Пра­во­за­хи­сни­ки про­ти пе­ре­о­бра­н­ня Ро­сії до Ра­ди ООН з прав лю­ди­ни

Den (Ukrainian) - - День Планети -

По­над 80 пра­во­за­хи­сних і гу­ма­ні­тар­них ор­га­ні­за­цій під­пи­са­ли пе­ти­цію з ви­мо­гою не допу­сти­ти пе­ре­о­бра­н­ня Ро­сії до Ра­ди ООН з прав лю­ди­ни (РПЛ ООН). Як по­ві­до­ми­ло бри­тан­ське ви­да­н­ня The Independent, при­чи­ною цьо­го на­зи­ва­є­ться по­лі­ти­ка Мо­скви в Си­рії. «Дії Ро­сії в Си­рії яв­ля­ють со­бою чі­ткий кон­траст з її ри­то­ри­чни­ми за­ява­ми про при­хиль­ність до прав лю­ди­ни», — на­го­ло­шу­є­ться в пе­ти­ції. Ав­то­ри до­ку­мен­та за­зна­ча­ють, що ве­то, яки­ми Ро­сія, бу­ду­чи по­стій­ним чле­ном Ра­ди Без­пе­ки ООН, ре­гу­ляр­но бло­кує будь-які ре­зо­лю­ції, спря­мо­ва­ні на при­пи­не­н­ня во­гню в Алеп­по, й авіа­уда­ри, яких во­на зав­дає, «не­су­мі­сні з прин­ци­па­ми й ці­ля­ми РПЛ ООН». Мо­сква за­яви­ла, що в ра­зі по­втор­но­го обра­н­ня до РПЛ ООН во­на має на­мір «спри­я­ти до­три­ман­ню дер­жа­ва­ми сво­їх між­на­ро­дних зо­бов’язань у сфе­рі прав лю­ди­ни». Про­те ав­то­ри пе­ти­ції, а її під­пи­са­ли пред­став­ни­ки та­ких ав­то­ри­те­тних ор­га­ні­за­цій, як, на­при­клад, Human Rights Watch і Care International, вва­жа­ють, що про­дов­же­н­ня спів­пра­ці Мо­скви з Да­ма­ском ста­вить під сум­нів ці сло­ва. «До­ві­ра і за­кон­ність Ра­ди з прав лю­ди­ни грун­ту­є­ться на то­му, на­скіль­ки її чле­ни де­мон­стру­ють справ­жню при­хиль­ність до прав лю­ди­ни», — на­го­ло­шу­є­ться в за­яві.

Ро­сія, що є з 2013 ро­ку ра­зом з Ма­ке­до­ні­єю чле­ном РПЛ ООН від Схі­дної Єв­ро­пи, бо­ре­ться за пе­ре­о­бра­н­ня з Угор­щи­ною та Хор­ва­ті­єю. Ви­бо­ри но­во­го скла­ду ра­ди від­бу­ду­ться в п’ятни­цю, 28 жов­тня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.