Де­ся­тки за­ги­блих під час на­па­ду бо­йо­ви­ків на по­лі­цей­ське учи­ли­ще в Па­ки­ста­ні

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У ре­зуль­та­ті ата­ки бо­йо­ви­ків на по­лі­цей­ське учи­ли­ще в мі­сті Квет­та на за­хо­ді Па­ки­ста­ну за­ги­ну­ло що­най­мен­ше 60 осіб, по­над 100 ка­де­тів ді­ста­ли по­ра­не­н­ня. Як по­ві­до­ми­ло агент­ство AP, озбро­є­ні лю­ди без­пе­ре­шко­дно уві­йшли до цен­траль­них во­ріт учи­ли­ща, а по­тім увір­ва­ли­ся до ка­зар­ми й від­кри­ли стрі­ля­ни­ну. Зло­чин­ці взя­ли в за­ру­чни­ки ча­сти­ну учнів шко­ли і за­ба­ри­ка­ду­ва­ли­ся з ни­ми в го­лов­но­му кор­пу­сі учи­ли- ща. За рі­зни­ми да­ни­ми, ата­ку здій­сни­ли п’ять або шість бо­йо­ви­ків. Па­ки­стан­ські си­ли без­пе­ки бло­ку­ва­ли бу­дів­лю й про­ве­ли опе­ра­цію зі звіль­не­н­ня за­ру­чни­ків. Троє бо­йо­ви­ків бу­ло лі­кві­до­ва­но. Від­по­від­аль­ність за на­пад узя­ла на се­бе те­ро­ри­сти­чна ор­га­ні­за­ція «Іслам­ська дер­жа­ва». Шко­ла у Квет­ті й ра­ні­ше ста­ва­ла мі­шен­ню для атак бо­йо­ви­ків. 2006 й 2008 ро­ку бу­дів­ля під­да­ва­ла­ся ра­ке­тно­му об­стрі­лу.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.