40% укра­їн­ців за НАТО

31% — про­ти, а ре­шта 30% не ви­зна­чи­ли­ся або не взя­ли б уча­сті у ре­фе­рен­ду­мі

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Вступ Укра­ї­ни до НАТО го­то­ві під­три­ма­ти май­же 40% укра­їн­ців, тре­ти­на укра­їн­ців ви­сту­па­ють про­ти. Про це свід­чать да­ні опи­ту­ва­н­ня Ки­їв­сько­го між­на­ро­дно­го ін­сти­ту­ту со­ціо­ло­гії (КМІС), по­ві­дом­ляє Ін­тер­факс-Укра­ї­на.

Згі­дно з да­ни­ми опи­ту­ва­н­ня, як­би ре­фе­рен­дум за вступ Укра­ї­ни до НАТО про­хо­див у ве­ре­сні 2016 ро­ку, 39% жи­те­лів Укра­ї­ни про­го­ло­су­ва­ли б за вступ Укра­ї­ни до НАТО, 31% — про­ти; ре­шта 30% не ви­зна­чи­ли­ся або не взя­ли б уча­сті у та­ко­му ре­фе­рен­ду­мі.

Згі­дно з ре­зуль­та­та­ми до­слі­дже­н­ня, як­би ре­фе­рен­дум що­до всту­пу Укра­ї­ни до НАТО про­во­див­ся у ве­ре­сні 2016 ро­ку й у го­ло­су­ван­ні взя­ли участь усі, хто ви­зна­чив­ся зі сво­їм ви­бо­ром, яв­ка ста­но­ви­ла б близь­ко 70%, а го­ло­си уча­сни­ків роз­ді­ли­ли­ся б та­ким чи­ном: 56% — за вступ Укра­ї­ни до НАТО, 44% — про­ти.

У КМІС та­кож по­ві­до­ми­ли, що час­тка го­то­вих про­го­ло­су­ва­ти за вступ Укра­ї­ни до НАТО по­рів­ня­но з трав­нем 2015 ро­ку пра­кти­чно не змі­ни­ла­ся (40% у трав­ні 2015 р., 39% у ве­ре­сні 2016 р.), за­те де­що мен­ше пе­ре­ко­на­них про­тив­ни­ків (з 34% у трав­ні 2015 р. до 31% у ве­ре­сні 2016 р.), і збіль­ши­ла­ся час­тка тих, хто не ви­зна­чив­ся зі сво­єю по­зи­ці­єю або не брав би уча­сті в го­ло­су­ван­ні на ре­фе­рен­ду­мі з цьо­го пи­та­н­ня ( з 26% у трав­ні 2015 р. до 30% у ве­ре­сні 2016 р.).

Тим ча­сом, як­би ре­фе­рен­дум за вступ Укра­ї­ни до ЄС від­був­ся у ве­ре­сні 2016 ро­ку, «за» про­го­ло­су­ва­ли б 49% опи­та­них, 25% — про­ти, і ре­шта 25% — не ви­зна­чи­ли­ся або не бра­ли б уча­сті у го­ло­су­ван­ні.

Як­би ті, хто не ви­зна­чив­ся, як го­ло­су­ва­ти, як зав­жди, не при­йшли б на ре­фе­рен­дум що­до всту­пу до ЄС або при­йшли б, але го­ло­су­ва­ли так са­мо, як ті, хто ви­зна­чив­ся, по­да­ні го­ло­си роз­по­ді­ли­ли­ся б та­ким чи­ном: за вступ до ЄС — 66%, про­ти — 34%.

У свою чер­гу, ідею всту­пу Укра­ї­ни до Ми­тно­го со­ю­зу з Ро­сі­єю, Бі­ло­рус­сю й Ка­зах­ста­ном жи­те­лі Укра­ї­ни за­раз не під­три- му­ють. Так, за вступ Укра­ї­ни до МС на ре­фе­рен­ду­мі про­го­ло­су­ва­ли б 18% жи­те­лів Укра­ї­ни, про­ти — 55%, і 27% — не ви­зна­чи­ли­ся, не бра­ли б уча­сті в та­ко­му ре­фе­рен­ду­мі.

Опи­ту­ва­н­ня про­во­ди­ло­ся з 16 до 26 ве­ре­сня 2016 ро­ку. Ме­то­дом осо­би­сто­го ін­терв’ю опи­та­но 2040 ре­спон­ден­тів, що про­жи­ва­ють у 110 на­се­ле­них пун­ктах усіх ре­гіо­нів Укра­ї­ни, окрім оку­по­ва­них те­ри­то­рій.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.