Ге­ні­че­ську вже не ви­ста­чає га­зу

Збіль­ши­ти по­ту­жність ви­до­був­них свер­дло­вин за­ва­жа­ють по­го­дні умо­ви

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День» Хер­сон

УХер­сон­ській ОДА за­яв­ля­ють, що три­ма­ють си­ту­а­цію на кон­тро­лі, однак це не впли­ває на про­бле­му по­ста­ча­н­ня га­зу до Ге­ні­че­ська, яка ви­ни­кла уже 23 жов­тня. То­го дня по­над 600 або­нен­тів ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків мі­ста по­ча­ли від­чу­ва­ти не­ста­чу те­пла. «Про­бле­ма ава­рій­но­го від­клю­че­н­ня га­зу ви­ни­кла че­рез те, що під­при­єм­ство «Пласт» за­вча­сно не пе­ре­ста­ви­ло за­глу­шки си­сте­ми ви­до­бу­тку га­зу на зи­мо­вий пе­рі­од, що збіль­ши­ло б по­ту­жність га­зо­ви­до­був­них свер­дло­вин в опа­лю­валь­ний се­зон. На­ра­зі бу­ла спро­ба до­ста­ви­ти пра­ців­ни­ків «Пла­сту» до ви­до­був­ної пла­тфор­ми гвин­то­кри­лом, але во­на ви­яви­лась не­вда­лою че­рез штор­мо­ву по­го­ду в ра­йо­ні», — ко­мен­тує си­ту­а­цію за­сту­пник го­ло­ви Хер­сон­ської ОДА Оле­ксандр Адам­чик.

За да­ни­ми си­но­пти­ків, ві­тря­на по­го­да і шторм в Азов­сько­му мо­рі мо­жуть три­ма­ти­ся ще кіль­ка днів. За сло­ва­ми мі­сько­го го­ло­ви Ге­ні­че­ська Оле­ксан­дра Ту­лу­по­ва, з обла­сною адмі­ні­стра­ці­єю узго­ди­ли рі­ше­н­ня ви­ми­ка­ти газ на де­яких те­ри­то­рі­ях і та­ким чи­ном еко­но­ми­ти па­ли­во. По­при це, вва­жає Ту­лу­пов, про­блем не уни­кну­ти. «У нас ви­до­бу­ва­є­ться 70 ти­сяч ку­бів на до­бу, а в пі­ко­ві тем­пе­ра­ту­ри нам по­трі­бно 90 — 110 ти­сяч ку­бів на до­бу. Ми не до­мо­ви­ли­ся про те, де нам бу­дуть по­ста­ча­ти», — го­во­рить мер Ге­ні­че­ська.

На­га­да­є­мо, про­бле­ми з га­зо­по­ста­ча­н­ням у Ге­ні­че­сько­му ра­йо­ні Хер­сон­щи­ни ви­ни­кли в сі­чні цьо­го ро­ку. По­ста­ча­н­ня га­зу для по­треб на­се­ле­н­ня в лі­тній пе­рі­од здій­сню­є­ться за ра­ху­нок ви­до­бу­тку на Стріл­ко­во­му ро­до­ви­щі. Над- ли­шок ви­до­бу­то­го влі­тку га­зу пе­ре­да­вав­ся для тим­ча­со­во­го збе­рі­га­н­ня в ПХГ Глі­бов­ське, яке роз­та­шо­ва­не на те­ри­то­рії пів­остро­ва. Взим­ку укра­їн­ський газ від­би­рав­ся з ПХГ і на­прав­ляв­ся в Ге­ні­чеськ для по­кри­т­тя пі­ко­вих рів­нів спо­жи­ва­н­ня. Однак пі­сля оку­па­ції Кри­му Ро­сі­єю са­мо­про­го­ло­ше­на крим­ська вла­да не по­вер­тає укра­їн­сько­го га­зу на те­ри­то­рію Ге­ні­че­сько­го ра­йо­ну. Че­рез це в сі­чні цьо­го ро­ку без опа­ле­н­ня на кіль­ка днів за­ли­ши­ли­ся близь­ко чо­ти­рьо­хсот при­ва­тних бу­дин­ків.

Про­тя­гом 2016 ро­ку обла­сна вла­да не змо­гла ви­рі­ши­ти про­бле­му. В ОДА по­ру­шу­ва­ли пи­та­н­ня на рів­ні уря­ду, але, як ка­жуть в адмі­ні­стра­ції, їх не чу­ють. За сло­ва­ми го­ло­ви ОДА Ан­дрія Гор­дє­є­ва, під­клю­че­н­ня Ге­ні­че­ська до укра­їн­ської га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми ко­шту­ва­ти­ме орі­єн­тов­но один мі­льярд гри­вень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.