Крим з Укра­ї­ною: спіль­ність до­лі мо­вою до­ку­мен­тів

Ки­їв­ське ви­дав­ни­цтво «Кліо» під­го­ту­ва­ло збір­ник ма­те­рі­а­лів, при­свя­че­них істо­рії пів­остро­ву 1940—2015 ро­ків

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

Ци­ні­чна ане­ксія Кри­му — не­від’єм­ної скла­до­вої те­ри­то­рії Укра­ї­ни, — здій­сне­на пу­тін­ським ре­жи­мом на­ве­сні 2014 ро­ку, вчер­го­ве про­де­мон­стру­ва­ла на­шій дер­жа­ві й ці­ло­му сві­ту (тим, хто спро­мо­жний був ба­чи­ти ре­аль­ність) справ­жню су­тність агре­сив­но­го мо­сков­сько­го ре­ван­ши­зму. Під бру­таль­ний про­па­ган­дист­ський га­лас « Крым — искон­но рус­ская зем­ля», «Крым­ча­не на­ко­нец вер­ну­лись в Рос­сию, до­мой» то­що бу­ло вчи­не­но не­ба­че­ний із ча­сів за­вер­ше­н­ня Дру­гої сві­то­вої вій­ни акт агре­сії про­ти не­за­ле­жної су­ве­рен­ної дер­жа­ви — Укра­ї­ни, бу­ло вчи­не­но за­мах на не­по­ру­шність дер­жав­них кор­до­нів у Єв­ро­пі. Все це є ви­кли­ком як укра­їн­ській спіль­но­ті, так і сві­то­во­му спів­то­ва­ри­ству. Ви­кли­ком, який ви­ма­гає жорс­ткої, то­чної і зва­же­ної від­по­віді. У то­му чи­слі ін­фор­ма­цій­ної, ін­те­ле­кту­аль­ної, на­у­ко­вої.

Са­ме та­кою від­по­від­дю ми ціл­ком слу­шно мо­же­мо вва­жа­ти но­вий 800-сто­рін­ко­вий збір­ник істо­ри­чних до­ку­мен­тів і ма­те­рі­а­лів «Крим в умо­вах су­спіль­но- по­лі­ти­чних транс­фор­ма­цій (1940—2015 рр.)», ви­пу­ще­ний ви­дав­ни­цтвом «Кліо». І тут не мо­жна не зга­да­ти про ва­го­мий вне­сок го­лов­но­го ре­да­кто­ра « Кліо » Ві­ри Йо­си­пів­ни Со­лов­йо­вої в об­сто­ю­ва­н­ня та роз­ви­ток укра­ї­но­цен­три­чної, дер­жав­ни­цької сві­то­гля­дної по­зи­ції за ни­ні­шніх вкрай не­про­стих для всіх нас умов. Цей одно­том­ник, спіль­но під­го­тов­ле­ний Ін­сти­ту­том істо­рії Укра­ї­ни НАН Укра­ї­ни, Цен­траль­ним дер­жав­ним ар­хі­вом гро­мад­ських об’єд­нань Укра­ї­ни, Цен­траль­ним дер­жав­ним ар­хі­вом ви­щих ор­га­нів вла­ди та управ­лі­н­ня Укра­ї­ни, га­лу­зе­вим дер­жав­ним ар­хі­вом Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни, мі­стить ве­ли­че­зний кор­пус до­ку­мен­тів, які роз­кри­ва­ють де­пор­та­цій­ну по­лі­ти­ку ра­дян­ської вла­ди на Крим­сько­му пів­остро­ві в ро­ки Дру­гої сві­то­вої вій­ни та у пі­сля­во­єн­ний пе­рі­од, еко­но­мі­чні й куль­тур­ні аспе­кти вхо­дже­н­ня Кри­му до скла­ду УРСР 1954 ро­ку, до­кла­дно роз­по­від­а­ють про бо­роть­бу крим­ських та­тар за по­вер­не­н­ня на істо­ри­чну ба­тьків­щи­ну впро­довж 50 — 80-х ро­ків ХХ сто­лі­т­тя, а та­кож про­бле­ми ре­па­трі­а­ції, ада­пта­ції та ін­те­гра­ції крим­ських та­тар в укра­їн­ський со­ціо­куль­тур­ний і по­лі­ти­чний про­стір.

Кни­гу бу­ло пред­став­ле­но в ки­їв­сько­му Бу­дин­ку вчи­те­ля. На ній бу­ли при­су­тні чле­ни ав­тор­сько­го ко­ле­кти­ву кни­ги, зна­ні істо­ри­ки й ар­хі­ві­сти (упо­ря­дни­ки ви­да­н­ня — Олег Ба­жан, Оль­га Ба­жан, Сві­тла­на Бла­щук, Ген­на­дій Бо­ряк, Сві­тла­на Вла­сен­ко, На­та­лія Ма­ков­ська; від­по­від­аль­ним ре­да­кто­ром збір­ни­ка є ака­де­мік НАН Укра­ї­ни Ва­ле­рій Смо­лій), пред­став­ни­ки крим­сько­та­тар­ських та укра­їн­ських гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій. Всі про­мов­ці, а це, крім ко­ле­кти­ву упо­ря­дни­ків, — до­кто­ри істо­ри­чних на­ук Ла­ри­са Яку­бо­ва та Ста­ні­слав Куль­чи­цький, ке­рів­ник Дер­жав­но­го га­лу­зе­во­го ар­хі­ву СБУ Ва­ле­рій Ого­ро­дни­ков, — ви­сло­ви­ли чи­ма­ло слу­шних та акту­аль­них ду­мок про су­ча­сне, єв­ро­пей­ське й укра­їн­ське дер­жав­ни­цьке ба­че­н­ня дра­ма­ти­чної істо­рії Кри­му та йо­го ко­рін­них на­ро­дів, пе­ред­усім крим­сько­та­тар­сько­го в кон­текс­ті ро­сій­ської агре­сії. Спро­буй­мо сти­сло від­тво­ри­ти де­які з цих ду­мок.

Уста­но­ви і за­кла­ди, які го­ту­ва­ли ви­да­н­ня, зокре­ма Ін­сти­тут істо­рії НАН Укра­ї­ни, ще 2014 ро­ку, в умо­вах оку­па­ції Кри­му ім­пер­ською Мо­сквою, усві­до­ми­ли, що най­го­лов­ні­шим зав­да­н­ням на­у­ков­ців є від­те­пер від­по­від­а­ти на за­пи­ти сьо­го­де­н­ня. Бо лю­ди, та­та­ри, укра­їн­ці, пред­став­ни­ки ін­ших на­ро­дів, ко­трі му­си­ли то­ді за­ли­ши­ти Крим або за­зна­ти на пів­остро­ві всіх «при­над» пу­тін­ської оку­па- цій­ної вла­ди, ре­пре­сій, ути­сків, пе­ре­слі­ду­вань, — во­ни на тлі без­пар­дон­них за­яв на кшталт: «Крым — искон­но рус­ская зем­ля», — му­си­ли то­чною мо­вою до­ку­мен­тів і ма­те­рі­а­лів істо­рії від­по­ві­сти са­мим со­бі (і агре­со­ро­ві) на за­са­дни­чі за­пи­та­н­ня: «Як Крим уві­йшов до скла­ду Укра­ї­ни » , «Як ста­ло­ся, що етні­чні ро­сі­я­ни з пев­но­го ча­су ста­нов­лять біль­шість на­се­ле­н­ня пів­остро­ва?», «Чо­му так від­бу­ло­ся і яку роль тут ві­ді­гра­ла де­пор­та­ція та­тар, а та­кож нім­ців, гре­ків, вір­мен?», «Скіль­ки бу­ло хвиль де­пор­та­ції?» — крім стра­шної, 1944 ро­ку, бу­ла ще де­пор­та­ція п’ять ро­ків по­то­му, про яку ма­ло хто знає; і го­лов­не: «Яки­ми є шля­хи і ме­то­ди де­о­ку­па­ції та ін­те­гра­ції Кри­му?».

Під час зі­бра­н­ня на­го­ло­шу­ва­ло­ся, що ця кни­га — не для за­до­во­ле­н­ня, не для бай­ду­жо­го, «лег­ко­го» чи­та­н­ня. На її сто­рін­ках — щи­рий біль за на­род крим­ських та­тар, який був під­да­ний, по су­ті, ге­но­ци­ду (під час де­пор­та­ції до Ка­зах­ста­ну, Се­ре­дньої Азії, Си­бі­ру по­мер­ло до 50 від­со­тків лю­дей), за нім­ців, бол­гар, гре­ків, вір­мен, які пов­ною мі­рою за­зна­ли на со­бі не­люд­ську жор­сто­кість ста­лін­ських ре­пре­сій. Ра­зом з тим кни­га дає ві­ру: якщо від­но­сно не­ве­ли­кий на­род 50 ро­ків (!) бо­ров­ся за по­вер­не­н­ня на свою Ба­тьків­щи­ну (про це — со­тні до­ку­мен­тів, опри­лю­дне­них у збір­ни­ку) і зре­штою пе­ре­міг — то жо­дні ути­ски, аре­шти, го­ні­н­ня, на­віть тор­ту­ри й убив­ства не зла­ма­ють цьо­го на­ро­ду сьо­го­дні. Він ви­сто­їть, у цьо­му не мо­же бу­ти жо­дно­го сум­ні­ву. Так са­мо й ви­сто­ять укра­їн­ці Кри­му, а се­ред них є лю­ди, ві­до­мі на увесь світ, перш за все — Олег Сен­цов.

Ко­ли кни­га до­ку­мен­тів з істо­рії не ли­ше ви­сві­тлює акту­аль­ні про­бле­ми ми­ну­ло­го (у на­шо­му ра­зі, ска­жі­мо: «Чо­му є бре­хнею твер­дже­н­ня, що Крим «по­да­ро­ва­ний» Укра­ї­ні Хру­що­вим і що Укра­ї­на «ні­чо­го не зро­би­ла» за­для то­го, щоб Крим був за­мо­жним?», «Чо­му не ви­йшло укра­ї­ні­за­ції Кри­му?» і ба­га­то ін­ших), а й все­ляє ві­ру в тор­же­ство за­галь­но­люд­ських, де­мо­кра­ти­чних і на­ціо­наль­них іде­а­лів спра­ве­дли­во­сті, то за­ли­ша­є­ться щи­ро по­дя­ку­ва­ти її ав­то­рам.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.