США роз­мі­стять у Нор­ве­гії кіль­ка со­тень мор­ських пі­хо­тин­ців

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Нор­ве­гія по­го­ди­ла­ся роз­мі­сти­ти на сво­їй те­ри­то­рії близь­ко 330 мор­ських пі­хо­тин­ців США. Рі­ше­н­ня про це бу­ло опу­блі­ко­ва­не на сай­ті нор­везь­ко­го мі­ні­стер­ства обо­ро­ни. «За­хист Нор­ве­гії за­ле­жить від до­по­мо­ги со­ю­зни­ків. Для без­пе­ки кра­ї­ни ва­жли­во, щоб со­ю­зни­ки при­їжджа­ли до нас й вчи­ли­ся вза­є­мо­ді­я­ти з нор­везь­ки­ми зброй­ни­ми си­ла­ми», — за­яви­ла мі­ністр обо­ро­ни ко­ро­лів­ства Іне Ері­ксен Сьо­рей­де. Мі­сцем дис­ло­ка­ції аме­ри­кан­ських сол­да­тів і офі­це­рів обра­на війсь- ко­ва ба­за у Вер­не­сі при­бли­зно за 1000 кі­ло­ме­трів від ро­сій­сько­го кор­до­ну. Мор­ські пі­хо­тин­ці з’яв­ля­ться у Нор­ве­гії в сі­чні 2017 ро­ку на умо­вах ро­та­ції й про­хо­ди­ти­муть під­го­тов­ку в умо­вах по­ляр­но­го клі­ма­ту. У за­яві нор­везь­ко­го Мі­н­обо­ро­ни го­во­ри­ться, що роз­мі­ще­н­ня тим­ча­со­ве й що про­тя­гом на­сту­пно­го ро­ку бу­де роз­гля­ну­то пи­та­н­ня про подаль­шу до­лю ці­єї уго­ди. Це пер­ший ви­па­док із ча­сів Дру­гої сві­то­вої вій­ни, ко­ли іно­зем­ні вій­сько­ві пе­ре­бу­ва­ти­муть на те­ри­то­рії Нор­ве­гії.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.