Ми ма­є­мо бу­ти го­то­ви­ми до три­ва­лої бо­роть­би. До то­го, що тре­ба пра­цю­ва­ти по­стій­но, на­віть не ба­ча­чи не­гай­но­го ре­зуль­та­ту».

...Тим ча­сом за кіль­ка ме­трів від по­соль­ства, на ав­то­бу­сній зу­пин­ці, ви­сить ре­кла­ма ав­то­бу­сно­го мар­шру­ту до пів­остро­ва. Лю­ди — і не зав­жди без край­ньої по­тре­би, на­при­клад, че­рез ро­ди­чів — продовжують їзди­ти до оку­по­ва­но­го Кри­му, де укра­їн­ців за­а­ре­што­ву­ють і ви­кра­да­ють.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.