Де­мон­стра­ція мо­жли­во­стей...

Екс­перт — про участь укра­їн­сько­го прем’єра в Па­ризь­ко­му бі­знес-фо­ру­мі

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Зав­тра по­чи­на­є­ться дво­ден­ний ро­бо­чий ві­зит прем’єр-мі­ні­стра Укра­ї­ни Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на до Фран­ції. Під час сво­го пер­шо­го ві­зи­ту до ці­єї кра­ї­ни гла­ва уря­ду про­ве­де зу­стрі­чі з прем’єр-мі­ні­стром Фран­цузь­кої Ре­спу­блі­ки М.Валь­сом, мі­ні­стром еко­но­мі­ки і фі­нан­сів М.Са­пе­ном, го­ло­вою Се­на­ту пар­ла­мен­ту Фран­ції Ж.Лар­ше. Крім то­го, пе­ре­бу­ва­ю­чи в Па­ри­жі, Гро­йман ві­зьме участь у фран­цузь­ко-укра­їн­сько­му бі­знес-фо­ру­мі, а та­кож зу­стрі­не­ться з ке­рів­ни­ка­ми про­від­них фран­цузь­ких про­ми­сло­во-фі­нан­со­вих ком­па­ній.

Слід за­зна­чи­ти, що 22 кві­тня 2015 ро­ку з офі­цій­ним ві­зи­том у Фран­ції по­бу­вав Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко, а че­рез три ти­жні — то­ді­шній гла­ва уря­ду Ар­се­ній Яце­нюк. Пі­сля сво­го обра­н­ня на по­са­ду Пре­зи­ден­та По­ро­шен­ко по­бу­вав у Фран­ції близь­ко де­ся­ти ра­зів. І йо­го ві­зи­ти зде­біль­шо­го сто­су­ва­ли­ся під­го­тов­ки й ре­а­лі­за­ції Мін­ських угод у ме­жах зу­стрі­чей лі­де­рів «нор­манд­сько­го» фор­ма­ту.

Як ві­до­мо, у на­шій кра­ї­ні прем’єр від­по­від­ає за еко­но­мі­чні пи­та­н­ня, то­му ви­ни­кає пи­та­н­ня, чо­го очі­ку­ють в Укра­ї­ні від ві­зи­ту Грой­сма­на до Па­ри­жа та йо­го уча­сті в бі­знес-фо­ру­мі. З цим за­пи­та­н­ням «День» звер­нув­ся до стар­шо­го на­у­ко­во­го спів­ро­бі­тни­ка Ін­сти­ту­ту сві­то­вої по­лі­ти­ки Ле­о­ні­да ЛІТРА, який брав участь у під­го­тов­ці дис­ку­сій­ної за­пи­ски «Ау­дит зов­ні­шньої по­лі­ти­ки: Укра­ї­на — Фран­ція».

«БІ­ЗНЕС-ФОРУМ ПРИВЕРНЕ УВАГУ ДО МО­ЖЛИ­ВО­СТЕЙ, ЩО ІСНУЮТЬ В УКРА­Ї­НІ»

— В Укра­ї­ні ве­ли­кі очі­ку­ва­н­ня що­до цьо­го ві­зи­ту. З одно­го бо­ку, Фран­ція — дру­га еко­но­мі­ка Єв­ро­со­ю­зу і дру­гий пар­тнер у ЄС пі­сля Ні­меч­чи­ни. З дру­го­го, Фран­ція — ли­ше во­сьмий ін­ве­стор в Укра­ї­ні. Очі­ку­ва­н­ня по­ля­га­ють у то­му, що Фран­ція акти­ві­зу­є­ться як ін­ве­стор в Укра­ї­ні, й у на­шій кра­ї­ні біль­ше бу­де фран­цузь­ких ін­вес­т­про­е­ктів.

Що ж до бі­знес-фо­ру­му, то він ба­га­то ра­зів від­кла­дав­ся. Упер­ше при­чи­ною цьо­го ста­ли те­ра­кти в Па­ри­жі. Пі­сля цьо­го йо­го від­кла­ли че­рез те, що Укра­ї­на пе­ре­бу­ва­ла в по­лі­ти­чній кри­зі й не бу­ло зро­зумі­ло, хто бу­де прем’єр-мі­ні­стром.

Цей форум дав­но го­ту­вав­ся. Укра­їн­ська сто­ро­на че­кає на­сам­пе­ред збіль­ше­н­ня фран­цузь­ких ін­ве­сти­цій. Ві­до­мо ба­га­то ви­пад­ків, ко­ли фран­цузь­кі під­при­єм­ці по­бу­ду­ва­ли успі­шний бі­знес в Укра­ї­ні. Але щоб збіль­ши­ти об­ся­ги фран­цузь­ких ін­ве­сти­цій, тре­ба ров’яза­ти ті про­бле­ми, про які го­во­рить бі­знес. А це про­бле­ми з по­вер­не­н­ням ПДВ і отри­ма­н­ням віз для сі­мей фран­цузь­ких бі­зне­сме­нів. Усі ці про­бле­ми мі­стя­ться в Укра­ї­ні, й форум, на жаль, їх не ви­рі­шить. Форум — це та­ка по­дія, яка приверне увагу до мо­жли­во­стей, що існують в Укра­ї­ні. А їх ду­же ба­га­то.

— А які ме­се­джі в та­ко­му ра­зі має до­не­сти Грой­сман на зу­стрі­чах з ви­щим фран­цузь­ким ке­рів­ни­цтвом і бе­ру­чи участь у бі­знес-фо­ру­мі?

— По-пер­ше, він має чі­тко до­не­сти, що уряд розв’язує про­бле­ми, з яки­ми сти­ка­є­ться фран­цузь­кий і в ці­ло­му за­хі­дний бі­знес. Пі­сля цьо­го фо­ру­му у фран­цузь­ких бі­зне­сме­нів і ін­ве­сто­рів має бу­ти чі­тке ро­зу­мі­н­ня то­го, що до Укра­ї­ни мо­жна їха­ти, ін­ве­сту­ва­ти, не бо­я­чись, що у них від­бе­руть бі­знес або ви­ни­кнуть якісь ін­ші про­бле­ми. У них має бу­ти впев­не­ність у цьо­му, їх має пе­ре­ко­на­ти укра­їн­ський прем’єр.

Ду­маю, що Грой­сма­ну не­лег­ко бу­де зро­би­ти це, бо ці про­бле­ми не пер­ший рік сто­ять на по­ряд­ку ден­но­му. І де­які з них або не розв’язу­ю­ться, або розв’язу­ю­ться ду­же по­віль­но й при цьо­му ви­бір­ко­во.

А якщо го­во­ри­ти про ін­ве­сти­ції Фран­ції, то во­ни є в ба­га­тьох га­лу­зях. Не ли­ше, як за­ве­де­но ду­ма­ти, в сіль­сько­му го­спо­дар­стві. За­зви­чай Фран­цію роз­гля­да­ють са­ме з по­гля­ду ін­ве­сти­цій у сіль­ське го­спо­дар­ство. На­справ­ді це пер­ший се­ктор, де при­су­тні фран­цузь­кі ін­ве­сти­ції. Дру­гий — се­ктор бан­ків­ських і фі­нан­со­вих по­слуг. Тре­тій — роз­дрі­бні ме­ре­жі й су­пер­мар­ке­ти: Auchan, Leroy-Merlin і Vinolioub. Че­твер­тий — транс­порт­на сфе­ра. Гру­па CMA-CGM про­по­нує про­ект бу­дів­ни­цтва тер­мі­на­лу для ве­ли­ких су­ден в Оде­сі, а Alstom ре­а­лі­зує спіль­ний про­ект ви­пу­ску мі­ських трам­ва­їв з City Transport Group (ЛАЗ). П’ятий і шо­стий — ко­сме­ти­чний і фар­ма­цев­ти­чний се­кто­ри, які ду­же до­бре роз­ви­ва­ю­ться в Укра­ї­ні. Сьо­мий се­ктор — бу­дів­ни­цтво сар­ко­фа­га над Чор­но­биль­ською АЕС, що здій­сню­є­ться з уча­стю фран­цузь­ких ком­па­ній Bouygues Construction і VINCI.

То­му мо­жна від­зна­чи­ти, що Фран­ція при­су­тня в Укра­ї­ні й мо­гла бу­ти при­су­тньою ще в біль­шій кіль­ко­сті се­кто­рів. Але пе­ре­шко­дою є вну­трі­шні про­бле­ми, які Укра­ї­на не мо­же розв’яза­ти впро­довж двох з по­ло­ви­ною ро­ків. Одні­єю з них, зві­сно, є бо­роть­ба з ко­ру­пці­єю. Але це до­сить ши­ро­ке по­ня­т­тя. Фран­цу­зів у пер­шу чер­гу ці­ка­вить не­за­ле­жність су­дів. Во­ни хо­чуть ма­ти впев­не­ність, якщо їм до­ве­де­ться звер­та­ти­ся до су­ду, то там бу­де спра­ве­дли­во роз­гля­ну­то їхню спра­ву. Ін­ши­ми сло­ва­ми, що сто­су­є­ться очі­ку­вань від Укра­ї­ни, то для них най­го­лов­ні­ше — су­до­ва ре­фор­ма.

У да­но­му ви­пад­ку ін­вест-форум це якраз від­по­від­на по­дія, щоб по­ка­за­ти, які є мо­жли­во­сті для ін­ве­сто­рів в Укра­ї­ні. Але на­ба­га­то ва­жли­ві­ше на цьо­му фо­ру­мі пе­ре­ко­на­ти фран­цузь­ких ін­ве­сто­рів, що до Укра­ї­ни мо­жна ін­ве­сту­ва­ти й у них не бу­де про­блем з бо­ку дер­жав­них стру­ктур, які тра­ди­цій­но роз­гля­да­ю­ться як під­ніж­ка для іно­зем­но­го бі­зне­су.

— Чи до­ста­тньо бу­де за­пев­нень Грой­сма­на, або, ін­ши­ми сло­ва­ми, чи є він до­сить са­мо­стій­ною фі­гу­рою, яка розв’яже зга­да­ні ви­ще про­бле­ми?

— Я не знаю, чи змо­же він пе­ре­ко­на­ти фран­цузь­ких ін­ве­сто­рів. Але су­дя­чи з йо­го ві­зи­ту до США й уча­сті в бі­знес-фо­ру­мі, то, ме­ні зда­є­ться, що він не був до­сить пе­ре­кон­ли­вим. Су­дя­чи з пу­блі­ка­цій і оці­нок екс­пер­тів, він на­ма­гав­ся за­ли­ши­ти хо­ро­шу дум­ку про се­бе й по­ка­за­ти, що він мо­же ви­рі­ши­ти ба­га­то пи­тань.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.