«Ми ра­зом ма­є­мо пе­ре­мог­ти»

Den (Ukrainian) - - День України -

«По­тяг єд­на­н­ня Укра­ї­ни «Тру­ха­нів­ська Січ» зу­пи­нив­ся в Тер­но­по­лі

«По­тяг єд­на­н­ня Укра­ї­ни «Тру­ха­нів­ська Січ» кур­сує мі­ста­ми Укра­ї­ни в ме­жах одно­ймен­но­го все­укра­їн­сько­го на­ціо­наль­но-па­трі­о­ти­чно­го про­е­кту. Тер­но­піль — че­твер­тий пі­сля Він­ни­ці, Хмель­ни­цько­го і Кам’ян­ця-По­діль­сько­го на мар­шру­ті. Хлі­бом-сі­л­лю під му­зи­ку вій­сько­во­го ор­ке­стру тут зу­стрі­ли го­стей, на­го­ло­шу­ю­чи, що їх ві­тає «фай­не мі­сто» Тер­но­піль. До жур­на­лі­стів, вій­сько­вих, пред­став­ни­ків вла­ди, гро­мад­ських акти­ві­стів, во­лон­те­рів при­єд­на­ли­ся всі, хто був на за­лі­зни­чно­му вок­за­лі.

На­чаль­ник від­ді­ле­н­ня куль­ту­ро­ло­гі­чно­го за­без­пе­че­н­ня Цен­тру мо­раль­но-пси­хо­ло­гі­чно­го за­без­пе­че­н­ня Зброй­них сил Укра­ї­ни пол­ков­ник Ми­ко­ла Ма­твій­чук роз­по­вів «Дню»: «Зброй­ні си­ли Укра­ї­ни під­три­ма­ли на­ціо­наль­но-па­трі­о­ти­чний про­ект «По­тяг єд­на­н­ня Укра­ї­ни», і то­му 20 жов­тня ми з Ки­є­ва ви­ру­ши­ли ра­зом з ко­ман­дою па­трі­о­ти­чно на­ла­што­ва­них лю­дей із До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей про­їха­ти по За­хі­дній Укра­ї­ні для то­го, щоб су­спіль­ство ро­зумі­ло, що в нас Укра­ї­на єди­на, на­род єди­ний, і ми ра­зом ма­є­мо пе­ре­мог­ти». Як на­го­ло­сив пол­ков­ник Ми­ко­ла Ма­твій­чук, він роз­по­від­а­ти­ме в Тер­но­по­лі, чим ни­ні жи­вуть Зброй­ні си­ли Укра­ї­ни, які у сол­да­тів по­тре­би.

Се­ред ста сім­де­ся­ти п’яти осіб, які при­бу­ли «по­тя­гом єд­на­н­ня», — шко­ля­рі та пе­да­го­ги з Лу­ган­щи­ни і До­неч­чи­ни. Як по­ві­до­мив за­сту­пник мі­сько­го го­ло­ви Тер­но­по­ля Ле­о­нід Би­цю­ра, в мар­шру­ті го­стей — зу­стріч з ба­тька­ми Ге­роя Не­бе­сної Со­тні Та­ра­са Сло­бо­дя­на в Тер­но­піль­сько­му на­вчаль­но-ви­хов­но­му ком­пле­ксі «Шко­ла-ко­ле­гі­ум па­трі­ар­ха Йо­си­фа Слі­по­го», участь у від­крит­ті ме­мо­рі­аль­ної до­шки, при­свя­че­ної пам’яті Та­ра­са, озна­йом­ле­н­ня з ро­бо­тою на­вчаль­но­го за­кла­ду хри­сти­ян­сько­го спря­му­ва­н­ня, від­ві­ди­ни обла­сно­го Му­зею по­лі­ти­чних в’язнів і ре­пре­со­ва­них, екс­кур­сія мі­стом... Да­лі на мар­шру­ті «По­тя­гу єд­на­н­ня Укра­ї­ни — «Тру­ха­нів­ська Січ»: Чер­нів­ці, Ко­ло­мия, Іва­но-Фран­ківськ, Му­ка­че­во, Ужго­род, Явір, Луцьк, Рів­не.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.